Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.12.3.2 Godtgørelsesordningen

Indhold

Dette afsnit handler om ordningen for momsgodtgørelse ved leverancer af varer og ydelser til fremmede staters ambassader, diplomater samt internationale organisationer og deres personale.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem kan modtage godtgørelse?

  • Hvilke køb, kan der modtages godtgørelse for?

  • Administration af ordningen

Se også

Se også afsnit D.A.10.1.1.7 Diplomatiske udsendinge mv. ML § 34, stk. 1, nr. 14 om salg til diplomater m.fl. i andre EU-lande.

Hvem kan modtage godtgørelse?

Fremmede staters herværende ambassader og personale, der er diplomatisk anmeldt kan modtage godtgørelse.

Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer med udsendt og konsulært anmeldt personale og det udsendte og konsulært anmeldte personale kan modtage godtgørelse.

Herværende internationale organisationer og tilknyttet personale, der i henhold til den enkelte organisations værtskabsaftale er omtalt som godtgørelsesberettiget, kan modtage godtgørelse.

NATO-personale som ifølge aftale med NATO er udsendt til tjeneste i et af alliancens medlemslande kan modtage godtgørelse.

Se ML (momsloven) § 45, stk. 2, 1.-3. pkt., og momssystemdirektivet artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Den 1. juli 2022 blev der indført adgang til momsgodtgørelse til væbnede styrker fra andre EU-lande i forbindelse med aktiviteter under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Samtidig blev der indført en udtrykkelig adgang til momsgodtgørelse til udenlandske NATO-styrker. Se ML (momsloven) § 45, stk. 4 og 5, som indsat i momsloven ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, og momssystemdirektivet artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra ba) og litra c), og 2. afsnit, samt stk. 2. Se også D.A.10.1.1.7.4 NATO-styrker i andre EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra e og D.A.10.1.1.7.7 Væbnede styrker fra EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra ►d◄.

Bemærk

Bemærk, at EU-organer og -institutioner ikke er omfattet af ordningen. De er i stedet omfattet af en fritagelsesordning. Se D.A.10.1.1.7.2 EU-organer og -institutioner ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra b om EU-organer og -institutioner.

Diplomatisk anmeldt personale

Diplomatisk anmeldt personale udgøres af udsendt personale, som har diplomatisk rang, og udsendte medarbejdere blandt det administrative og tekniske personale. Se forarbejderne til § 1, nr. 2, i lov nr. 1888 af 29. december 2015.

Konsulater

Der skelnes mellem to forskellige typer konsulater:

  • Konsulære repræsentationer med udsendt og konsulært anmeldt personale

  • konsulære repræsentanter med honorære konsuler og disses evt. personale.

Konsulære repræsentationer med udsendt og konsulært anmeldt personale samt det udsendte og konsulært anmeldte personale modtager momsgodtgørelser på samme vilkår som ambassader og diplomatisk anmeldt personale. Konsulært anmeldt personale udgøres af udsendte konsulatsembedsmænd og udsendte konsulatsfunktionærer. En konsulatembedsmand er enhver person, inklusive konsulatchefen, som i den pågældende egenskab er betroet varetagelse af konsulære opgaver. Konsulatfunktionærer er personer, der er beskæftiget med administrative eller tekniske opgaver ved en konsulær repræsentation. Se forarbejderne til § 1, nr. 2, i lov nr. 1888 af 29. december 2015.

Honorære konsuler er omfattet af en særlig godtgørelsesordning. Se evt. D.A.12.3.3 Særlig momsgodtgørelsesordning for honorære konsuler.

NATO-personale

NATO er en international organisation. Tilsvarende gælder organisationer tilknyttet NATO. Deltagere i Partnerskab for Fred (P-f-P) og NATO's personale, som ifølge aftale med NATO er udsendt til tjeneste her i landet kan modtage godtgørelse. Se forarbejderne til § 1, nr. 2 og 3, i lov nr. 1888 af 29. december 2015. NATO-personale omfatter derimod ikke væbnede styrker fra andre stater, der er parter i NATO. Der er derfor indført en særskilt, udtrykkelig godtgørelsesordning for disse styrker. Se forarbejderne til § 5, nr. 14, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Hvilke køb, kan der modtages godtgørelse for?

