Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.2.4.2 Afgørelse om lønindeholdelse

Indhold

Når RIM iværksætter en lønindeholdelse overfor en skyldner, skal RIM træffe en afgørelse. Dette afsnit beskriver de regler og betingelser, som RIM skal påse i forbindelse med afgørelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Forvaltningslovens regler om sagsbehandling
 • RIMs fastsættelse af lønindeholdelsesprocenten
 • 3 betingelser for at kunne lønindeholde
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelse, SKAT-meddelelser med videre

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.2.10 Særskilt lønindeholdelse særskilt lønindeholdelse, der beskriver de regler og betingelser, som RIM skal påse i forbindelse med en afgørelse om særskilt lønindeholdelse.

Regel

Når RIM træffer en afgørelse om lønindeholdelse, skal RIM straks underrette skyldneren om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og oplyse gældens art og størrelse.

>RIM er alene forpligtet til, i sin begrundelse for afgørelsen, at henvise til, at fordringen er under inddrivelse hos RIM, men afgørelsen skal også indeholde en beskrivelse af de(n) eller de fordringer(er), som den omhandler, ligesom der skal redegøres for relevant retsgrundlag i overensstemmelse med FVL §§ 22-24. Se afsnittet ’’Forvaltningslovens regler om sagsbehandling’’.< 

Forvaltningslovens regler om sagsbehandling

RIMs beslutning om at foretage en lønindeholdelse er en afgørelse, som er omfattet af forvaltningsloven. Se forvaltningslovens § 2, stk. 1. RIM skal derfor i forbindelse med behandlingen af lønindeholdelsessager efterleve forvaltningslovens sagsbehandlingskrav, herunder især:

 • Partshøring. Se FVL § 19
 • Begrundelse. Se FVL §§ 22 og 24
 • Klagevejledning. Se FVL § 25

Landsskatteretten har anset en afgørelse om lønindeholdelse for ugyldig, da Skatteforvaltningen ikke inden afgørelsen havde behandlet klagerens anmodning om aktindsigt. Se SKM2012.228.LSR

xDa en part i en afgørelsessag, efter de almindelige forvaltningsretlige principper,  har krav på at fremføre sit indlæg under et personligt fremmøde, har Landsskatteretten anset en afgørelse om lønindeholdelse for ugyldig, da Skatteforvaltningen ikke havde holdt møde med klageren trods en anmodning om dette.x Se SKM2012.85.LSR

RIMs fastsættelse af lønindeholdelsesprocenten

Indeholdelsesprocenten kan gradueres efter indkomstens størrelse. Se INDOG § 10, stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om sammenhængen mellem indkomsten og indeholdelsesprocenten. Dette er sket i inddrivelsesbekendtgørelsen.

xNår RIM vil fastsætte en lønindeholdelsesprocent, skal denne derfor fastsættes på baggrund afx

1. Tabeltræk

Se også

2. En konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 7 i inddrivelsesbekendtgørelsen, når særlige forhold taler derfor.

Se også

Lønindeholdelse sker med en procentdel (lønindeholdelsesprocenten) af den beregnede eller godskrevne A-indkomst reduceret med fradragsbeløbet efter skattekortet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 2.

Lønindeholdelsesprocenten fastsættes i forhold til skyldners indkomst. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1. Da lønindeholdelse skal foretages over eSkattekortet, og dermed foretages i forhold til det samme trækgrundlag som A-skat indeholdes af, skal der foretages en omregning af afdragsprocenten til lønindeholdelsesprocenten. Til denne omregning anvendes følgende formel:

Nettoindkomsten x afdragsprocenten

------------------------------------------------ = lønindeholdelsesprocenten

Teknisk A-indkomst - årlige skattekortfradrag

Se også

Afsnit G.A.3.1.2.5 Indeholdelsesprocenten - regler og beregningsmetoder Indeholdelsesprocenten, der bl.a. indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan RIM beregner indeholdelsesprocenten.

3 betingelser for at kunne lønindeholde

Nedenfor beskrives de 3 betingelser, der skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor RIM

 • afsender et varsel om lønindeholdelse
 • xtræffer en afgørelse om lønindeholdelse uden varsel efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 6 eller stk. 8.x

Betingelse 1 - skyldner skal have en betalingsevne

Når RIM træffer en afgørelse om lønindeholdelse, skal skyldneren have overladt det nødvendige til eget og familiens underhold. Dette vil normalt være tilfældet, når lønindeholdelsesprocenten fastsættes efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 3.

Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre indkomstgrænse i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, kan RIM som hovedregel ikke iværksætte inddrivelse overfor en skyldner. Heller ikke i form af en lønindeholdelse. Overstiger nettoindkomsten derimod den nedre nettoindkomstgrænse, kan der fastsættes en lønindeholdelsesprocent på baggrund af de skematiske regler i tabellen.

For at RIM kan træffe en afgørelse om lønindeholdelse, er det som udgangspunkt en betingelse, at skyldner har en betalingsevne, da bestemmelsen i INDOG § 10, stk. 3 angiver, at "ved afgørelse om lønindeholdelse skal der overlades skyldner det nødvendige til eget og familiens underhold".

RIM har nærmere præciseret adgangen til at fastsætte afdragsordninger eller foretage lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre, som har en nettoindkomst under den nederste grænse i tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsen. Se SKM2007.136.SKAT.

RIM kan lægge til grund, at skyldner har en betalingsevne, hvis

Regel

Bemærkninger

Skyldners nettoindkomst ligger indenfor tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1

Viser en opgørelse af skyldners nettoindkomst, jf. SKM2008.5.SKAT, at skyldners nettoindkomst ligger over den nedre grænse i tabellen, er betingelsen, om at skyldner har en betalingsevne, opfyldt.

