Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.2.4 Virksomheder omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om afgift af konsum-is og konsum-is-miks.

Afsnittet indeholder:

  • Oplagshaver
  • Hoteller, restauranter, kantiner og lignende
  • Fritagelse
  • Varemodtager
  • Lokalekrav
  • Anmeldelse til registrering.

Oplagshaver

Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheder, der kun modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan vælge at anmelde sig som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen. 

Virksomheder, der driver mellemhandel med konsum-is-miks til fremstilling af softice og konsum-is-miks til fremstilling af is, som markedsføres som "hjemmelavet is", skal også registreres. 

Virksomheder, der kun fremstiller konsum-is og "hjemmelavet is" af konsum-is-miks i softicemaskiner og lignende apparater, skal ikke registreres.

Se ISAL § 3.

Eksempel

Det betyder, at is-butikker og lignende, som fremstiller "hjemmelavet is" af konsum-is-miks, der er købt i beskattet stand til erhvervsmæssig fremstilling, ikke betaler afgift af isens fulde rumfang (volumen), herunder tilsatte varer som nedfryses med isen, fx flødeskum, syltetøj, skummasse, nougat, chokolade, nødder og frugter. Afgiften betales af den, der fremstiller, importerer eller driver mellemhandel med konsum-is-miksen ud fra, hvor mange liter konsum-is der kan fremstilles af pakningens indhold, og ikke ud fra det færdige produkts fulde rumfang (volumen). Se ISAL § 3, stk. 1 og § 4, stk. 2.

Ved afgiftspligtige varer forstås varer, som er omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Se afsnit E.A.2.2.3 Konsum-is omfattet af reglerne Konsum-is omfattet af reglerne.

Virksomheden kan få tilladelse af SKAT til at overføre afgiftspligtige varer til en salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vogn. Varerne medregnes først fra det tidspunkt, hvor udleveringen sker til detailhandleren.

Tilladelsen er betinget af, at virksomheden gennem et internt regnskab kan gøre rede for den afgiftspligtige mængde varer, der er overført fra virksomheden til hver enkelt salgsvogn. Regnskabet skal oplyse om overførsel til salgsvognen, udlevering til detailhandlere og returnering af varer til virksomheden.

Hoteller, restauranter, kantiner og lignende

Hoteller, restauranter, kantiner og lignende, som fremstiller konsum-is, skal også registreres. Det er uden betydning, at isen kun er til servering i virksomheden. SE ISAL § 3, stk. 1.

Fritagelse

Pensionatsvirksomheder, som udelukkende fremstiller konsum-is til servering i virksomheden, er fritaget for at betale afgift og skal derfor ikke registreres. Se ISAL § 2, stk. 1.

Virksomheder, der her i landet i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller eller her til landet indfører maksimalt 500 liter konsum-is eller konsum-is-miks svarende til en fremstilling på 500 liter årligt, er fritaget for at betale afgift og skal ikke registreres. Se ISAL § 2, stk. 2.

Disse afgiftsfritagne virksomheder kan dog blive pålagt at føre regnskab, hvis told- og skatteforvaltningen har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, uanset at virksomhedens produktion eller import ligger under bagatelgrænsen. Se ISAL § 2, stk. 4.

Varemodtager

Virksomheder, som indfører afgiftspligtige varer fra udlandet, kan vælge, om de vil være registrerede efter ISAL § 3, stk. 1, eller foretage anmeldelse efter ISAL § 1, stk. 5.

Se ISAL § 3, stk.1.

Bemærk

Varemodtagere, som indfører konsum-is fra udlandet, kan ligeledes være omfattet af pligt til at betale dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven, hvis isen indeholder varer omfattet af chokoladeafgiftsloven (chokolade- og sukkervarer, nødder mv.). Se om dækningsafgift af konsum-is under afsnit E.A.2.4.3 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift.

Lokalekrav

Det er administrativt tilladt, at registrering som oplagshaver kan finde sted uden SKATs godkendelse af virksomhedens lokaler.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen.

Se også

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.