Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.13.2.2.6 CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater ML § 46, stk. 1, nr. 6

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der leveres ydelser i form af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater. Se ML § 46, stk. 1, nr. 6, som ændret ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, § 3.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Administrative regler.

Regel

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater fra en virksomhed, etableret her i landet. Se ML § 46, stk. 1, nr. 6, som ændret ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, § 3.

Følgende transaktioner er omfattet af den omvendte betalingspligt for moms:

 • Ydelse i form af CO2-kvote:
  • Bevis for retten til at udlede 1 ton CO2 i en nærmere angivet periode,
  • og som kan omsættes via elektroniske kvoteregistre i Danmark og i udlandet.
 • Ydelse i form af CO2-kreditter:
  • Investering i projekter for bæredygtig energi, klima og miljø,
  • der udmåles til et tilgodehavende på en reduceret mængde af den globale udledning af drivhusgasser,
  • der svarer til 1 ton CO2,
  • og som på dette grundlag kan ombyttes til CO2-kvoter
  • og kan omsættes via elektroniske kvoteregistre i Danmark og i udlandet.
 • Ydelse i form af gas- eller elektricitetscertifikater.

Se

 • Lov om CO2-kvoter, jf. LBK nr. 1095 af 28. november 2012,
  •  herunder især:
 • Definitionerne i lovens § 2, nr. 5 og 14.
 • Erhvervs- og Vækstministeriets administration
  • af danske konti i det elektroniske EU-register og
  • af et elektronisk Kyoto-register i lovens §§ 21-23.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater:

Leverandøren af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater til en køber, der er betalingspligtig for momsen

Leverandøren af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater til en køber, der er betalingspligtig for momsen, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 59.

Leverandøren har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 11, nr. 4.

Leverandøren skal i momsangivelsens rubrik C angive indenlandske leverancer af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 6. Se momsbekendtgørelsens § 77, stk. 7, der henviser til momsbekendtgørelsens § 74, stk. 11, nr. 4.

Den betalingspligtige person

Den betalingspligtige person har en særskilt registreringspligt, hvis vedkommende i forvejen ikke er momsregistreret på et andet grundlag. Se ML (momsloven) § 50 b.

Der er fikseret angivelsesperiode og -frister efter ML (momsloven) § 57, stk. 3 (kvartalet) ved særskilt registrering efter ML (momsloven) § 50 b. Se ML (momsloven) § 64, stk. 1, der henviser til ML § 50 b og § 57, stk. 3.

Der er også bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 3.

Den betalingspligtige person skal på momsangivelsen angive den (omvendt) betalingspligtige moms som udgående afgift (salgsmoms) og skal, forudsat CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikateranvendes til momsmæssigt formål, angive det samme beløb som indgående afgift (købsmoms). Se afsnit A.B.4.2.1.2 Angivelse og betaling af moms efter hovedreglerne og ML (momsloven) § 57, stk. 1.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-11:

Bemærk

Det er indenlandsk handel med ydelser i form af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 6.

Hvis der fra udlandet leveres ydelser i form af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater til Danmark, vil leveringsstedet for ydelsen være Danmark efter hovedreglen for grænseoverskridende leverancer af ydelser i den danske momslov ML (momsloven) § 16, stk. 1. Den danske afgiftspligtige person, der som kunde aftager ydelserne, vil også i dette tilfælde være omvendt betalingspligtig for moms af ydelserne, men her efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

►SKM2023.62.SR◄

►Spørger indgik klimaftaler om CO₂-kompensation med danske virksomheder.

Det fremgik af klimaaftalen, at der blev indgået aftaler om levering af en samlet mængde CO₂-kompensation for en given periode mod betaling af et beløb, der er fastsat i aftalen som prisen pr. ton CO₂. Desuden fremgik det, at Spørger leverede CO2-kreditter, når denne opfyldte sin del af købsaftalen. Skatterådet kunne dermed bekræfte, at den momspligtige leverance bestod af levering af CO₂-kreditter, der havde leveringssted i Danmark og dermed omfattet af bestemmelserne om omvendt betalingspligt.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.