Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.8.2 Denatureret sprit

>Der gives afgiftsfritagelse for alkohol, der fremstilles her i landet (eller importeres fra et tredjeland), når alkoholen er denatureret efter den fælles denatureringsprocedure ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236, der pr. hektoliter absolut ethanol består af følgende tre stoffer:<

 • >1,0 liter isopropylalkohol (IPA)<
 • >1,0 liter methylethylketon (MEK)<
 • >1,0 gram denatoniumbenzoat.<

>Alkohol, der modtages fra et andet EU-land, kan ligeledes sælges afgiftsfrit, når alkoholen er fuldstændig denatureret med de tre stoffer i den fælles denatureringsprocedure i en koncentration pr. hektoliter absolut ethanol på mindst henholdsvis 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat.<

>Desuden kan alkohol, der modtages fra enkelte EU-lande (Finland, Grækenland og Tjekkiet), sælges afgiftsfrit, når alkoholen er fuldstændig denatureret efter en denatureringsprocedure, som anvendes for det pågældende EU-land ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236.<

>Alkohol, der er denatureret som beskrevet ovenfor< betegnes som "fuldstændig denatureret" og kan sælges, købes og anvendes uden særlig kontrol fra SKAT, fx husholdningssprit. Se SPRITAL § 15, stk. 1, nr. 1.

Eksempler

 • >En dansk virksomhed (oplagshaver) fremstiller denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol denatureres med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, som Danmark ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236 anvender, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.<

 • >En dansk virksomhed køber i X-land (tredjeland) denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 1,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, som Danmark ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236 anvender, herunder for alkohol der importeres fra et tredjeland, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.<

 • >En dansk virksomhed køber i Sverige denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 1,0 liter isopropylalkohol (IPA), 2,0 liter methylethylketon (MEK) samt 1,0 gram denatoniumbenzoat. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret efter den fælles denatureringsprocedure, i den højere koncentration som Sverige ifølge afsnit II i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236 anvender, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.<

 • >En dansk virksomhed køber i Finland denatureret alkohol, som pr. hektoliter absolut ethanol er denatureret med 2,0 liter methylethylketon samt 3,0 liter methylisobutylketon. Da alkoholen herved er fuldstændig denatureret med en af de yderligere denatureringsprocedurer, som Finland ifølge afsnit III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236 anvender indtil den 31. december 2018, kan alkoholen sælges afgiftsfrit.<

 • >En dansk virksomhed påtænker at købe denatureret alkohol i Tyskland. Alkoholen er denatureret efter den tidligere tyske nationale denatureringsprocedure, som er beskrevet i afsnittet "II. Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater" i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 162/2013. Da Tyskland ifølge afsnit I i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236 imidlertid anvender den fælles denatureringsprocedure, anses alkoholen ikke for fuldstændig denatureret og vil derfor ikke kunne sælges afgiftsfrit.<

Bemærk

 • >Hjemlen til at fritage fuldstændig denatureret alkohol for punktafgift findes i art. 27, stk. 1, litra a, i Rådets direktiv 92/83/EØF. Hjemlen er implementeret i spiritusafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 1.<

  >Kommissionen har i forordning (EF) nr. 3199/93 fastsat nærmere regler om denaturering, herunder i et bilag fastlagt hvilke denatureringsprocedurer der anvendes i de enkelte medlemsstater.<

  >Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1112 har Kommissionen ændret bilaget til ovennævnte forordning. SKAT har på den baggrund i et styresignal, SKM2017.438.SKAT, fastsat overgangsregler for eksisterende beholdninger. Disse overgangsregler udløber pr. 31. januar 2018.<

  >Efterfølgende har Kommissionen ændret bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236. Ifølge det ændrede bilag anvender Bulgarien og Rumænien, som tidligere anvendte den fælles denatureringsprocedure men i en øget koncentration, nu også den fælles denatureringsprocedure (beskrevet i bilagets afsnit I). SKAT har i styresignalet, SKM2017.438.SKAT, taget højde for den pågældende situation, idet det er fastsat, at alkohol, der fra den 1. august 2017 modtages fra et andet EU-land, anses for fuldstændig denatureret, når alkoholen mindst er denatureret i den koncentration, som gælder for den fælles denatureringsprocedure (beskrevet i bilagets afsnit I).<

  >Det fremgår i øvrigt af afsnittene I, II og III i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2236, hvilke denatureringsprocedurer de enkelte EU-lande anvender med henblik på fritagelse for punktafgift. En række EU-lande, herunder Danmark, anvender den fælles denatureringsprocedure (afsnit I), enkelte EU-lande anvender den fælles denatureringsprocedure, men i øgede koncentrationer (afsnit II), mens enkelte EU-lande, udover den fælles denatureringsprocedure, tillige fortsat anvender deres hidtidige nationale denatureringsprocedurer (afsnit III).<

 • Der skal udstedes og medfølge et forenklet ledsagedokument ved EU-handel (transport mellem EU-lande) af fuldstændig denatureret sprit.

 

Se også

Se også afsnit E.A.1.8.2 Forsendelse af beskattede varer om forsendelse af beskattede varer.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.