Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.13.2.2.7 Metalskrot ML § 46, stk. 1, nr. 7

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der leveres varer i form af metalskrot. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Definition: Metalskrot omfattet af betalingspligten
 • Momsgrundlaget for metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms
 • Fradragsret for den betalingspligtige køber ved dennes efterfølgende transaktioner med metalskrot
 • Grænseoverskridende leverancer af metalskrot 
 • Administrative regler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager metalskrot fra en virksomhed, etableret her i landet.

Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7.

Bemærk

Omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med specifikke varer eller ydelser er et "groft" instrument til at modvirke momssvig, og som rammer en bred kreds af virksomheder, der indenlandsk handler med de pågældende typer af varer eller ydelser.

Det er således enhver afgiftspligtig person, der indenlandsk får leveret metalskrot fra en anden virksomhed, etableret i Danmark, som er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7. Uanset der hverken hos leverandør eller kunde kan findes et svigsmotiv med handlen.      

Definition: Metalskrot omfattet af betalingspligten

Det følger af selve udtrykket "metalskrot" eller "skrot af metal", at al handel med affald og skrot, der handles på grund af indholdet af metal i affaldet eller skrottet, er omfattet af omvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7.  

Følgende typer af metalskrot er omfattet af reglen:

 • Skrot af de klassisk kendte metaller, dvs. aluminium, bly, jern, kobber, nikkel, platin, stål, sølv, tin, zink eller af guld, dog kun når guldet ikke er omfattet af omvendt betalingspligt efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 4.
 • Skrot af (øvrige) ædelmetaller ifølge det naturvidenskabelige, periodiske system, herunder iridium, osmium, paladium, rhodium og ruthenium.  
 • Halvfabrikata fra forarbejdning, fremstilling eller udsmeltning af metaller eller metallegeringer.
 • Rester og andre genbrugsmaterialer, der består af metaller eller metallegeringer, samt slagger, aske, hammerskæl og industriaffald, der indeholder metaller eller metallegeringer.
 • Afklip, skrot, affald og brugte materialer samt genbrugsmateriale af kabler, hvori der er indlagt metal eller metallegeringer, eller som er omviklet med metal eller metallegeringer.

Eksempel 1

Skatterådet har i bindende svar SKM2013.165.SR fundet, at omvendt betalingspligt for moms af metalskrot efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7, skulle anvendes ved køb af

 • både 
 • store husholdningsmaskiner,
  • såsom køleskabe, ovne, vaskemaskiner samt tørretumblere,
 • og
 • mindre varer, der udgjorde elektronikskrot,
  • såsom IT- og teleudstyr, små husholdningsapparater, termostater, automater samt elektrisk legetøj.

Eksempel 2

En bil eller bus, der sælges til en skrotforhandler, skal anses for skrot som helhed, idet det dog kun er metal, som er omfattet af betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7. Hvis en bustransportvirksomhed sælger en bus til ophug til en skrothandler, der ikke samtidig handler med brugte biler eller busser, kan bustransportvirksomheden gå ud fra, at salget udgør levering af metalskrot, der er omfattet af betalingspligten for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7. Uanset om registreringsattesten for bussen følger med ved salget.

Eksempel 3

Metalskrot i form af "halvfabrikata fra forarbejdning" af metal, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7, skal afgrænses i forhold til mere eller mindre færdige metalprodukter, der ikke er omfattet af den omvendte betalingspligt. Generelt gælder, at jo større værdindhold en metalvare bliver tilført undervejs i produktionsprocessen for varen, jo mere får metalvaren karakter af et produkt frem for skrot.    

Dette kan til eksempel belyses i følgende skema:

Køber metalskrot i form af jern og stål mv.    Metalskrot omfattet af omvendt betalingspligt
Klipper det i passende stykker For at komme stykkerne direkte i smelteovnen og dermed forøge værdien af varerne Klippede stykker af metalskrot, der handles, som det er, er metalskrot omfattet af omvendt betalingspligt
Presser det i briketter og tilsætter jernstøv For at mindske slaggedannelsen i smelteovnen og dermed forøge værdien af varerne endnu mere Briketter er produkter, der ikke er omfattet af omvendt betalingspligt. Jernstøv og metalslagger, der handles, som det er, er metalskrot omfattet af omvendt betalingspligt
Smelter det sammen til en "homogen metalmasse"   En "homogen metalmasse", forstået som en tilfældig sammenblanding af metaller, som reelt ikke kan bruges til noget uden affinering, er omfattet af omvendt betalingspligt
Valser det ud til plader   Valsede plader er produkter, der ikke er omfattet af omvendt betalingspligt

Bemærk

 • at der  efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7, er omvendt betalingspligt på metalskrot, smeltet sammen til en "homogen metalmasse", idet metalmassen - "homogen" eller ej - skal forstås som en tilfældig sammenblanding af metaller, som reelt ikke kan bruges til noget uden affinering
 • at der derimod er almindelig moms på metal, smeltet sammen til en legering (og sælges som en legering), forstået som metal, der er smeltet sammen til en homogen masse, fremstillet efter metallurgiske principper, for at opnå egenskaber, der er mere eftertragtede end de egenskaber, som de enkelte metaller har hver for sig. Fx bronze, der består af 83 pct. kobber og 17 pct. tin, eller stål, der er jern iblandet carbon (kulstof).

