Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.5.2.2.9.6 Salg af en blandet benyttet bil

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om salg af en blandet benyttet bil, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder: 

 • Resumé
 • Regel
 • Salg af en blandet benyttet bil, der i hele ejerperioden har været i virksomhedsordningen
 • Salg af en blandet benyttet bil, der i hele ejerperioden har været holdt uden for virksomhedsordningen
 • Salg af en blandet benyttet bil, der dels har været i virksomhedsordningen, dels har været holdt udenfor
 • Eksempler på salg af blandet benyttede biler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Den skattemæssige behandling ved salg af en blandet benyttet bil er afhængig af, om bilen har indgået i virksomhedsordningen eller været holdt udenfor. Og af om bilen i ejertiden både har indgået og været holdt uden for ordningen. Afsnittet indeholder eksempler på den skattemæssige behandling ved salg af blandet benyttede biler.

Regel

Fortjeneste eller tab ved salg af en blandet benyttet bil skal ske efter AL (afskrivningsloven) § 12.

Fortjeneste eller tab udgør forskellen mellem salgssummen og det uafskrevne beløb ved salgsårets begyndelse forhøjet med eventuelle forbedringsudgifter afholdt i salgsåret.

Ved beregningen af det uafskrevne beløb ved salgsårets begyndelse fragår de afskrivninger, der er beregnet for de enkelte indkomstår.

Fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret med så stor en del, som svarer til forholdet mellem den erhvervsmæssige benyttelse for indkomstårene forud for salgsåret og den samlede benyttelse for disse indkomstår.

Salg af en blandet benyttet bil, der i hele ejerperioden har været i virksomhedsordningen

Hvis den selvstændige i hele ejerperioden har ladet en blandet benyttet bil indgå i virksomheden, skal fortjenesten ved salg af bilen opgøres efter reglerne i AL § 12.

Hele fortjenesten eller tabet skal påvirke virksomhedens indkomst. Se TfS 1997, 788 LSR.

Biler, der er anskaffet den 7. oktober 2004 eller senere, og som overføres fra virksomheden til den selvstændige med virkning for indkomståret 2005 eller senere indkomstår, skal anses for at være solgt til handelsværdien på det tidspunkt, hvor bilen tages ud af virksomhedsordningen. Se AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 2. Det betyder, at fortjenesten på en blandet benyttet bil skal beskattes, når bilen tages ud af virksomhedsordningen.

Eksempel

Bilen har indgået i virksomheden i hele ejerperioden. Bilen er anskaffet i år 1 for 200.000 kr. I år 3 sælges bilen for 140.000 kr. Da bilen i hele ejerperioden har indgået i virksomheden, er fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig kørsel uden betydning.

År 1:

Afskrivningsgrundlag

200.000 kr.

Afskrivningsprocent

25 pct.

Afskrivning (25 pct. af 200.000)

50.000 kr.

År 2:

   

Afskrivningsgrundlag

150.000 kr.

 

Afskrivningsprocent

25 pct.

 

Afskrivning (25 pct. af 150.000 kr.)

 

37.500 kr.

Samlet afskrivning

 

87.500 kr.

Nedskreven værdi ved salg
(200.000 kr. - 87.500 kr.)

 

112.500 kr.

Fortjenesten opgøres sådan:

   

Afståelsessum, år 3

140.000 kr.

Nedskreven værdi

112.500 kr.

Fortjeneste

27.500 kr.

Fortjenesten medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten.

Salg af en blandet benyttet bil, der i hele ejerperioden har været holdt uden for virksomhedsordningen

Ved salg af en bil, der i hele ejerperioden har været holdt uden for virksomheden, skal der kun ske opgørelse af fortjenesten, hvis den erhvervsmæssige kørsel er godtgjort med de faktiske udgifter.

I denne situation skal fortjenesten opgøres efter AL § 12.

Hvis den erhvervsmæssige kørsel både har været refunderet med de faktiske omkostninger og med Skatterådets satser, skal opgørelsen af fortjenesten kun foretages for de år, hvor der er sket refusion efter regnskab.

Fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.3.3.3.3 Beregning af fradraget for den erhvervsmæssige befordring, om salg af blandet benyttede biler, som ikke indgår eller har indgået i virksomheden.

Når den erhvervsmæssige kørsel udelukkende er refunderet efter Skatterådets satser, skal der ikke opgøres fortjeneste eller tab i forbindelse med et salg af bilen.

