Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.2.4 Virksomheder omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder er forpligtede til at lade sig autorisere eller registrere for betaling af afgift på vin.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Sikkerhedsstillelse
 • Varemodtagere
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter
 • Fjernsalg
 • Vin fra tredjelande
 • Registreringsblanket.

Oplagshavere

Virksomheder, der fremstiller vin her i landet, skal autoriseres som oplagshavere ved anmeldelse til SKAT. Se ØLVINAL § 5, stk. 2.

Efterbehandling af afgiftspligtig vin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre, bliver også anset for fremstilling, hvis efterbehandlingen medfører, at varens afgiftsmæssige klassificering ændres. Se ØLVINAL § 5, stk. 4.

Oplagshavere har ret til at fremstille, modtage, afsende og oplagre varer uden afgift. Se ØLVINAL § 5, stk. 5.

Virksomheder, der modtager eller indfører vin fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, med henblik på videresalg (engrossalg til andre handlende), kan autoriseres som oplagshavere. Se ØLVINAL § 5, stk. 3. Salg fra almindelige detailhandlere til restaurationer og lignende er ikke omfattet af denne bestemmelse.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Lokalegodkendelse

Inden autoriseringen som oplagshaver kan finde sted, skal SKAT godkende

 • virksomhedens lokaler
 • produktionsanlæg
 • færdigvarelagre
 • eventuelle udleveringslagre og depoter, hvor varer opbevares ubeskattede. 

Se ØLVINAL § 7, stk. 2 og ØLVINALbek § 3.

To eller flere virksomheder, der hver for sig er autoriseret som oplagshaver efter ØLVINAL, kan få tilladelse til at benytte fælles lokaler til fysisk opbevaring af afgiftspligtige færdigvarer. Virksomhederne skal holde deres varer regnskabsmæssigt adskilt fra hinanden, idet den enkelte virksomhed til enhver tid skal kunne dokumentere sit forholdsmæssige ejerskab til varerne i kraft af virksomhedens system for lagerstyring. Hvis SKAT konstaterer manko ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, kan SKAT kræve, at virksomhedernes varer skal holdes fysisk adskilt fra hinanden. Hvis virksomhederne ikke overholder et eller flere af de krav, som SKAT fastsætter om fælles lokaler, kan SKAT pålægge virksomhederne at benytte særskilte lokaler. Se ØLVINALbek § 3, stk. 4 og 5.

Autoriserede virksomheder, der har fået tilladelse til at benytte fælles lokaler til at opbevare ubeskattede varer, hæfter for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betaling af afgift af varer, der er eller har været oplagt i de fælles lokaler, hvis det forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre betingelser for at benytte de fælles lokaler. Se ØLVINAL § 27, stk. 12.

Virksomheden kan også få tilladelse af SKAT til som lønnet arbejde at sørge for aftapning og etikettering af varer for andre oplagshavere.

Se også

Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles en sikkerhed på mindst 10.000 kr. ved eksempelvis

 • autorisation som oplagshaver. Se ØLVINAL § 5, stk. 5
 • erhvervsmæssig oplægning. Se ØLVINAL § 6 a, stk. 4
 • fjernsalg. Se ØLVINAL § 6 a, stk. 6

Se ØLVINALbek § 8

Se også

Varemodtagere

En virksomhed, der modtager eller indfører vin fra udlandet, og som ikke er autoriseret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager. Se ØLVINAL § 6, stk. 1-4, og ØLVINALbek § 5.

Se også

Se også afsnit E.A.3.3.4 Virksomheder omfattet af reglerne om virksomheder omfattet af reglerne.

Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, der er omfattet af ØLVINL § 6 a, stk. 1, nr. 1, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se ØLVINAL § 6 a, stk. 5 og stk. 1, nr. 1 samt ØLVINALBEK §§ 7 og 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter. 

Fjernsalg

Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.  Fjernsalg vil typisk dreje sig om internethandel og postordresalg.

Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos SKAT og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se ØLVINAL § 6 a, stk. 6 og stk. 1, nr. 2 samt ØLVINALbek §§ 7 og 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering om former for registrering.

Vin fra tredjelande

Der må kun indføres vinavlsprodukter (vin, druesaft, druemost) fra tredjelande mod at et VI 1- eller VI 2-dokument eller et særligt ledsagedokument bliver fremlagt.

Se også

Se også afsnit F.A.11.27 om vin.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til autorisation eller registrering skal blanket nr. 22.046 bruges.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) om registrering af afgiftspligtige virksomheder og personer.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.