Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.6.2.6.12 Radio- og tv-spredningstjenester ML § 21 c, stk. 1 og 5

Indhold

Dette afsnit beskriver de typer af ydelser, der er omfattet af ML § 21 c, stk. 1 og 5, om radio- og tv-spredningstjenester.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvilke ydelser udgør "radio- og tv-spredningstjenester"?
  • Hvilke ydelser udgør ikke "radio- og tv-spredningstjenester"?
  • Fastlæggelse af leveringsstedet for radio- og tv-spredningstjenester
  • Stedet for den faktiske udnyttelse af radio- og tv-spredningstjenester.

Bemærk

Bemærk at afsnittet ikke beskriver udnyttelseskriteriets anvendelse ved fastlæggelsen af leveringsstedet. Denne beskrivelse findes under afsnittene om de relevante leveringsstedsregler.

Se også

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 21 c, stk. 1 og 5, har følgende ordlyd:

"§ 21 c. Leveringsstedet for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester er her i landet, når de leveres til en ikkeafgiftspligtig person, som er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet.

(...)

Stk. 5. Radio- og tv-spredningstjenester omfatter ydelser bestående af audioindhold og audiovisuelt indhold, herunder radio- eller tv-programmer, der udbydes via kommunikationsnet af en medietjenesteudbyder og henhører under dennes redaktionelle ansvar med det formål, at offentligheden samtidig kan høre eller se dem på grundlag af en programoversigt. Som radio- og tv-spredningstjenester anses især:

1) Radio- og tv-programmer, der transmitteres eller retransmitteres over et radio- eller tv-net.

2) Radio- eller tv-programmer, der distribueres via internettet eller et lignende elektronisk net, hvis de spredes, samtidig med at de transmitteres eller retransmitteres over et radio- eller tv-net."

Momssystemdirektivets artikel 58, litra b), har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for følgende tjenesteydelser til en ikke-afgiftspligtig person er det sted, hvor denne person er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted:

...

b) radio- og tv-spredningstjenester".

Hvilke ydelser udgør "radio- og tv-spredningsydelser"?

Radio- og tv-spredningstjenester omfatter ydelser bestående af audioindhold og audiovisuelt indhold som f.eks. radio- eller tv-programmer, der via kommunikationsnet udbydes til offentligheden af en medietjenesteudbyder og henhører under dennes redaktionelle ansvar med det formål, at de samtidig kan høres eller ses, på grundlag af en programoversigt.

Radio- og tv-spredningstjenester omfatter navnlig følgende:

a) radio- eller tv-programmer, der transmitteres eller retransmitteres over et radio- eller tv-net

b) radio- eller tv-programmer, der distribueres via internettet eller et lignende elektronisk net (IP-streaming), hvis de spredes, samtidig med at de transmitteres eller retransmitteres over et radio- eller tv-net.

Se Momsforordningens artikel 6b, stk. 1 og 2, som indsat ved gennemførelsesforordning Nr. 1042/2013, artikel 1, punkt 1, litra a).

Hvilke ydelser udgør ikke "radio- og tv-spredningsydelser"?

Radio- og tv-spredningstjenester omfatter ikke følgende:

a) teleydelser (se afsnit D.A.6.2.6.11 Teleydelser ML § 21 c, stk. 1 og 4)

b) elektronisk leverede ydelser (se afsnit D.A.6.2.8.12 Elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML § 21 c)

c) oplysninger om bestemte on-demand-programmer

d) overførsel af rettigheder til radio- og tv-spredning eller -transmission

e) leje af teknisk udstyr eller faciliteter til at modtage radio- og tv-spredning

f) radio- eller tv-programmer via internettet eller et lignende elektronisk net (IP-streaming), medmindre de spredes samtidig med, at de transmitteres eller retransmitteres over et radio- eller tv-net.

Se Momsforordningens artikel 6b, stk. 3, som indsat ved gennemførelsesforordning Nr. 1042/2013, artikel 1, punkt 1, litra a).

Fastlæggelse af leveringsstedet for radio- og tv-spredningstjenester

Leveringsstedet for radio- og tv-spredningstjenester er beskrevet i afsnit D.A.6.2.8.12 Elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML § 21 c om leveringsstedet for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester.

Særligt om periodisering i forbindelse med de ændrede leveringsstedsregler i 2015, se D.A.6.2.1.4 Særligt om periodisering - Ændrede leveringsstedsregler i 2015.

Om undersøgelse af kundens status og egenskab, se D.A.6.2.2.5 Undersøgelse af kundens status og egenskab.

Om kundens etableringssted, se D.A.6.2.3 Kundens og leverandørens etableringssted.

Om de nye formodningsregler fra 2015 til brug for fastlæggelsen af leveringsstedet for radio- og tv-spredningstjenester, se D.A.6.2.3.5.1 Elektroniske leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester.

Om radio- og tv-spredningstjenester i forbindelse med indkvartering i hotelsektoren eller sektorer med tilsvarende funktion, se D.A.6.2.7.1 Ydelser vedrørende fast ejendom ML § 18.

Stedet for den faktiske udnyttelse af radio- og tv-spredningstjenester

Anvendelsen af udnyttelseskriteriet er beskrevet i D.A.6.2.4.2, D.A.6.2.4.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3, D.A.6.2.5.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5, og D.A.6.2.5.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6. En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og ydelser nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, findes i afsnit D.A.6.2.6.2 Fastlæggelse af stedet for den faktiske udnyttelse om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse. For så vidt angår radio- og tv-spredningstjenester leveret til ikkeafgiftspligtige personer, kan leveringsstedet ikke flyttes i henhold til udnyttelseskriteriet.

Efter Skattestyrelsens opfattelse betyder formodningsreglerne til brug for fastlæggelsen af leveringsstedet for radio- og tv-spredningstjenester, se D.A.6.2.3.5.1 Elektroniske leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester, at der ofte vil være sammenfald mellem leveringsstedet fastlagt efter de almindelige regler og stedet for den faktiske udnyttelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.