Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.5 Kulturelle aktiviteter LAL § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 5 og 7

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af kulturelle aktiviteter. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hovedregel
 • Undtagelser til hovedreglen.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum, har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. ..." 

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 6, fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lign., samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign."

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke virksomhedens aktiviteter vedrørende:

...

5) formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets Tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre,

...

7) museumsvirksomhed,

..."

Hovedregel

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter). Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Kulturelle aktiviteter er derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Virksomheder, som leverer kulturelle aktiviteter, er fx:  

 • Zoologiske haver
 • Blomsterparker
 • Museer
 • Herregårde.

Bemærk at museumsvirksomhed er fritaget for at betale lønsumsafgift. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 7.

Se også

Se også afsnit

 • D.A.5.6 om kulturelle aktiviteter for den nærmere afgræsning af momsfritagelsen
 • D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
 • D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
 • D.B.3 om hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 Registrering af virksomheden LAL §§ 2-3 om registrering af virksomheden.

Undtagelser til hovedreglen

Der er to undtagelser til hovedreglen. Der skal nemlig ikke betales lønsumsafgift af følgende kulturelle aktiviteter:

a)      Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets Tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre
b)      Museumsvirksomhed

Ad a) Formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets Tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre

Der skal ikke betales lønsumsafgift af formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC), der er omfattet af Undervisningsministeriets Tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 5.

Videnspædagogiske Aktivitetscentre står for en alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener via publikums aktive deltagelse.

Det fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside, at følgende virksomheder i 2019 er omfattet af tilskudsordningen: 

 • AQUA
 • Bornholms Middelaldercenter
 • Experimentarium
 • Fjord & Bælt
 • Historiecenter Dybbøl Banke
 • Sagnlandet Lejre
 • Middelaldercenter Nyk F
 • NaturBornholm
 • Tycho Brahe Planetarium
 • Kulturcentret Assistens
 • Økolariet
 • Vadehavscentret
 • GeoCenter Møns Klint
 • Ribe VikingeCenter
 • Universe
 • Lille Vildmosecentret

Se mere på www.uvm.dk.

Ad b) Museumsvirksomhed

Der skal ikke betales lønsumsafgift af museumsvirksomhed. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2018.382.HR

Højesteret bemærkede, at de fire zoologiske anlæg alle modtager støtte efter zoo-loven, modsat statsanerkendte museer, som modtager støtte efter museumsloven. Højesteret henviste i den forbindelse til bemærkningerne til zoo-loven, hvoraf det fremgår, at man ønskede at bevare en klar skelnen mellem museer og zoologiske anlæg ved at kræve, at de udstillede dyr skulle være levende.

På baggrund heraf og en gennemgang af lønsumsafgiftsloven og dens forarbejder fandt Højesteret, at der hverken efter ordlyden af LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 7, sammenholdt med ordlyden af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 6, eller efter forarbejderne til fritagelsesbestemmelsen var grundlag for generelt at anse den momsfritagne virksomhed, som de zoologiske haver udøver, for museumsvirksomhed i lønsumsafgiftslovens forstand.

Højesteret fandt ud fra de foreliggende oplysninger, at de zoologiske anlæg ikke havde udøvet museumsvirksomhed. De zoologiske anlæg havde heller ikke udøvet en selvstændig museumsaktivitet ved siden af aktiviteten som zoologisk anlæg.

De zoologiske anlæg var derfor ikke omfattet af lønsumsafgiftsfritagelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.