Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.2.4.1 Varsel om lønindeholdelse

Indhold

Når RIM vil lønindeholde hos en skyldner, skal RIM varsle dette. Dette afsnit beskriver, hvilke krav der stilles til et varsel om lønindeholdelse, samt i hvilke tilfælde RIM kan iværksætte en lønindeholdelse uden at varsle skyldner.

Afsnittet indeholder:

 • Skriftligt varsel
 • Budgetskema
 • Retsvirkningerne af ikke korrekt varsel
 • Lønindeholdelse uden varsel

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.2.10 Særskilt lønindeholdelse, særskilt lønindeholdelse, der beskriver, hvilke krav der stilles til et varsel om særskilt lønindeholdelse.

Skriftligt varsel

RIM skal skriftligt varsle skyldneren om, at der vil blive iværksat en lønindeholdelse. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 4.

Hvad skal varslet om almindelig lønindeholdelse indeholde?

Varslet skal oplyse

 • betalingsevnen efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1 (tabeltrækket).
 • hvilken indkomst, der er lagt til grund ved beregningen af betalingsevnen eller betalingsevnen efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2.
 • Den beregnede lønindeholdelsesprocent efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 13 stk. 3, 2. og 3. pkt..
 • en eventuel reduceret lønindeholdelsesprocent efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 1
 • hvilken indkomst, RIM har lagt til grund ved fastlæggelse af lønindeholdelsesprocenten.

xSe inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 4.x

Varslet skal således oplyse dels afdragsprocenten og dels oplysninger om omregning af afdragsprocenten til lønindeholdelsesprocenten.

Herudover skal varslet indeholde:

 • Oplysning om, at RIM efter fornyet varsel kan ændre lønindeholdelsesprocenten, hvis skyldners indkomstforhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af lønindeholdelsen.
 • Oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende et budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i vurderingen af, om lønindeholdelse kan gennemføres og med hvilken lønindeholdelsesprocent.
 • Oplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.

Bemærk

RIM skal også udsende varsel om lønindeholdelse, selvom der vil blive foretaget lønindeholdelse med en reduceret procent.

Budgetskema

Sammen med varslet om lønindeholdelse skal RIM stille et budgetskema til rådighed for skyldneren.

Skyldneren skal have en frist på mindst 14 dage til at indsende budgetskemaet.

Oversigt over, hvordan RIM forholder sig efter et varsel om lønindeholdelse

Skyldner indsender ikke budget

Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan RIM træffe en afgørelse om lønindeholdelse i overensstemmelse med varslet. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 5. RIM underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse.

Skyldner indsender budget

Hvis skyldner indsender budgetskemaet, skal RIM foretage en betalingsevnevurdering.

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 Betalingsevnevurdering Betalingsevnevurdering

Retsvirkningerne af ikke korrekt varsel

Reglerne om varsling af lønindeholdelse skal sikre, at skyldneren har mulighed for at komme med indsigelser, før RIM træffer en afgørelse om lønindeholdelse overfor skyldner. Reglen om varsel af lønindeholdelse er således en garantiforskrift, og manglende overholdelse heraf vil som udgangspunkt føre til, at afgørelsen om lønindeholdelse er ugyldig.

Landsskatteretten har udtalt at RIMs bemærkning i et brev om, at hvis restanten ikke reagerer på brevet, vil restancen uden yderligere varsel blive søgt inddrevet ved udlæg og/eller lønindeholdelse, ikke er et korrekt varsel om lønindeholdelse. Reglerne om varsling af lønindeholdelse har til formål at sikre skyldnerens mulighed for at gøre indsigelse, før indeholdelsen iværksættes. Afgørelsen om indeholdelse blev derfor anset for ugyldig, selv om RIM efterfølgende havde nedsat lønindeholdelsesprocenten og tilbagebetalte det for meget indeholdte beløb. Se SKM2007.170.LSR.

Lønindeholdelse uden varsel

RIM kan træffe en afgørelse om lønindeholdelse uden forudgående varsel i 2 situationer:

A. hvis skyldner ikke er tilmeldt folkeregistreret og ikke har oplyst en adresse, hvortil breve kan sendes, og samtidig er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 6.
B. hvis skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved lønindeholdelse. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8.

Det er RIM der vurderer, hvornår der skal træffes en ny afgørelse, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8, sidste pkt.

Ad B. Hvis skyldner i forvejen har en restance der inddrives ved lønindeholdelse.

Hvis RIM modtager en restance til inddrivelse, og skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved lønindeholdelse, kan RIM iværksætte lønindeholdelse uden forudgående varsel.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8.

Hovedregel - RIM skal anvende samme indeholdelsesprocent.

Det er en forudsætning for, at der kan træffes en afgørelse uden varsel, at der i den nye afgørelse om lønindeholdelse anvendes samme lønindeholdelsesprocent som i den først afgørelse. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8, 1. led

Hvis RIM vil anvende en anden lønindeholdelsesprocent end den procent, der er fastsat i en tidligere afgørelse, og den ændrede afgørelse baseres på en vurdering af, at skyldners betalingsevne er forhøjet, skal RIM først varsle dette overfor skyldner, førend der kan træffes en afgørelse om lønindeholdelse.

Undtagelse:

 • hvis den første afgørelse var en reduceret procent

Hovedreglen om, at RIM skal benytte samme lønindeholdelsesprocent som i den første afgørelse, gælder ikke, hvis lønindeholdelsesprocenten i den første afgørelse var en reduceret procent. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 8, 2. led.

Dette er begrundet i, at RIM i varslet om en reduceret lønindeholdelsesprocent både skal oplyse hvilken lønindeholdelsesprocent, lønindeholdelsen kunne gennemføres med og hvilken reduceret lønindeholdelsesprocent, der vil blive anvendt.

Hvis den nye afgørelse om lønindeholdelse skal træffes uden varsel, skal RIM i den nye afgørelse anvende den fulde lønindeholdelsesprocent, som er angivet i varslet til den første afgørelse.

 • hvis den anden afgørelse skal være med en reduceret procent

Hovedreglen om, at RIM skal benytte samme lønindeholdelsesprocent som i den første afgørelse, gælder ikke, hvis RIM ønsker, at lønindeholdelsesprocenten i den anden efterfølgende afgørelse skal foretages med en reduceret procent

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.