Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.6 Forsikringsvirksomhed LAL § 1 stk. 1

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed skal betale lønsumsafgift af forsikringsvirksomhed, herunder formidling af forsikring. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Formidling
 • Forsikringsselskabers hjemtransport af syge
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum, har følgende ordlyd:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, 3, 5, 6, 10-12, nr. 15 og nr. 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. ...".

ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 10, fritager følgende varer og ydelser for moms:

"Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere."

Regel

Virksomheden er omfattet af lønsumsafgiftspligten, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 10. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Se også

Se også afsnit

 • D.A.5.10 om forsikringsvirksomhed for den nærmere afgrænsning af momsfritagelsen
 • D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
 • D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
 • D.B.3 om hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift
 • D.B.5.1 om hvornår forsikringsformidlere er ansatte eller selvstændige
 • D.B.2.1 om betydningen af en ydelses momsmæssige leveringssted
 • D.B.2.7.4.3 om passiv kapitalanbringelse i bl.a. forsikringsvirksomheder.

Bemærk

Virksomheden skal først registreres for lønsumsafgift, hvis lønsumsafgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr. årligt. Se afsnit D.B.3 Registrering af virksomheden LAL §§ 2-3 om registrering af virksomheden.

Virksomheder omfattet af metode 2, skal kun registreres for lønsumsafgift, hvis virksomheden beskæftiger lønnet arbejdskraft. Se afsnit D.B.4.4 Undtagelse metode 2: Den finansielle sektor LAL § 4, stk. 2, nr. 1. Indehaveren i en enkeltmandsvirksomhed anses ikke for "ansat". Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 2, stk. 3, samt afsnit D.B.3.1 Hvem skal registreres for lønsumsafgift? LAL § 2, stk. 1-3.

Formidling

Formidling af forsikringer er en bred betegnelse. Formidling af forsikringer sker i mange brancher fx ved forhandlere af hårde hvidevarer, elektronik, biler, ejendomsmæglere samt rejsebureauer. Se afsnit D.A.5.10.4 Forsikringsmæglere og -formidlere om momsfritagelse for formidling af forsikringer.

Forsikringsselskabers hjemtransport af syge

Momsnævnet har taget stilling til, hvornår forsikringsselskabers transport af kunder er forsikringsvirksomhed, og hvornår det er persontransport. Se TfS1995.868.Mn.

Egne forsikringskunder

Forsikringsselskabers hjemtransport af egne syge forsikringskunder er en integreret del af forsikringsvirksomheden og derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten for forsikringsvirksomhed.

Andres kunder

Forsikringsselskabers hjemtransport af syge for fremmed regning er momsfritaget persontransport. Når persontransporten sker direkte til og fra udlandet, er den fritaget for lønsumsafgiftspligt. Se afsnit D.B.2.9 Persontransport LAL § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 6 om, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift af persontransport.

Sondringen mellem forsikringsvirksomhed og persontransport

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at sondringen mellem forsikringsvirksomhed og persontransport går på, om transporten udføres i henhold til den police, der giver adgang til hjemtransporten, og betalingen af transporten dermed er sket gennem den betalte præmie.

Det betyder, at transport af både syge og tilskadekomne forsikringskunder typisk er en integreret del af forsikringsvirksomheden.

Hvis den syge eller tilskadekomne ifølge policen har ret til uden merudgifter at have en ledsager med under sygetransporten, er denne transport også en integreret del af forsikringsvirksomheden.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.410.LSR

Fond oprettet ved lov til sikring af forbrugerne ved køb af rejsearrangementer blev hverken anset for at drive forsikringsvirksomhed eller anden økonomisk virksomhed. Fondens ydelser blev ikke anset for "forsikring" og blev ikke set som leveret mod vederlag. Ikke lønsumsafgiftspligt.

TfS1995.868.Mn

I forbindelse med hjemtransport af egne forsikringskunder havde forsikringsselskabet ikke leveret persontransportydelser. Forsikringsydelsen kunne ikke opdeles i delydelser, herunder hjemtransportydelse. Selskabets aktiviteter med hjemtransport for fremmed regning skulle derimod anses for persontransport. Transport af forsikringskunder.

Bemærk at sagen vedrører perioden, hvor både Arbejdsmarkedsbidragsloven og Lønsumsafgiftsloven for virksomheder i den finansielle sektor var gældende. Momsnævnet skriver derfor, at selskabet var lønsumsafgiftspligtigt af sine aktiviteter i sin helhed, da der ikke i den dagældende lønsumsafgiftslov var fritagelse for persontransport direkte til og fra udlandet. Denne regel trådte først i kraft for lønsumsafgiftspligtige aktiviteter den 1. januar 1992. Arbejdsmarkedsbidragsloven undtog derimod persontransport direkte til og fra udlandet for bidragspligt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.