Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.5.2 Samarbejde med andre toldmyndigheder

Ved vurdering af kravene om, hvor vidt en virksomhed opfylder betingelserne for at opnå AEO status, er samarbejdet med andre medlemsstater en vigtig faktor. Dette gælder særligt fordi en AEO-bevilling er gældende i hele EU.

Oplysning om modtagelse af en AEO ansøgning, skal "offentliggøres" over for andre medlemsstaters toldmyndigheder inden for syv dage fra modtagelsen af ansøgningen. Se GF artikel 30, stk. 1.

Den toldmyndighed, som skal træffe afgørelse, kan høre toldmyndighederne i andre EU medlemsstater, hvor virksomheden opbevarer oplysninger, eller hvor der skal udføres kontrol, som er nødvendig for vurderingen af kriterierne for bevillingen.

Høringen er i visse tilfælde obligatorisk når:

a)  den kompetente toldmyndighed ikke har kunnet fastsættes efter hovedreglen i EUTK artikel 22, stk. 3, og ansøgningen om AEO bevilling, derfor er indgivet til toldmyndighederne på det sted, hvor hovedbogholderiet føres, i overensstemmelse med DF artikel 12.

b) ansøgningen om AEO-status er indgivet til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har fast driftssted, og hvor oplysninger om vedkommendes almindelige logistiske ledelsesaktiviteter i EU føres eller er tilgængelige. Dvs. når ansøgningen er indgivet til den toldmyndighed, som er fastsat som kompetent til at behandle ansøgningen efter reglen i DF artikel 27.

c) en del af de relevante registre og dokumentation af relevans for ansøgning om AEO-status opbevares i en anden medlemsstat end den, hvis toldmyndighed er kompetent til at træffe en afgørelse

d) ansøgeren om AEO-status råder over lagerfaciliteter eller har andre toldrelaterede aktiviteter i en anden medlemsstat end den kompetente toldmyndigheds medlemsstat.

Høringsprocessen for punkterne a-d skal være afsluttet indenfor 80 dage.

Når en anden medlemsstat er i besiddelse af relevante oplysninger, skal skal medlemsstaten meddele disse oplysninger til den kompetente toldmyndighed i den medlemsstat, der skal træffe afgørelsen inden for 30 dage, efter ansøgningen er fremsendt i EOS systemet. Se herom i afsnit F.A.4.5.3 Opbevaring af data i forbindelse med en AEO-ansøgning og -bevilling Data i forbindelse med en AEO-ansøgning og -bevilling.

Se artikel 31 GF.

Tilbagekalder toldmyndighederne en positiv afgørelse, der er truffet på baggrund af ansøgerens AEO-status, skal dette oplyses til den toldmyndighed, der gav bevillingen til AEO-status, såfremt dette er en anden myndighed.

Se artikel 35 GF.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.