Skyldner efter en konkret betalingsevne-vurdering har en betalingsevne i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 7.

Hvis skyldner indsender budgetskema, og en betalingsevnevurdering viser, at skyldner har en betalingsevne, er betingelsen om at skyldner har en betalingsevne, opfyldt.

Bemærk

A-indkomsten omfatter også A-indkomst, som der ikke kan foretages lønindeholdelse i efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 17. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 2 og 3.

Betingelse 2 - skyldner skal have udbetalt A-indkomst, der kan lønindeholdes i

Skyldner skal som udgangspunkt modtage A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, på det tidspunkt, hvor RIM

 • sender et varsel om lønindeholdelse
 • træffer en afgørelse om lønindeholdelse uden varsel efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 13, stk. 6 eller stk. 8.

Eksempel:

Hvilken type
A-indkomst har skyldner

Eksempel

Kan der lønindeholdes hos skyldner?

Kun A-indkomst, hvor der kan foretages lønindeholdelse i

RIM kan ved opslag i it-systemerne eIndkomst eller Detail-COR konstatere, at skyldner udelukkende får udbetalt A-indkomst, hvor der kan foretages lønindeholdelse i.

Skyldner har efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (tabeltrækket) en betalingsevne, da hans nettoindkomst ligger over den nederste indkomstgrænse i tabellen.

RIM kan træffe afgørelse om lønindeholdelse.

A-indkomst, hvor der kan foretages lønindeholdelse

og

A-indkomst, hvor der ikke kan foretages lønindeholdelse i.

RIM kan ved opslag i it-systemerne eIndkomst eller Detail-COR konstatere, at skyldner får udbetalt både

 1. A-indkomst, hvori der kan foretages lønindeholdelse, og
 2. A-indkomst, hvori der ikke kan foretages lønindeholdelse.

Bemærk

I opgørelsen af betalingsevnen indgår både A-indkomst, der kan foretages lønindeholdelse i, og A-indkomst, der i henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 17 ikke kan foretages lønindeholdelse i.

RIM kan træffe afgørelse om lønindeholdelse.

Lønindeholdelsen vil dog alene slå igennem for det eSkattekort, der rekvireres af den indeholdelsesplig-tige, der udbetaler den A-indkomst, hvor der kan foretages lønindeholdelse i.

Dette vil naturligvis påvirke størrelsen af det beløb, som bliver indeholdt hos denne arbejdsgiver.

Kun A-indkomst, hvor der ikke kan foretages lønindeholdelse i

RIM kan ved opslag i it-systemerne eIndkomst eller Detail-COR konstatere, at skyldner A udelukkende får udbetalt A-indkomst, hvor der i henhold til inddrivelsesbe-kendtgørelsens § 17 ikke kan foretages lønindeholdelse i.

RIM kan ikke træffe afgørelse om lønindeholdelse

De A-indkomstarter, der er angivet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 17, giver som alt overvejende hovedregel ikke skyldner en betalingsevne efter tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1.

Der kan ikke udsendes varsel om lønindeholdelse eller træffes afgørelse om lønindeholdelse, hvis skyldner udelukkende har A-indkomst, hvori der ikke kan foretages lønindeholdelse.

Kun A-indkomst, hvor der ikke kan foretages lønindeholdelse i

RIM kan ved opslag i it-systemerne eIndkomst eller Detail-COR konstatere, at skyldner A udelukkende får udbetalt A-indkomst, hvor der efter inddrivelsesbekendt-gørelsens § 17 ikke kan foretages lønindeholdelse i.

Skyldner A har efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (tabeltrækket) en betalingsevne, da hans nettoindkomst ligger umiddelbart over den nederste indkomstgrænse i tabellen.

RIM kan ikke træffe afgørelse om lønindeholdelse

Selvom skyldner efter tabeltrækket har en lille betalingsevne, kan RIM ikke træffe afgørelse om lønindeholdelse, fordi skyldner udelukkende oppebærer A-indkomst, der er friholdt fra lønindeholdelse.

Betingelse 3 - skyldner skal have et eSkattekort

Endelig er det en betingelse, at skyldner aktuelt er forskudsregistreret med et skattekort. Hvis skyldner ikke har et eSkattekort, kan RIM ikke træffe afgørelse om lønindeholdelse.

Dette skyldes, at lønindeholdelse efter 1. juni 2008 alene kan ske over eSkattekortet.

eSkattekortet er det skattekort, der indeholder oplysninger om skyldners forskudsregistrering, fx skyldners trækprocent og fradrag samt lønindeholdelsesprocenten, hvis RIM har truffet en afgørelse om lønindeholdelse.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelse, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Byretsdomme

SKM2014.218.BR

SKATs afgørelse om iværksættelse af lønindeholdelse blev hjemvist til fortsat behandling med henblik på udarbejdelse af en opgørelse fra SKAT, indeholdende en nøjagtig opgørelse år for år af kravenes størrelse med evt. tilskrevne renter og opgørelse år for år, hvad der er afdraget, lønindeholdt og modregnet.
Landsskatteretskendelser

SKM2012.228.LSR

SKATs afgørelser om iværksættelse af lønindeholdelse blev anset for ugyldige, da SKAT ikke forinden iværksættelsen af lønindeholdelsen behandlede klagerens anmodning om aktindsigt.

 SKM2012.85.LSR

SKATs afgørelse om pålæg af lønindeholdelse blev anset for ugyldige, da SKAT ikke havde afholdt personligt møde med klageren trods anmodning herom

Dato for offentliggørelse
31 Jul 2018 08:41
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.