Salg af en blandet benyttet bil, der dels har været i virksomhedsordningen, dels har været holdt udenfor

Hvis bilen i ejerperioden dels har indgået i virksomheden, dels har været holdt uden for virksomheden mod godtgørelse af den erhvervsmæssige kørsel med de faktiske driftsudgifter, sker en opgørelse af fortjenesten efter reglerne i AL (afskrivningsloven) § 12.

Hvis bilen er uden for virksomhedsordningen på salgstidspunktet, skal fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst.

Indgår bilen i virksomhedsordningen på salgstidspunktet skal fortjeneste eller tab medregnes til virksomhedens indkomst.

Eksempler på salg af blandet benyttede biler

Følgende forudsætninger er fælles for de nedenfor anførte eksempler på salg af blandet benyttede biler:

 • Bilen er anskaffet den 1. februar år 1 for 200.000 kr.
 • I år 1 fordeler kørslen sig sådan: Privat kørsel 10.000 km, erhvervsmæssig kørsel 20.000 km.
 • I år 2 fordeler kørslen sig sådan: Privat kørsel 12.000 km, erhvervsmæssig kørsel 18.000 km.
 • Den 30. november år 3 sælges bilen for 140.000 kr.
 • Kørslen har i år 3 fordelt sig sådan: Privat kørsel 10.000 km, erhvervsmæssig kørsel 15.000 km.

Eksempel 1: Bilen har først indgået i virksomheden og derefter været holdt udenfor mod godtgørelse efter regnskab

Bilen er anskaffet efter den 7. oktober 2004, og overføres fra virksomheden til den selvstændige med virkning for indkomståret 2005 eller senere indkomstår. I år 1 indgår bilen i virksomheden. I årene 2 og 3 holdes bilen udenfor, og der er foretaget fradrag efter regnskab.

Der er foretaget følgende afskrivninger:

År 1:

   

Afskrivningsgrundlag

200.000 kr.

Afskrivningsprocent

25 pct.

Afskrivning (25 pct. af 200.000 kr.) 50.000 kr.
 

År 2:

Bilen anses for solgt pr. 1. januar i år 2 for handelsværdien, der udgør 180.000 kr.

 

Skattepligtig fortjeneste i år 2:

Handelsværdien

180.000 kr.

Nedskreven værdi: 200.000 kr. - 50.000 kr.

150.000 kr.

Skattepligtig fortjeneste i år 230.000 kr.

Købspris = afskrivningsgrundlag

180.000 kr.

 

Afskrivningsprocent

25 pct.

Beregnet afskrivning 25 pct. x 180.000 kr.

45.000 kr.

 

Skattemæssig afskrivning
45.000 x 18.000 km. / 30.000 km.

27.000 kr.

 

Nedskrevet værdi 180.000 - 45.000

135.000 kr.

År 3:

Afståelsessum år 3

140.000 kr.

- Nedskrevet værdi 180.000 - 45.000

135.000 kr.

Bruttofortjeneste

5.000 kr.

 

Skattepligtig fortjeneste i år 3:

5.000 kr. x 18.000/30.000 km.

3.000 kr.

Eksempel 2: Bilen har først været holdt udenfor mod godtgørelse efter regnskab og har derefter indgået i virksomheden (reglerne er uændrede uanset anskaffelsestidspunkt)

Bilen holdes uden for virksomheden i år 1, hvor der foretages fradrag efter regnskab. I år 2 og 3 indgår bilen derimod i virksomheden.

Der er foretaget følgende afskrivninger:

År 1:

Afskrivningsgrundlag

200.000 kr.

Afskrivningsprocent

25 pct.

Afskrivning (25 pct. af 200.000 kr.)

50.000 kr.

Erhvervsmæssig andel (50.000 kr. x 20.000 / 30.000 km.)

33.333 kr.

 

År 2:

 

Nedskreven værdi:

150.000 kr.

 

Afskrivningsprocent

25 pct.

 

Afskrivning (25 pct. af 150.000 kr.)

 

37.500 kr.

I alt skattemæssige afskrivninger

 

70.833 kr.

I alt beregnede afskrivninger

87.500 kr.

 

Nedskreven værdi herefter (200.000 kr. - 87.500 kr.)

112.500 kr.

 

År 3:

Fortjenesten ved salg beregnes sådan:

Erhvervsmæssig kørsel år 1 og 2:
20.000 km + 30.000 km.

50.000 km.

Kørsel i alt år 1 og 2:
30.000 km + 30.000 km.


60.000 km.

Afståelsessum, år 3

140.000 kr.

Nedskreven værdi

112.500 kr.

Bruttofortjeneste

27.500 kr.

Skattepligtig fortjeneste (27.500 kr. x 50.000/60.000 km.)