Diplomater og NATO-personale

Der ydes godtgørelse af moms, betalt ved indkøb af varer og ydelser her i landet. Se ML (momsloven) § 45, stk. 2, og momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Der ydes ikke godtgørelse af moms ved køb af antikviteter, løsøre købt på auktion, brugt løsøre, gavekort og gavemærker, broafgifter, entrébilletter til underholdning, medlemskaber af klubber og foreninger, medicin, ammunition og våben. Se ML (momsloven) § 45, stk. 3, og momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit.

For at opnå godtgørelse af moms skal det enkelte køb mindst udgøre et grundbeløb på 1.432 kr. inklusive moms (2010-niveau) og fremgå af én regning eller faktura og være betalt i én transaktion. Godtgørelsen opgøres pr. kvartal, og anmodning skal være indgivet senest den 20. i måneden efter kvartalets udløb. Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet kan dog vælge at behandle en anmodning om momsgodtgørelse, som er indgivet efter fristens udløb, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Anmodningen skal underskrives af chefen for den pågældende ambassade, konsulat eller internationale organisation eller en person, som er bemyndiget af denne til at underskrive anmodninger om momsgodtgørelse. Se ML (momsloven) § 45, stk. 11, og momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit, samt stk. 2.

En fritagelsesberettiget person anmeldt i Udenrigsministeriet efter ML (momsloven) § 45, stk. 2, kan maksimalt få godtgjort moms af indkøb for 427.716 kr. (2010-niveau) inklusive moms i 1 kalenderår. Se ML (momsloven) § 45, stk. 11, 5. pkt. Bestemmelsen er indsat i momsloven ved § 1, nr. 9 i lov nr. 904 af 21. juni 2022, jf. samme lovs § 3, stk. 1, samt lov nr. 1240 af 11. juni 2021, § 5, nr. 14, og 22, stk. 2.

Beløbsgrænsen nævnt i ML (momsloven) § 45, stk. 11, 1.pkt.,, gælder ikke for leverancer af elektricitet, bygas, naturgas, vand, fyringsolie, fjernvarme, renovation og kloakydelser. Beløbsgrænserne i ML (momsloven) § 45, stk. 11, reguleres efter personskattelovens § 20. Se ML (momsloven) § 45, stk. 12-13, og momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra a) og litra b), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Bemærk

Bemærk, at der er fastsat en særlig fritagelsesordning for teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder, der kan købes punktafgiftsfrit. Se evt. D.A.12.3.4 Fritagelsesordningen.

Væbnede styrker fra andre EU-lande og andre NATO-lande

Der ydes godtgørelse af moms ved levering af varer og ydelser, som foretages her i landet, og som er bestemt til væbnede styrker fra andre EU-lande til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Se ML (momsloven) § 45, stk. 4, der er indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, og momssystemdirektivet artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra ba), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Der ydes godtgørelse af afgift ved levering af varer og ydelser, som foretages her i landet, og som er bestemt til væbnede styrker fra andre stater, der er parter i NATO, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker udgør et led i det fælles forsvar. Se ML (momsloven) § 45, stk. 5, der er indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, og momssystemdirektivet artikel 151, stk. 1, 1. afsnit, litra c), og 2. afsnit, samt stk. 2.

Bemærk

Bemærk, at der er fastsat en særlig fritagelsesordning for teleydelser samt varer fra punktafgiftsregistrerede virksomheder, der kan købes punktafgiftsfrit. Se evt. D.A.12.3.4 Fritagelsesordningen.

Administration af ordningen

Ordningen administreres af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Se ML (momsloven) § 45, stk. 7-8 og stk. 10.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.