Bemærk også, at samtlige ovennævnte eksempler ikke er udtømmende under hensyn til, at der består en risiko for, at der kan opgives fejlagtige oplysninger om varernes karakter for at omgå den omvendte betalingspligt.

Det er Skatteforvaltningen, der som led i indsats og kontrol bedømmer og træffer afgørelsen om, hvad der er metalskrot og er omfattet af den omvendte betalingspligt efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7.

Momsgrundlaget for metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms

Momsgrundlaget for metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7, skal opgøres efter de sædvanlige regler for opgørelse af momsgrundlaget for varer og ydelser ved indenlandsk handel.

Se

 • ML (momsloven) kap. 6 (§§ 27-32), herunder navnlig § 27.    

Fradragsret for den betalingspligtige køber ved dennes efterfølgende transaktioner med metalskrot

Hvis den, der er omvendt betalingspligtig for moms ved handel med metalskrot efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7, anvender det tilkøbte metalskrot til momsmæssige formål som led i selvstændig økonomisk virksomhed, har den betalingspligtige person ved opgørelse af momstilsvaret fradrag for den omvendt betalingspligtige moms som indgået afgift eller købsmoms efter den almindelige regel i ML (momsloven) § 37, stk. 2, nr. 1.

Se afsnit D.A.11 Fradrag og ML (momsloven) § 37, stk. 2, nr. 1.

Grænseoverskridende leverancer af metalskrot

Hvis en dansk afgiftspligtig person leverer varer i form af metalskrot til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, gælder de almindelige regler for EU-salg uden moms efter ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 1.

Tilsvarende hvis en dansk afgiftspligtig person erhverver varer i form af metalskrot fra en momsregistreret virksomhed i et andet EU land, gælder de almindelige regler ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande, herunder betalingspligt for erhvervelsesmoms efter ML (momsloven) § 46, stk. 4 (tidl. stk. 3, der ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 blev stk. 4).

Se afsnit A.B.4.2.1.1 Opgørelse af momstilsvaret, A.B.4.2.1.2 Angivelse og betaling af moms efter hovedreglerne, A.B.4.2.2.1 Leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande og D.A.13.3 Erhvervelser ML § 46, stk. 4.

Hvis der fra et land eller område uden for EU leveres varer i form af metalskrot til Danmark, er den, der som importør indfører varerne, betalingspligtig for momsen af varerne efter ML (momsloven) § 46, stk. 6 (tidl. stk. 5, der ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 blev stk. 6).

Se afsnit D.A.13.5 Import ML § 46, stk. 6.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af metalskrot:

Leverandøren af metalskrot til en køber, der er betalingspligtig for momsen

Leverandøren af metalskrot til en køber, der er betalingspligtig for momsen, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 59.

Leverandøren har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 11, nr. 4.

Leverandøren skal i momsangivelsens rubrik C angive indenlandske leverancer af metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms af metalskrot efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7. Se momsbekendtgørelsens § 77, stk. 7, der henviser til momsbekendtgørelsens § 74, stk. 11, nr. 4.

Den betalingspligtige person

Den betalingspligtige person har en særskilt registreringspligt, hvis vedkommende i forvejen ikke er momsregistreret på et andet grundlag. Se ML (momsloven) § 50 b, ændret ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Den betalingspligtige person har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 3.

Den betalingspligtige person skal på momsangivelsen angive den (omvendt) betalingspligtige moms som udgående afgift (salgsmoms) og skal, forudsat metalskrottet anvendes til momsmæssigt formål, angive det samme beløb som indgående afgift (købsmoms). Se ML (momsloven) § 57, stk. 1, afsnit A.B.4.2.1.2 Angivelse og betaling af moms efter hovedreglerne, og Skatterådets vejledning ved afgivelse af bindende svar i SKM2013.165.SR.

Bemærk 

Inden for den danske metalskrotbranche anvendes i betydeligt omfang afregningsbilag, hvor køberen udsteder fakturaen på leverandørens vegne. Se ML § 52 a, stk. 3, og momsbekendtgørelsens § 68.

Afregningsbilag kan fortsat anvendes, selv om der er indført omvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot. Dvs. den betalingspligtige køber kan udstede fakturaen på leverandørens vegne som afregningsbilag.

De generelle betingelser for at anvende afregningsbilag skal dog følges efter ML (momsloven) § 52 a, stk. 3, og momsbekendtgørelsens § 68. Herunder skal den, der udsteder afregningsbilag ved leverancer af metalskrot, overholde de særlige indholdskrav til faktura ved leverancer af metalskrot efter momsbekendtgørelsens § 60.

Se afsnit A.B.3.3.1.3 Afregningsbilag Afregningsbilag.

Se også

Om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-11. Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.165.SR

Skatterådet fandt i bindende svar at omvendt betalingspligt for moms af metalskrot efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7, skulle anvendes ved køb af både  store husholdningsmaskiner, såsom køleskabe, ovne, vaskemaskiner samt tørretumblere, og mindre varer, defineret som elektronikskrot, såsom IT- og teleudstyr, små husholdningsapparater, termostater, automater samt elektrisk legetøj.

Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, om moms ved salg af metalskrot skulle skrives i momsangivelsens rubrik for "moms af varekøb i udlandet". Skatterådet oplyste som service, at den betalingspligtige person på momsangivelsen skulle angive den (omvendt) betalingspligtige moms som udgående afgift (salgsmoms) og skulle, forudsat metalskrottet anvendtes til momsmæssigt formål, angive det samme beløb som indgående afgift (købsmoms).  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.