Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.3.1.8.1 Kort om afgiftsfritagelse

Indhold

Dette afsnit beskriver SKATs opfattelse af reglerne for ansøgning om fritagelse, opbevaring af afgiftsfritaget sprit, gensidig anerkendelse samt hvilke blanketter der bruges i forbindelse med afgiftsfritagelse af spiritus.

Afsnittet indeholder:

 • Ansøgning om afgiftsfritaget sprit
 • Opbevaring af afgiftsfritaget sprit
 • Gensidig anerkendelse
 • Blanketter
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Ansøgning om afgiftsfritaget sprit

Afgiftsfritagelse af varer, der bruges til tekniske formål og lignende eller til fremstilling af varer, som ikke er afgiftspligtige efter loven, gives i almindelighed kun efter bevilling (tilladelse). Afgiftsfritagelse for sprit gives dog i vid udstrækning uden bevilling til medicinske formål.

Der søges om bevilling til forbrug af sprit på blanket (22.011), der bl.a. skal indeholde oplysning om

 • det formål, som spritten skal bruges til
 • hvilken sprittype der ønskes brugt
 • det anslåede årlige forbrug.

SKAT tager stilling til, hvilke kontrolmæssige betingelser der skal knyttes til en bevilling i forbindelse med meddelelse af en afgiftsfritagelsesbevilling. Ved afgørelsen af, hvilke betingelser der skal stilles, indgår en vurdering af, om varen på grund af

 • ethanolindhold
 • udvindingsmulighed, og
 • prisniveau

vil kunne konkurrere med spiritus.

Hvis der ikke kan bruges en standarddenatureret sprittype, skal det oplyses, hvilke denatureringsmidler der kan bruges og i hvilke mængder. Hvis der ikke kan bruges denatureret sprit til formålet, skal ansøgningen indeholde en nærmere begrundelse for dette.

Ansøgning om bevilling til indkøb og videresalg af sprit skal indeholde oplysning om virksomhedens kundekreds og - for så vidt angår standarddenatureret sprit - desuden leverandørens navn og adresse.

Hvis varer der er fritaget for afgift efter SPRITAL § 15, bliver brugt til andet, end hvad de er bestemt til, kan SKAT inddrage adgangen til at indkøbe afgiftsfri varer. Se SPRITAL § 35.

Eksempel

SKAT har givet afgiftsfritagelse for udenatureret sprit til fremstilling af renseservietter til fjernelse af lak fra proteser i et tilfælde, hvor det kun var udenatureret sprit, der kunne bruges for at undgå beskadigelse af protesen.

Opbevaring af afgiftsfritaget sprit

Fuldstændig denatureret sprit må kun opbevares i emballager, der på tydelig måde er mærket "Denatureret, fjernelse af denatureringsmidlet er strafbar" og "Farlig at drikke".

Special denatureret sprit må kun opbevares i emballager, der på tydelig og klar måde er mærket "Denatureret".

Afgiftsfritaget sprit/spiritus - udenatureret eller ufuldstændig denatureret - skal i alle virksomheder opbevares på en sådan måde, at den ikke kan komme uvedkommende i hænde.

Gensidig anerkendelse

EU-domstolen er i sag C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd blevet forelagt spørgsmålet om:

"Den omstændighed, at varer... til madlavning er blevet anset for ikke at have været pålagt punktafgift eller for at være fritaget herfor i henhold til direktiv 92/83/EØF og er overgået til forbrug i den medlemsstat, hvor de er blevet fremstillet, har betydning for en anden medlemsstats eventuelle anvendelse af samme direktivs bestemmelser på disse varer, når varerne er bestemt til markedsføring i sidstnævnte medlemsstat."(præmis 37).

EU-domstolen fandt:

"At såfremt varer som den i hovedsagen omhandlede vin til madlavning, portvin til madlavning og cognac til madlavning er blevet anset for ikke at have været pålagt punktafgift eller for at være fritaget herfor efter direktiv 92/83/EØF, hvilke varer er overgået til forbrug i den medlemsstat, hvor de er blevet fremstillet, og er bestemt til markedsføring i en anden medlemsstat, skal sidstnævnte behandle disse varer på samme måde på sit eget område, medmindre der findes konkrete, objektive og kontrollerbare forhold, der tyder på, at den første medlemsstat ikke har anvendt direktivets bestemmelser korrekt, eller medmindre en vedtagelse af foranstaltninger i henhold til direktivets artikel 27, stk. 1, er begrundet i hensynet til at undgå enhver form for svig, unddragelse eller misbrug, der kunne opstå i forbindelse med fritagelser, eller for at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af disse fritagelser" (præmis 45).

Alkoholprodukter til madlavning der anses som fritaget efter Rådets direktiv 92/83/EØF, art 27, stk. 1, i fx Frankrig skal også umiddelbart anses som fritaget i Danmark.

Blanketter

Der findes følgende blanketter for afgiftsfritaget sprit/spiritus:

 • 22.011 Ansøgning om bevilling - Indkøb og brug af afgiftsfritaget denatureret sprit
 • 22.012 Rekvisition - Hospitalssprit til skib
 • 22.021 Rekvisition - Udenatureret sprit
 • 22.034 Regnskab - Fabrikationsbog
 • 22.038 Årsopgørelse - Indkøb og brug af afgiftsfritaget sprit
 • 22.048 Fortegnelse - Anvendelse af afgiftsfritaget spiritus
 • 22.052 Regnskab - Forbrugsbog
 • 22.054 Rekvisition - Hospitalssprit til hospitaler, læger m.fl.
 • 22.055 Rekvisition - Udenatureret sprit til dyrlæger
 • 22.063 Indkøbsblad - Udenatureret spiritus
 • 22.067 Rekvisition - Udenatureret sprit til tandlæger.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-163/09, Repertoire Culinaire Ltd

Dommen bekræfter, at definitionen af »ethanol« i artikel 20, første led, i Rådets direktiv 92/83/EØF finder anvendelse på vin og portvin til madlavning. Dommen fortolker også artikel 27, stk. 1, litra f), i direktiv 92/83, for så vidt gælder fritagelse af vin, portvin og cognac til madlavning, medlemsstaternes forpligtigelse til gensidig anerkendelse af fritagne produkter samt kravene for at gøre fritagelsen betinget.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat
 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.