Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.5.2 Samarbejde med andre toldmyndigheder

Ved vurdering af kravene om, hvor vidt en virksomhed opfylder betingelserne for at opnå AEO status, er samarbejdet med andre medlemsstater en vigtig faktor. Dette gælder særligt fordi en AEO-bevilling er gældende i hele EU.

Oplysning om modtagelse af en AEO ansøgning, skal "offentliggøres" over for andre medlemsstaters toldmyndigheder inden for syv dage fra modtagelsen af ansøgningen. Se GF artikel 30, stk. 1.

Den toldmyndighed, som skal træffe afgørelse, kan høre toldmyndighederne i andre EU medlemsstater, hvor virksomheden opbevarer oplysninger, eller hvor der skal udføres kontrol, som er nødvendig for vurderingen af kriterierne for bevillingen.

Høringen er i visse tilfælde obligatorisk når:

a)  den kompetente toldmyndighed ikke har kunnet fastsættes efter hovedreglen i EUTK artikel 22, stk. 3, og ansøgningen om AEO bevilling, derfor er indgivet til toldmyndighederne på det sted, hvor hovedbogholderiet føres, i overensstemmelse med DF artikel 12.

b) ansøgningen om AEO-status er indgivet til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har fast driftssted, og hvor oplysninger om vedkommendes almindelige logistiske ledelsesaktiviteter i EU føres eller er tilgængelige. Dvs. når ansøgningen er indgivet til den toldmyndighed, som er fastsat som kompetent til at behandle ansøgningen efter reglen i DF artikel 27.

c) en del af de relevante registre og dokumentation af relevans for ansøgning om AEO-status opbevares i en anden medlemsstat end den, hvis toldmyndighed er kompetent til at træffe en afgørelse

d) ansøgeren om AEO-status råder over lagerfaciliteter eller har andre toldrelaterede aktiviteter i en anden medlemsstat end den kompetente toldmyndigheds medlemsstat.

Høringsprocessen for punkterne a-d skal være afsluttet indenfor 80 dage.

Når en anden medlemsstat er i besiddelse af relevante oplysninger, skal skal medlemsstaten meddele disse oplysninger til den kompetente toldmyndighed i den medlemsstat, der skal træffe afgørelsen inden for 30 dage, efter ansøgningen er fremsendt i EOS systemet. Se herom i afsnit F.A.4.5.3 Opbevaring af data i forbindelse med en AEO-ansøgning og -bevilling Data i forbindelse med en AEO-ansøgning og -bevilling.

Se artikel 31 GF.

Tilbagekalder toldmyndighederne en positiv afgørelse, der er truffet på baggrund af ansøgerens AEO-status, skal dette oplyses til den toldmyndighed, der gav bevillingen til AEO-status, såfremt dette er en anden myndighed.

Se artikel 35 GF.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.