Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.2.4 Virksomheder omfattet af reglerne

Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om afgift af konsum-is og konsum-is-miks.

Afsnittet indeholder:

  • Oplagshaver
  • Hoteller, restauranter, kantiner og lignende
  • Fritagelse
  • Varemodtager
  • Lokalekrav
  • Anmeldelse til registrering.

Oplagshaver

Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheder, der kun modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan vælge at anmelde sig som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen. 

Virksomheder, der driver mellemhandel med konsum-is-miks til fremstilling af softice og konsum-is-miks til fremstilling af is, som markedsføres som "hjemmelavet is", skal også registreres. 

Virksomheder, der kun fremstiller konsum-is og "hjemmelavet is" af konsum-is-miks i softicemaskiner og lignende apparater, skal ikke registreres.

Se ISAL § 3.

Eksempel

Det betyder, at is-butikker og lignende, som fremstiller "hjemmelavet is" af konsum-is-miks, der er købt i beskattet stand til erhvervsmæssig fremstilling, ikke betaler afgift af isens fulde rumfang (volumen), herunder tilsatte varer som nedfryses med isen, fx flødeskum, syltetøj, skummasse, nougat, chokolade, nødder og frugter. Afgiften betales af den, der fremstiller, importerer eller driver mellemhandel med konsum-is-miksen ud fra, hvor mange liter konsum-is der kan fremstilles af pakningens indhold, og ikke ud fra det færdige produkts fulde rumfang (volumen). Se ISAL § 3, stk. 1 og § 4, stk. 2.

Ved afgiftspligtige varer forstås varer, som er omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Se afsnit E.A.2.2.3 Konsum-is omfattet af reglerne Konsum-is omfattet af reglerne.

Virksomheden kan få tilladelse af SKAT til at overføre afgiftspligtige varer til en salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vogn. Varerne medregnes først fra det tidspunkt, hvor udleveringen sker til detailhandleren.

Tilladelsen er betinget af, at virksomheden gennem et internt regnskab kan gøre rede for den afgiftspligtige mængde varer, der er overført fra virksomheden til hver enkelt salgsvogn. Regnskabet skal oplyse om overførsel til salgsvognen, udlevering til detailhandlere og returnering af varer til virksomheden.

Hoteller, restauranter, kantiner og lignende

Hoteller, restauranter, kantiner og lignende, som fremstiller konsum-is, skal også registreres. Det er uden betydning, at isen kun er til servering i virksomheden. SE ISAL § 3, stk. 1.

Fritagelse

Pensionatsvirksomheder, som udelukkende fremstiller konsum-is til servering i virksomheden, er fritaget for at betale afgift og skal derfor ikke registreres. Se ISAL § 2, stk. 1.

Virksomheder, der her i landet i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller eller her til landet indfører maksimalt 500 liter konsum-is eller konsum-is-miks svarende til en fremstilling på 500 liter årligt, er fritaget for at betale afgift og skal ikke registreres. Se ISAL § 2, stk. 2.

Disse afgiftsfritagne virksomheder kan dog blive pålagt at føre regnskab, hvis told- og skatteforvaltningen har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, uanset at virksomhedens produktion eller import ligger under bagatelgrænsen. Se ISAL § 2, stk. 4.

Varemodtager

Virksomheder, som indfører afgiftspligtige varer fra udlandet, kan vælge, om de vil være registrerede efter ISAL § 3, stk. 1, eller foretage anmeldelse efter ISAL § 1, stk. 5.

Se ISAL § 3, stk.1.

Bemærk

Varemodtagere, som indfører konsum-is fra udlandet, kan ligeledes være omfattet af pligt til at betale dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven, hvis isen indeholder varer omfattet af chokoladeafgiftsloven (chokolade- og sukkervarer, nødder mv.). Se om dækningsafgift af konsum-is under afsnit E.A.2.4.3 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift.

Lokalekrav

Det er administrativt tilladt, at registrering som oplagshaver kan finde sted uden SKATs godkendelse af virksomhedens lokaler.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen.

Se også

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.