Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.6.3 Autonome, midlertidige toldsuspensioner og toldkontingenter

Indhold

Dette afsnit handler om midlertidige toldsuspensioner og muligheden for at opnå toldsuspension.

Afsnittet indeholder:

  • Formålet med autonome, midlertidige toldsuspensioner
  • Grundlaget for autonome toldsuspensioner
  • Ansøgning om en ny toldsuspension
  • Indsigelser mod nye toldsuspensioner.

Formålet med autonome, midlertidige toldsuspensioner

Autonome toldsuspensioner er lempelsesordninger, der er uafhængige af internationale aftaler mv., og alene fastlægges ud fra EU's egne behov.

Formålet med suspensionerne er at styrke konkurrenceevnen for virksomhederne i EU, fordi de får mulighed for at anvende råvarer, halvfabrikata eller komponenter, der ikke er til rådighed i EU eller kun er til rådighed i begrænset omfang, uden at der skal betales told eller mod betaling af nedsat told.

Ordningen kan i særlige tilfælde udvides til også at omfatte mere forædlede varer, herunder også færdigvarer. Det gælder fx sådanne varer, der i sig selv kan betragtes som færdigvarer, men som indgår som komponenter i det endelige produkt, når merværdien ved samleprocessen er tilstrækkelig høj.

Der kan også indrømmes toldsuspension for udstyr og materiale, der skal anvendes i produktionsprocessen, selvom udstyret generelt betragtes som færdigvarer (kapitalvarer). Det er dog en forudsætning, at udstyret er specifikt og nødvendigt til fremstilling af klart identificerede produkter, og at de ikke kan skade konkurrerende virksomhed i EU.

Se også

Ordningen er nærmere beskrevet i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (2011/C 363/02), der er offentliggjort i EFT C nr. 363/6 af 13. december 2011.

Grundlaget for autonome toldsuspensioner

TEUF artikel 31 udgør det generelle lovgrundlag for at give toldsuspension. Det fremgår af bestemmelsen, at Rådet med kvalificeret flertal fastsætter toldsatserne på grundlag af forslag fra Kommissionen (Fælles toldtarif).

Efter denne bestemmelse har Rådet udstedt forordning nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter. Forordningens bilag, der indeholder en fortegnelse over de enkelte suspensioner. I bilaget til forordningen er angivet den planlagte dato for den obligatoriske revision. Er den aktuelle udnyttelse af en toldsuspension meget lille, vil den normalt blive ophævet. En toldsuspension kan også blive ophævet, hvis der indledes produktion af den pågældende vare i EU, og den pågældende producent gør indsigelse mod toldsuspensionen.

>Fortegnelsen for 2018 er offentliggjort i forordning nr. 2017/2467 af 21. december 2017.<

For så vidt angår autonome EU-kontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter findes lovgrundlaget i Rådets forordning nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter. Forordningens bilag indeholder en fortegnelse over de enkelte autonome toldkontingenter. Bilaget, justeres hvert år med virkning fra 1. januar, således at der altid findes en opdateret fortegnelse over gældende toldkontingenter.

>Fortegnelsen for 2018 er offentliggjort i forordning nr. 2017/2466 af 18. december 2017.<

Ansøgning om en ny toldsuspension

Virksomheder, der ønsker det, kan ansøge om, at få toldsatsen suspenderet for en konkret råvare, et halvfabrikat eller en komponent, der ikke allerede er omfattet af en suspensionsordning.

Ansøgningen sendes til SKAT, Indsats, Told, på en særlig blanket. Blanketten findes som bilag til Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (2011/C 363/02).

Hvis en ansøgning bliver godkendt, gælder den ikke kun for ansøgeren, men for alle importører i EU af den samme vare.

Følgende hovedbetingelser skal være opfyldt:

  • Det sparede toldbeløb skal overstige 15.000 euro (ca. 112.500 kr.) om året. Virksomheder kan eventuelt gå sammen for at nå denne tærskel.
  • Der må ikke være produktion - eller kun produktion i utilstrækkeligt omfang - af det pågældende produkt eller af en tilsvarende vare i EU.
  • Varen skal undergå en tilstrækkelig forarbejdning i EU (råvarer, halvfabrikata eller komponenter) eller på anden måde indgå i produktionsprocessen (kapitalvarer).

Ansøgninger om toldsuspensioner behandles i en særlig gruppe i Kommissionen, hvor SKAT, Indsats, Told, deltager på Danmarks vegne. Når der er opnået enighed om nye ansøgninger og om eventuel forlængelse af bestående toldsuspensioner, udarbejder Kommissionen et forslag, der vedtages af Rådet med en forordning gældende for det næste kalenderår. Forordningen revideres med virkning fra 1. juli.

Nye ansøgninger indkaldes, så de kan sendes fra SKAT, Indsats, Told, til Kommissionen senest henholdsvis den 15. marts og den 15. september. De ansøgninger, der sendes den 15. marts, får virkning fra den 1. januar det følgende år, mens de ansøgninger, der sendes den 15. september, får virkning fra den 1. juli det følgende år.

Ansøgningen sendes via www.skat.dk - TastSelv, Told (import/eksport) - Toldsuspensioner/kontingenter.

Ansøgningen skal være SKAT, Indsats, Told, ihænde senest den 1. marts henholdsvis 1. september.

Se også

Som alternativ til toldsuspension er der i visse tilfælde mulighed for toldfritagelse eller nedsættelse efter reglerne om forarbejdning under toldkontrol, se afsnit F.A.25.2 Forædlingsprocesser.

Indsigelser mod nye toldsuspensioner

Kommissionen sender genparter af nye ansøgninger til alle medlemslande for at få undersøgt, om der produceres tilsvarende eller lignende varer i EU. I Danmark modtages genparterne af SKAT, Indsats, Told. SKAT, Indsats, Told, sender ansøgningerne videre til bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv, så medlemmer af disse organisationer har mulighed for at gøre indsigelse mod en ønsket toldsuspension, såfremt produktet fremstilles her i landet. Virksomhederne har naturligvis også mulighed for at gøre tilsvarende indsigelse mod bestående toldsuspensioner. Det er også muligt for en virksomhed at støtte en ansøgning. I visse tilfælde sendes ansøgningerne også til relevante ministerier.

Der kan rettes henvendelse til SKAT, Indsats, Told, hvis man ønsker at gøre indsigelse eller afgive støtte til en ansøgning.

Når en virksomhed har gjort indsigelse mod en toldsuspension, skal den ansøgende virksomhed kontakte den virksomhed, der har gjort indsigelser, med henblik på at vurdere, om EU-produktet har de samme egenskaber m.v., som det importerede produkt. Er det tilfældet, gives der ikke toldsuspension. Der kan eventuelt i stedet opnås enighed om et toldkontingent, hvis produktion i EU er utilstrækkelig til at dække efterspørgslen, se ovenfor.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.