Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.6.4 Særlige suspensionsordninger

Indhold

Dette afsnit handler om toldsuspension for flydele med luftdygtighedsattest og toldsuspensionsordningen for forsvarsmateriel.

Afsnittet indeholder:

 • Toldsuspension for flydele ledsaget af luftdygtighedsattest
 • Fortoldning af flydele ledsaget af luftdygtighedsattest
 • Toldsuspensionsordning for forsvarsmateriel
 • Indførsel af forsvarsmateriel.

Toldsuspension for flydele ledsaget af luftdygtighedsattest

Rådet har ved forordning nr. 1147/2002 , besluttet, at toldsatserne for dele, komponenter og andre varer, som indarbejdes eller anvendes i civile fly, og som falder ind under kapitel 25 til 97 i den fælles toldtarif, kan suspenderes, når der er udstedt luftdygtighedsattest for varerne. Luftdygtighedsattesten skal være udstedt af en part, der er godkendt af luftfartsmyndighederne i EU eller et tredjeland.

Luftdygtighedsattester kan være udstedt af producenter og værksteder m.v., der er blevet autoriseret af luftfartsmyndighederne i det pågældende land eller fx i importlandet. Attesterne kan have forskellig udformning, afhængig af produktionsland og varekategori.

Flydele vil typisk være ledsaget af en af følgende luftdygtighedsattester:

 • JAA Form One, Authorised Release Certificate (varer fra andre europæiske lande).
 • FAA Form 8130-3 eller 8130-4, Airworthiness Approval Tag / Authorised Release Certificate (varer fra USA).
 • CCA-24-0078, Authorised Release Certificate (varer fra Canada).
 • Certificate of Conformity (normalt varer af mindre værdi, fx pakninger og skruer). Dette dokument kan have forskellig udformning. Udstederen skal være i besiddelse af original producentdokumentation, og der skal i dokumentet være henvisning til denne originale dokumentation med anførsel af nummeret på den pågældende luftdygtighedsattest.

Er der tvivl om, hvorvidt et dokument er en luftdygtighedsattest, kan der rettes henvendelse til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf. 72 21 88 00.

Fortoldning af flydele ledsaget af luftdygtighedsattest

Den originale luftdygtighedsattest skal forelægges for toldmyndighederne, når varerne angives til fri omsætning.

Kan luftdygtighedsattesten ikke forelægges i forbindelse med fortoldningen, kan der under visse omstændigheder gives toldsuspension. Dette gælder hvis der i fakturaen eller i et dokument, der er vedhæftet fakturaen, er afgivet en særlig erklæring. Se bilaget til forordningen.

Erklæringen skal være underskrevet af sælgeren af de pågældende varer og have henvisning til en specifik luftdygtighedsattest.

I enhedsdokumentets rubrik 44 skal importøren anføre: "Indførsel med luftdygtighedsattest", og som beregningsart skal i rubrik 47 anføres kode 1119.

Hvis det ikke er muligt at anvende ordningen med toldsuspension for flydele ledsaget af luftdygtighedsattest, kan der som alternativ peges på følgende lempelsesordninger, der dog alle kræver bevilling fra SKAT:

Toldsuspensionsordning for forsvarsmateriel

Der indrømmes toldfritagelse ved forsvarets indførsel af forsvarsmateriel efter bestemmelserne i forordning nr. 150/2003 af 21. januar 2003 om suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel.

Forordningen afløser de hidtidige regler om toldfritagelse ved indførsel af forsvarsmateriel (bevilling til toldfritagelse i henhold til EU-Traktaten).

I forordningen fastsættes betingelserne for autonom suspension af toldsatserne for visse våben og former for forsvarsmateriel, der indføres fra tredjelande af eller på vegne af forsvaret.

Forordningen omfatter ikke private virksomheders indførsel af forsvarsmateriel. Virksomheder, der indfører dele og komponenter mv. med henblik på videreforarbejdning til våben og forsvarsmateriel, skal anvende bestemmelserne om aktiv forædling, se afsnit F.A.25 Aktiv forædling Aktiv forædling. Dette gælder også de virksomheder, der hidtil har haft bevilling til toldfritagelse.

Forordningen fastsætter betingelserne for forsvarets toldfri indførsel af forsvarsmateriel. Ordningen er en toldsuspensionsordning, og det er fastsat i forordningen, at toldsatserne for de varer, der er anført i forordningens bilag 1 kan suspenderes fuldt ud. Dette gælder hvis varerne anvendes af forsvaret, herunder af forsvaret i samarbejde med andre stater med henblik på at forsvare den territoriale integritet eller i forbindelse med deltagelse i internationale fredsbevarende operationer m.m. Endvidere er der toldfritagelse for dele og komponenter m.v., der indføres med henblik på montering i de varer, der er anført i bilag 1 og bilag 2 (bilag 2 omfatter varer, der er toldfri i henhold til toldtariffen).

Indførsel af forsvarsmateriel

Forsvarets anmodning om toldfri indførsel af forsvarsmateriel skal være ledsaget af et certifikat. Certifikatet erstatter toldangivelsen (enhedsdokumentet).

Forsvarets myndigheder skal underrette SKAT i de tilfælde, hvor de indførte varer anvendes til andre formål end de formål, der er omfattet af forordningen, jf. ovenfor.

Det ovenfor nævnte certifikat fungerer både som "bevilling" og som "angivelse til indførsel". Der bliver således ikke udstedt bevilling, og indførsler omfattet af suspensionsordningen bliver ikke registreret i toldsystemet.

SKAT er kun inddraget i den praktiske fremgangsmåde i ekspeditionsfasen i forbindelse med indførsel af forsvarsmateriel i begrænset omfang. Det vil således være vedkommende forsvarsmaterieltjeneste, der udsteder og opbevarer certifikaterne. Certifikaterne skal ikke forevises for SKAT på dette tidspunkt.

Følgende militære myndigheder kan indføre forsvarsmateriel i henhold til forordningens suspensionsordning:

 • Forsvarets Materieltjeneste
 • Forsvarets Depot og Distribution
 • OPLOG Frederikshavn (Flådestation Frederikshavn)
 • OPLOG Korsør (Flådestation Korsør).

Det er primært Forsvarets Depot og Distribution i Skrydstrup, der indfører forsvarsmateriellet og fordeler herefter.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.