Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.2.2.1.3.6.4 Udlæg ved salg med ejendomsforbehold

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Gyldighedsbetingelserne for ejendomsforbeholdet ikke overholdt
  • Udlæg hos sælger - som er skyldner - ved ugyldigt ejendomsforbehold
  • Udlæg hos køber - som er skyldner - ved ugyldigt ejendomsforbehold
  • Gyldighedsbetingelserne for ejendomsforbeholdet overholdt
  • Udlæg hos sælger - som er skyldner - ved gyldigt ejendomsforbehold
  • Udlæg hos køber - som er skyldner - ved gyldigt ejendomsforbehold
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Gyldighedsbetingelserne for ejendomsforbeholdet ikke overholdt

Hvis blot en enkelt af gyldighedsbetingelserne i kreditaftaleloven eller ifølge retssædvane ikke er overholdt, er ejendomsforbeholdet ikke gyldigt, og det skal herefter ikke respekteres af køberens kreditorer. Hvis der foretages udlæg i det solgte, hvor ejendomsforbeholdet ikke er gyldigt, vil udlægget alt andet lige opnå første prioritet.

Pantefogeden skal derfor altid undersøge, om ejendomsforbeholdet er gyldigt, når det ved udlæg hos en sælger eller en køber oplyses, at der er ejendomsforbehold.

Udlæg hos sælger - som er skyldner - ved ugyldigt ejendomsforbehold

Hvis der er sket salg af en vare med et ugyldigt ejendomsforbehold, er sælger ikke sikret mod købers kreditorer. Salget kan sammenlignes med almindeligt salg mod kredit. Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.6 Løsøre.5 Kreditsalg. Sælger har derfor ikke nogen særlig sikkerhed i det solgte, og sælger vil således heller ikke kunne tage det solgte tilbage efter kreditaftalelovens regler, hvis køber ikke betaler købesummen. Sælger vil dog efter omstændighederne kunne hæve købet ved købers misligholdelse af købeaftalen og kunne kræve den tilbage, hvis det solgte stadig er i købers varetægt, og der ikke er stiftet rettigheder over det solgte, der hindrer en sådan tilbagetagelse. Der kan derfor ikke foretages udlæg i den solgte genstand.

Selv om ejendomsforbeholdet ikke er gyldigt, har sælgeren af løsøret dog stadig et krav mod køberen på betaling af købesummen, og der kan foretages udlæg i dette krav, som er en simpel fordring.

Udlæg hos køber - som er skyldner - ved ugyldigt ejendomsforbehold

Hvis ejendomsforbeholdet ikke er gyldigt, foretages der udlæg i løsøret uden respekt af sælgerens ret.

Sælgeren skal snarest efter have underretning om det foretagne udlæg og om, at ejendomsforbeholdet ikke respekteres. Hvis sælgeren fremsætter indsigelse herimod, skal udlægget indbringes for fogedretten efter INDL § 6, idet sælgeren ved sin indsigelse har gjort sig til part i udlægsforretningen i overensstemmelse med RPL § 499.

Gyldighedsbetingelserne for ejendomsforbeholdet overholdt

Selv om ejendomsforbeholdet er gyldigt, er det ikke udelukket at foretage udlæg i løsøret, idet der kan foretages udlæg i behæftede aktiver, se RPL § 508.

Udlægget skal respektere ejendomsforbeholdet, men i takt med at løsørets anskaffelsespris gradvis betales, opstår der friværdi i aktivet, hvorved der bliver større og større nytteværdi af udlægget.

Pantefogeden skal være opmærksom på, om aktivets værdi forringes i samme takt, som der sker betaling til sælgeren. Hvis aktivets værdi forringes så meget, at værdien på det tidspunkt, hvor aktiver er fuldt tilbagebetalt, er kr. 3.000,00 eller derunder, kan skyldner eventuelt udtage aktivet efter reglen om erhvervsaktiver, se RPL § 509, stk. 3. Se Vestre Landsrets afgørelse i UfR 1986, 592 VLK. Et udlæg i et sådan aktiv vil derfor ikke have nogen værdi. Endvidere skal man være opmærksom på, at løsøret kan være omfattet af TL § 37.

Et udlæg i løsøre bortfalder et år efter dets foretagelse. Se RPL § 526, stk. 4. Hvis RIM er forhindret i at sætte det udlagte på tvangsauktion, fx på grund af at der er ejendomsforbehold i løsøret, har RIM 8 uger efter denne hindring er ophørt (i dette tilfælde når der ikke længere er ejendomsforbehold i løsøret) til at sætte det udlagte på tvangsauktion. Se RPL § 526, stk. 4, 2. punktum. Det er derfor vigtigt, at pantefogeden noterer de nøjagtige betalingsvilkår og kontraktens løbetid (hvornår kontrakten er indfriet), så aktivet kan sættes på tvangsauktion, inden udløbet af 8 ugers fristen.

Så længe der er et gyldigt ejendomsforbehold, kan RIM ikke begære tvangsauktion over løsøret. En tvangsauktion ville gøre sælgers ret til, i henhold til ejendomsforbeholdet, at tilbagetage det solgte ved misligholdelse illusorisk.

Udlæg hos sælger - som er skyldner - ved gyldigt ejendomsforbehold

Der kan kun foretages udlæg i kravet på betaling af restkøbesummen. Der er tale om udlæg i en simpel fordring, hvorfor køberen skal orienteres om, at fremtidige betalinger ifølge kontrakten kun med frigørende virkning kan ske til udlægshaveren. Udlægget i den simple fordring vil dog automatisk ændre karakter til et udlæg i selve løsøret, hvis dette tages tilbage af sælger.

Udlæg hos køber - som er skyldner - ved gyldigt ejendomsforbehold

Der kan foretages udlæg i løsøret med respekt af ejendomsforbeholdet, og sælgeren skal underrettes om udlægget.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan foretages særskilt udlæg, hvis løsøret er omfattet af TL § 37, medmindre der foreligger samtykke efter RPL § 510, stk. 1, samt på 8 ugers reglen i RPL § 526, stk. 4, 2. punktum. Se ovenfor under afsnittet "Gyldighedsbetingelserne for ejendomsforbeholdet overholdt".

Hvis køber misligholder betalingsforpligtelsen over for sælger, kan sælger tage det solgte tilbage. Retsvirkningen af udlægget er dog, at den friværdi der måtte være i det solgte, i form af det som køber allerede har betalt til sælger, ikke længere må udbetales til køberen, men skal tilgå udlægshaveren.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1986, 592 VLK.

Hvis aktivets værdi forringes så meget, at værdien på det tidspunkt, hvor aktivet er fuldt tilbagebetalt, er kr. 3.000,00 eller derunder, kan skyldner eventuelt udtage aktivet efter reglen om erhvervsaktiver, se RPL § 509, stk. 3.

 
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.