22.917 kr.

Fortjenesten medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten.

 

Eksempel 3: Bilen har først indgået i virksomheden og derefter været holdt udenfor mod godtgørelse efter Skatterådets satser

Bilen er anskaffet efter den 7. oktober 2004, og overføres fra virksomheden til den selvstændige med virkning for indkomståret 2005 eller senere indkomstår. Bilen indgår i virksomheden i år 1, mens den i år 2 og 3 holdes uden for virksomheden. I disse år foretages fradrag efter Skatterådets satser

Der foretages følgende afskrivninger:

År 1:

 

Afskrivningsgrundlag

200.000 kr.

Afskrivningsprocent

25 pct.

Afskrivning (25 pct. af 200.000 kr.)

50.000 kr.

År 2:

   

Bilen anses for solgt pr. 1. januar i år 2 til den selvstændige for handelsværdien, der udgør

180.000 kr.

 

Nedskrevet værdi

150.000 kr.

 

Skattepligtig fortjeneste i år 2 (180.000 kr. - 150.000 kr.)

30.000 kr.

Da Skatterådets satser er anvendt i år 2 og 3, er det uden betydning for indkomstopgørelsen, hvilken pris bilen sælges til i år 3. Der skal ikke opgøres fortjeneste eller tab i forbindelse med salget.

 

Eksempel 4: Bilen har først været holdt udenfor mod godtgørelse efter Skatterådets satser og har derefter indgået i virksomheden (reglerne er uændrede uanset anskaffelsestidspunkt)

Bilen holdes uden for virksomheden i år 1, hvor der foretages fradrag efter Skatterådets satser. I år 2 og 3 indgår bilen derimod i virksomheden. Ved overgangen til virksomhedsordningen udgør afskrivningsgrundlaget bilens handelsværdi på tidspunktet for overgangen.

Hvis denne værdi ikke kan sandsynliggøres eller dokumenteres, udgør afskrivningsgrundlaget anskaffelsessummen opgjort efter afskrivningslovens regler reduceret med årlige afskrivninger på 15 pct. p.a. De årlige afskrivninger skal beregnes efter saldometoden for hvert af de år, hvor Skatterådets satser har været anvendt. Det fremgår af TfS 1999, 476 LR.

Hvis bilens værdi ikke kan sandsynliggøres ved overførslen til virksomhedsordningen opgøres afskrivningsgrundlaget sådan:

Da bilen i 11 måneder efter anskaffelsen har været holdt uden for virksomheden, udgør afskrivningen for denne periode (15 pct. af 200.000 kr.) x 11/12 = 27.500 kr. Afskrivningsgrundlaget i år 2 udgør dermed 200.000 kr. - 27.500 kr. = 172.500 kr.

Bilen har været ejet fra den 1. februar år 1 - den 30. november år 3, dvs. i 34 måneder.

Der er foretaget følgende afskrivning:

År 2:

   

Afskrivningsgrundlag

172.500 kr.

 

Afskrivningsprocent

25 pct.

 

Afskrivning (25 pct. af 172.500 kr.)

43.125 kr.

Værdiforringelsen i år 2 og 3 opgøres herefter sådan:

Værdiforringelsen pr. måned (200.000 kr. - 140.000 kr.) / 34 måneder = 1.765 kr.

23 måneder x 1.765 kr./måned

40.595 kr.

Fortjenesten ved salg beregnes herefter sådan:

Afskrivninger, år 2 og 3

43.125 kr.

Værdiforringelse

40.595 kr.

Fortjeneste

 

2.530 kr.

Fortjenesten medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten. Da Skatterådets satser er anvendt i år 1, er eventuelle fortjenester og tab i år 1 uvedkommende for indkomstopgørelsen.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1999, 476 LR

Afskrivningsgrundlaget ved overgangen til virksomhedsordningen opgøres som bilens værdi ved overgangen fra anvendelse af Skatterådets satser. Hvis værdien ikke kan sandsynliggøres eller dokumenteres, opgøres afskrivningsgrundlaget som anskaffelsessummen opgjort efter afskrivningslovens regler reduceret med årlige afskrivninger på 15 pct. efter saldometoden for hvert af de år, hvor Skatterådets satser har været anvendt.

TfS 1997, 788 LSR

Hvis den selvstændige i hele ejerperioden har ladet en blandet benyttet bil indgå i virksomheden, skal fortjenesten ved salg af bilen opgøres efter reglerne i AL § 12. Hele fortjenesten eller tabet skal medregnes til virksomhedens indkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.