Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

E.A.2.2.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse eller godtgørelse for varer, der leveres til udlandet
  • Afgiftsfritagelse for varer, der modtages fra udlandet
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer.
  • Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer mv.

Afgiftsfritagelse eller godtgørelse for varer, der leveres til udlandet

Der er ikke afgift på afgiftspligtig konsum-is og konsum-is-miks, som registrerede virksomheder leverer til udlandet. Se ISAL § 4, stk. 3.

Skatteforvaltningen kan meddele godtgørelse af afgift af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet. Se ISAL § 4, stk. 4.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan dog uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge Skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret. Se ISAL § 5 a, stk. 1 og § 4, stk. 4.

Registrerede varemodtagere skal således ikke søge om en bevilling inden de (i lighed med registrerede oplagshavere) kan angive afgiftsbeløbet for afgiftspligtige varer, der leveres i udlandet, på afgiftsangivelsen, og derigennem opnå fradrag for afgiften. Se bemærkningerne til lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Ikke registrerede virksomheder

Virksomheder, der ikke er registreret efter isafgiftsloven, skal have bevilling for at ansøge om godtgørelse. Se bemærkningerne til lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Henvendelser vedrørende bevillinger kan sendes til Skatteforvaltningen via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked > Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på skat.dk/blanketter.

Afgiftsfritagelse for varer, der modtages fra udlandet

Der er ikke afgift på varer der modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser, som gælder for afgiftsfrihed efter ML (momsloven) § 36, stk. 1, nr. 1-3. Se afsnit D.A.10.3 Indførsel ML § 35 a og ML § 36 Indførsel ML (momsloven) § 36. Se ISAL § 1, stk. 7.

Bemærk

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

Den 1. juli 2021 blev importmomsfritagelsen i ML (momsloven) § 36, stk. 1, nr. 3, erstattet af ordningen Moms Import One Stop Shop, hvor virksomheder, der sælger varer til forbrugere i EU, som leveres fra lande uden for EU, kan angive og betale moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro efter en forenklet ordning. Se ML (momsloven) § 66 l.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter som købes fra virksomheder, som er tilsluttet Moms Import One Stop Shop, er alene punktafgiftspligtige, når forsendelsens værdi er over 150 euro. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter fra virksomheder, som ikke er tilsluttet Import Moms One Stop Shop, er punktafgiftspligtige uanset forsendelsens værdi. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr. 

Forsendelser af varer pålagt EU-harmoniserede punktafgifter kan ikke indgå i ordningen Moms Import One Stop Shop. Se ML (momsloven) § 66 l. Disse er således punktafgiftspligtige i alle tilfælde uanset forsendelsens værdi.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Der er ikke afgift på varer, der leveres til de diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4 og personer, der er knyttet til disse. Se ISAL § 1, stk. 8.

Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer mv.

Fra og med 1. januar 2020 er det blevet muligt at søge om godtgørelse af punktafgifter på chokolade- og sukkervarer, kaffe og is, som anvendes til humanitært hjælpearbejde. Ændringen fremgår af § 3 i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Loven trådte i kraft 1. januar 2020 og gælder for varer indkøbt eller modtaget vederlagsfrit af godtgørelsesberettigede organisationer mv. fra og med 1. januar 2020.

Organisationer mv., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort afgift af konsum-is mv, som er betalt i tidligere handelsled, såfremt varerne anvendes til humanitære formål, og organisationen mv. ikke har modtaget betaling for varerne.

Godtgørelsesordningen omfatter kun varer, som doneres af organisationen mv. til forbrugerne af varerne, fx i form af nødhjælp, julehjælp og forbrug på herberger og i varmestuer. Ordningen omfatter derfor ikke varer, der sælges i organisationens butikker. Afgift af varer, som ikke anvendes til humanitære formål, kan ikke godtgøres. Fx kan afgiften ikke godtgøres af varer, som organisationen mv. kasserer, eller varer, som anvendes internt i organisationen mv. til fx forplejning af personale og gæster mv.

Godtgørelsen skal opgøres efter reglerne i ISAL § 1, hvilket vil sige på samme måde, som afgiften i det tidligere led er beregnet. Det vil sige, at antal liter skal ganges med den afgiftssats pr. liter, der er betalt for varen. Der kan ikke godtgøres afgift, hvis der som følge af reglerne om bagatelgrænser ikke er betalt afgift af de varer, der anvendes til humanitære formål. Det er kun den humanitære organisation mv., der kan anmode om godtgørelse af afgiften.

Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøgningen skal være modtaget af Skatteforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges godtgørelse for. Fx skal anmodningen om godtgørelse for kalenderåret 2022 være modtaget senest 1. juli 2023.

Ansøgning om godtgørelse skal ske elektronisk. Til dette brug anvendes blanket 29.002, som findes på skat.dk/blanketter. Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisationen mv. har et cvr-nummer. Godtgørelsen udbetales på ansøgerens NemKonto. Det kræver ikke nogen bevilling fra Skatteforvaltningen for at organisationen mv. kan anmode om godtgørelse af afgift.

Organisation mv. skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af godtgørelsen og Skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Der skal indsendes regnskabsoplysninger sammen med ansøgningen om godtgørelse. Se bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019 om godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v.

Skatteforvaltningen har adgang til at kontrollere det materiale, der ligger til grund for udbetalingen af godtgørelsen. Organisation mv. skal efter anmodning udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er medsendt anmodningen, til Skatteforvaltningen. Se kontrolbestemmelserne i ISAL § 7, som finder tilsvarende anvendelse.

Bemærk

Der kan kun godtgøres afgift af varer, som organisationen mv. har købt eller fået doneret fra og med 1. januar 2020, men ikke af varer, som organisationen har på lager pr. 31. december 2019. Se ISAL § 4 a.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.