Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.11.8.8 Biydelser vedrørende værdipapirer

Indhold

Dette afsnit handler om biydelser vedrørende værdipapirer i relation til ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Afsnittet indeholder:

 • Eksempler på biydelser til transaktioner vedrørende værdipapirer
 • Eksempler på biydelser til forhandlinger vedrørende værdipapirer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Der henvises til afsnit D.A.5.11.2 Hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner om hovedydelser og biydelser, hvor den momsmæssige behandling af biydelser og underleverandører af biydelser også er beskrevet.

Eksempler på biydelser til transaktioner vedrørende værdipapirer

Som eksempel på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af den finansielle tjenesteyder i forbindelse med transaktioner vedrørende værdipapirer, kan nævnes:

 • Afgivelse af købs- og salgstilbud.
 • Værdiansættelse af værdipapirer med henblik på at fremsætte tilbud om køb eller salg af værdipapirerne.
 • Oplysninger om kurser til brug for påtænkte handler med værdipapirer, f.eks. kursoplysninger i et handelssystem.
 • Navnenotering af aktier.
 • Rådgivning i forbindelse med de omfattede transaktioner.
 • Forundersøgelser, vurderinger og analyser til brug for fremsættelse af købs- eller salgstilbud.

Det bemærkes, at almindelig finansiel rådgivning med perifer tilknytning til handel med værdipapirer ikke kan anses for omfattet af momsfritagelsen. Landsskatteretten har i en konkret sag udtalt, at en finansiel rådgivningsydelse ikke kunne anses for omfattet af momsfritagelsen, idet virksomheden alene fungerede som finansiel rådgiver med henblik på at etablere et samarbejde mellem klienten og en anden forretningspartner, og at dette samarbejde kunne etableres på flere forskellige måder, hvor bl.a. salg af aktier i selskabet var én mulighed. Kontrakten måtte derfor betegnes som en egentlig aftale om rådgivning vedrørende selskabets økonomiske forhold. Se SKM2002.663.LSR (Sagen blev forligt i Landsretten men med den begrundelse, at selskabet ikke kunne anses for en afgiftspligtig person).

Skatterådet har endvidere i en konkret sag taget stilling til, hvorvidt en række forskellige ydelser kunne anses for omfattet af momsfritagelsen, herunder om disse kunne anses biydelser til finansielle hovedydelser. Se SKM2007.295.SR.

Bemærk, at individuel porteføljeforvaltning er momspligtig i sin helhed. For så vidt angår den del af vederlaget, som er knyttet til handel med værdipapirer, er der tale om en praksisændring med virkning fra 1. juli 2013. Se D.A.5.11.8.4 Momspligtige transaktioner vedrørende værdipapirer.

Eksempler på biydelser til forhandlinger vedrørende værdipapirer

Der er en række eksempler på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af den finansielle tjenesteyder som led i forhandlinger vedrørende værdipapirer:

 • Udfærdigelse af dokumenter, når den, der udfærdiger dokumentet, samtidig helt eller delvist på vegne af en aftalepart har bemyndigelse til at fastlægge vilkårene for en fritagen transaktion.
 • Værdiansættelse af værdipapirer med henblik på at fremsætte tilbud om formidling af køb eller salg af værdipapirerne.
 • Forundersøgelser, vurderinger og analyser til brug for formidling eller tilbud om formidling.
 • Formidlers rådgivning i forbindelse med formidlingen af de omfattede transaktioner.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2002.663.LSR

Et selskab skulle betale moms af rådgivningsydelser vedr. selskabets økonomiske forhold, herunder aktieoverdragelse, idet ydelserne ikke ansås momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11.

 

Skatterådet

SKM2020.401.SR

Et pengeinstitut tilbyder sine kunder, at de kan investere i andelsklasser i investeringsforeninger, der er karakteriseret ved, at andelsklasserne er provisionsfri. Med andre ord betaler foreningerne ikke formidlingsprovision til formidlere af andelene i de pågældende andelsklasser. Investorerne deltager ikke i udgifterne til foreningernes formidlingsprovision til formidlere af de andre andelsklasser i foreningerne. Kunderne kan købe og sælge disse provisionsfrie andele i investeringsforeninger gennem et digitalt handelssystem. Vederlaget for at kunne handle andelene gennem systemet er uafhængig af omfanget af gennemførte handler. Skatterådet bekræftede, at vederlaget er fritaget for moms som forhandling henholdsvis transaktioner vedrørende værdipapirer.

 
SKM2017.190.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers honorar er fritaget for moms, idet Skatterådet vurderede, at Spørgers leverancer ikke opfyldte betingelserne for at kunne anses som momsfritagne transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende værdipapirer.

Ved afgørelsen har Skatterådet henset til, at vurdering af ejendomme, forhandlinger med realkreditinstitutter m.v. om finansiering af køb af fast ejendom og drøftelser vedrørende overdragelse af fast ejendom ikke kan anses for transaktioner vedrørende værdipapirer.

Da Spørger ikke leverer ydelser til tredjemand, som kan anses som transaktioner, herunder forhandlinger, vedførende værdipapirer, kan Spørgers ydelser heller ikke anses for at være bi-ydelser hertil.

 

SKM2007.295.SR

Skatterådet tog i sagen stilling til, hvorvidt en række konkrete ydelser kunne anses for omfattet af momsfritagelsen, herunder om disse kunne anses biydelser til finansielle hovedydelser.

Det skal bemærkes, at Skatterådets udtalelser i sagen, om betydningen af at selskaberne indgik i en fællesregistrering i et EØS-land ikke længere er udtryk for gældende ret. Dansk praksis er ændret med SKM2019.593.SKTST og SKM2019.594.SKTST. 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.