Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

E.A.4.1.5 Afgiftens størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftssatser ved dagtemperaturer
  • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
  • Beregning af afgiften
  • ►Afgiftsændringer◄
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Afgiftssatser ved dagtemperaturer

For 2023 gælder følgende satser:

Enhed

2023

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

320,4

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

229,3

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

308,0

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

285,9

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

285,9

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

284,4

7.

Fuelolie

øre/kg

259,8

8.

Fyringstjære

øre/kg

233,9

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

320,4

10.

Anden petroleum

øre/liter

229,3

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

530,1

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

449,9

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

442,2

434,0

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

193,9

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

356,5

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

294,1

17.

Karburatorvæske

øre/liter

501,8

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

229,3

19. Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

63,9

229,3

20. Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

63,9

100,9

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

136,9

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

79,7

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1 Generelt om afgift af mineralolieprodukter

øre/liter

125,8

Se MINAL § 1, stk. 1 og www.skm.dk/skattetal/satser/

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

For 2023 gælder følgende satser:

Enhed

2023

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

318,5

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

227,9

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

306,2

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

284,1

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

284,1

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

282,8

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

318,5

10.

Anden petroleum

øre/liter

227,9

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

525,6

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

446,2

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

438,7

430,5

17.

Karburatorvæske

øre/liter

497,6

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

227,9

Se MINAL § 1, stk. 1 og og www.skm.dk/skattetal/satser/

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.

Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

►Afgiftsændringer◄

►Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 17 i MINAL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 liter i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 liter.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen. 

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.◄

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra 2018:

Enhed

 2018

2019

2020

2021

2022

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

305,4

309,0

312,0

314,7

315,9

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

199,2

201,6

203,5

225,2

226,1

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

293,6

297,0

299,9

302,5

303,7

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

272,5

275,7

278,4

280,8 281,8

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

272,5

275,7

278,4

280,8

281,8

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

271,1

274,2

276,9

279,3

280,4

7.

Fuelolie

øre/kg

225,7

228,4

230,6

255,2

256,1

8.

Fyringstjære

øre/kg

203,2

205,6

207,6

229,7 230,6

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

305,4

309,0

312,0

314,7

315,9

10.

Anden petroleum

øre/liter

199,2

201,6

203,5

225,2

226,1

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

505,3

511,3

516,2

520,7

522,7

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

428,9

433,9

438,2

441,9

443,6

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,0013 g pr. liter)

øre/liter

421,6

426,5

430,7

422,6

434,4

426,3

436,0

427,9

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

184,8

187,0

188,8

190,5

191,2

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

339,8

343,8

347,2

350,2

351,5

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

255,5

258,5

261,0

288,9

290,0

17.

Karburatorvæske

øre/liter

478,3

484,0

488,6

492,9

494,7

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

199,2

201,6

203,5

225,2

226,1

19

Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

55,5

99,2

55,5

199,2

56,7

203,5

62,8

225,2

63,0

226,1

20 Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

55,5

87,6

56,2

88,7

56,7

89,5

62,8

99,1

63,0

99,5

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

130,5

132,1

133,4

134,5 

135,0

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

76,0 76,9 77,7

78,3

78,6

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1 Generelt om afgift af mineralolieprodukter

øre/liter

119,9 121,3 122,5

123,6

124,1

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra 2017:

Enhed

2018

2019

2020

2021

2022

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

303,6

307,1

310,1

312,8

314,0

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

198,0

200,3

202,3

223,9

224,7

3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

291,8

295,3

298,1

300,7

301,9

4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

270,9

274,0

276,7

279,1

280,2

5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

270,9 272,7 276,7 279,1 280,2

6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

269,5 200,3 275,3

277,7

278,8

9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

303,6

307,1

310,1

312,8

314,0

10. Anden petroleum

øre/liter

198,0

200,3

202,3

223,9

224,7

11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

501,0

506,9

511,9

516,3 518,3

12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

425,3

430,3

434,5

438,3

439,9

13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

418,2

423,1

427,2

419,2

430,9

422,8

432,6

424,4

17. Karburatorvæske

øre/liter

474,3

479,9

484,6

488,8

490,6

18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

198

200,3

202,3

223,9

224,7

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.