Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.6.2 Omfang og betingelser for toldsuspension

Indhold

Dette afsnit handler om de varer og produkter, der kan omfattes af en toldsuspension.

Afsnittet indeholder:

 • Beskrivelse af toldsuspension
 • Tilfælde omfattet af toldsuspension
 • Omfanget af suspension af den tarifmæssige told
 • Bevilling til toldsuspension
 • Særlige TARIC-numre
 • Autonome toldkontingenter.

Beskrivelse af toldsuspension

Udgangspunktet ved import fra et tredjeland er, at der skal betales told.

I særlige tilfælde kan toldsatsen suspenderes til en 0-sats eller nedsættes delvist.

EU-kommissionen har fastsat hvilke varer, der er omfattet af toldsuspension. De fremgår af en fortegnelse, som løbende bliver opdateret.

Hvis en virksomhed ønsker at få toldsuspension for en vare eller et produkt, skal den indsende en ansøgning til SKAT, Indsats -Told. Se afsnit F.A.6.3 Autonome, midlertidige toldsuspensioner og toldkontingenter, om bl.a., ansøgning om en ny toldsuspension.

Der kan kun meddeles toldsuspension for varer, der er beregnet til videre forarbejdning eller anvendelse i EU-producerede varer. Det betyder, at der kan meddeles toldsuspension til

 • råvarer
 • halvfabrikata eller komponenter
 • færdigvarer, hvis de indgår som komponent i et produkt, og hvis merværdien ved samleprocessen er tilstrækkelig høj.

Tilfælde omfattet af toldsuspension

Toldtariffen opdateres og udsendes årligt pr. 1. januar med revision pr. 1. juli. Som udgangspunkt opkræves tolden med de satser, der er anført i toldtariffen. Toldsatserne kan imidlertid suspenderes helt eller delvist:

Når der er tale om...

Efter reglerne i...

råvarer, halvfabrikata eller komponenter, som ikke er til rådighed i EU eller kun er til rådighed i utilstrækkelige mængder

Rådets forordning nr. 1387/2013 (autonom toldsuspension)

dele, komponenter og andre varer, der er ledsaget af en luftdygtighedsattest, når delene mv. skal indarbejdes eller anvendes i civile fly

Rådets forordning nr. 1147/2002

dele, komponenter og andre varer, der skal indarbejdes eller anvendes i luftfartøjer, samt stationært flyvetræningsudstyr til civilt brug

Rådets forordninger nr. 3050/1995 og 1146/2002 samt afsnit II, punkt B i bestemmelserne til Toldtariffen

våben og forsvarsmateriel, der indføres af de militære myndigheder

Rådets forordning nr. 150/2003

varer til indbygning i søgående skibe eller bestemt til udstyr eller udrustning af sådanne fartøjer samt varer bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme, inkl. rør, slanger, kabler og forbindelsesdele til brug ved forbindelse af bore- og produktionsplatforme med fastlandet

Afsnit II, litra A i bestemmelserne til Toldtariffen

visse landbrugs- og industriprodukter

Forordning nr. 1388/2013 (autonome EU-toldkontingenter)

nærmere specificerede produkter

når det i øvrigt er i EU's interesse autonomt at suspendere tolden

Rådets forordning 2015/2265 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2016-2018

Omfanget af suspension af den tarifmæssige told

Ved suspension af den tarifmæssige told vil den tarifmæssige toldsats normalt blive erstattet af en 0-sats. For varer omfattet af den autonome toldsuspensionsordning kan der i nogle tilfælde være fastsat en delvis suspension, hvor toldsatsen er nedsat.

Det er alene de varer der præcist er omfattet af beskrivelsen for de givne varekoder, der er omfattet.

Dette er præciseret i forordning (EU) nr. 1387/2013 (Grundforordningen for de autonome toldsuspensioner). Ny artikel 1 lyder som følger:

 1. De autonome toldsatser i den fælles toldtarif for de landbrugs- og industriprodukter, som er opført i bilag 1, suspenderes.
 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på blandinger, præparater eller produkter, der består af forskellige komponenter, som indeholder de i bilag 1 anførte produkter.

Når der eksempelvis er givet toldsuspension for en given vare, så skal ordlyden i beskrivelsen tages for pålydende, og gælder altså ikke for varer, der ikke er nævnt i positionsteksten i tariffen.

Bevilling til toldsuspension

Der er normalt ikke krav om bevilling for benyttelse af en toldsuspensionsordning. Kun hvis der er betingelser om, at varerne skal benyttes til et særligt formål (end-use) er der behov for en bevilling. Se afsnit F.A.24 Særligt anvendelsesformål (end-use) Toldlempelse på grund af varers art eller særlige anvendelsesformål (End-use).

Der kræves fx end-use bevilling til varer bestemt til indbygning mv. i skibe eller boreplatforme. Det samme gælder for toldsuspensioner for dele m.v. til indbygning eller anvendelse i luftfartøjer, men kun, når de ikke er ledsaget af en luftdygtighedsattest, jf. nedenfor i afsnittet F.A.6.3 Autonome, midlertidige toldsuspensioner og toldkontingenter Særlige suspensionsordninger om toldsuspension for flydele ledsaget af luftdygtighedsattest. I nogle tilfælde er der også knyttet en betingelse om end-use bevilling til toldlempelsen for varer omfattet af en autonom toldsuspensionsordning.

Varer omfattet af en autonom toldsuspensionsordning får tildelt deres eget 10-cifrede nummer i TARIC. I den trykte udgave af toldtariffen vil der imidlertid være anført den normale tarifmæssige toldsats i satskolonnen ud for det pågældende positionsnummer. Der vil i bilagskolonnen være anført et "S", der indikerer, at varen er omfattet af en toldsuspension, og suspensionssatsen (normalt 0) kan findes i TARIC-databasen.

For dele til indbygning i civile fly er der også fastsat særlige varekoder, og der er ud for de pågældende positionsnumre i toldtariffen anført suspensionstoldsatsen 0 med en fodnote om, at der kræves end-use bevilling. For flydele omfattet af forordning nr. 1147/2002, dvs. varer med en luftdygtighedsattest, gælder suspensionen derimod i princippet for alle varer fra Toldtariffen kapitel 25 til 97 (uden bevilling).

Heller ikke for varer til indbygning m.v. i søgående skibe eller boreplatforme er der fastsat suspensionsvarekoder, og det samme gælder for våben og materiel, der indføres af de militære myndigheder, se om toldsuspensionsordning for forsvarsmateriel i afsnit F.A.6.4 Særlige suspensionsordninger Særlige toldsuspensionsordninger.

Autonome toldkontingenter

Hvis der er produktion i EU af konkrete råvarer m.v., men produktionen ikke er tilstrækkelig til at dække forarbejdningsindustriens behov, kan der i stedet for en generel autonom toldsuspension åbnes et autonomt toldkontingent på "forskelsmængden" mellem det totale behov og den mængde varer, der produceres i EU, se afsnit F.A.7 Toldkontingenter Toldkontingent- og importloftordninger. Ansøgningsprocedurer m.v. er de samme som for autonome toldsuspensioner. Lovgrundlaget er nærmere omtalt nedenfor. For varer omfattet af et autonomt toldkontingent vil der i den trykte toldtarif være anført et "K" i bilagskolonnen. I satskolonnen vil der være anført den normale tarifmæssige toldsats. Kontingenttoldsatsen (normalt 0) kan findes i den digitale toldtarif eller i TARIC-databasen.

Fiskevarer administreres hos Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen/ Center for Fiskeri/departementet og området forvaltes via en særlig kontingentordning, der løbende åbnes for en 3-årig periode.

EU's forsyning med visse fiskevarer kommer hovedsageligt fra import. EU har de seneste 15 år måttet importere flere fiskevarer for at dække dets hjemlige forbrug. EU's produktion dækker kun 44% af EU's behov for fiskevarer og akvakulturprodukter. Hovedformålet med de autonome toldkontingenter for fiskevarer og akvakulturprodukter er at gøre det muligt for fiskeforarbejdningsindustrien i EU at importere tredjelandes råvarer til videre forarbejdning med reduceret told eller toldfrit.

Nuværende forordning er Rådets forordning (EU) 2015/2265 af 7. december 2015 om åbning af forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2016-2018.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.