Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.5.2.2.9.7 Leasingbiler

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overførsel af leasede biler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål med reglen
  • Eksempel på overførsel af leaset bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.

Regel

Der gælder særlige regler for leasede biler, der bliver overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.

Ved overførslen af leasede biler skal der ske beskatning, hvis de betalte leasingydelser overstiger den værdiforringelse, som bilen har været udsat for, mens den har indgået i virksomhedsordningen.

Den fortjeneste, der skal medregnes til virksomhedens indkomst, udgør de ved overførslen betalte leasingydelser minus (forskellen mellem bilens handelsværdi ved indgåelsen af leasingaftalen og bilens handelsværdi ved overførslen).

Fortjenesten er skattepligtig i det sidste indkomstår, hvor bilen indgår i virksomhedsordningen.

Overførsel af en leaset bil fra virksomhedsordningen til den selvstændige anses for sket med virkning fra starten af indkomståret.

Formål med reglen

Formålet med reglen er at imødegå den situation, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende leaser en bil i december med en stor førstegangsydelse og lader bilen gå ind i virksomhedsordningen. Efter årsskiftet tages bilen ud af virksomhedsordningen. Derved kunne opnås, at førstegangsydelsen kan fratrækkes i virksomhedens skattepligtige indkomst, selv om en del af ydelsen vedrører tiden efter, at bilen er taget ud af virksomhedsordningen. Reglen indebærer en genbeskatning af for store fradrag for leasingydelser i den periode, hvor en leaset bil er i virksomhedsordningen.

Eksempel på overførsel af en leaset bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien

Den selvstændigt erhvervsdrivende leaser en bil den 1. december 2020. Bilen indgår i virksomhedsordningen.

Den 1. januar 2021 overføres bilen fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.

Førstegangsydelse ved indgåelse af leasingaftale

40.000 kr.

Forudbetalt leasingydelse for 12 måneder

120.000 kr.

Bilens handelsværdi ved indgåelsen af leasingaftalen den 1. december 2020

400.000 kr.

Bilens handelsværdi ved overførsel til privatøkonomien den 1. januar 2021

350.000 kr.

Uden VSL § 6, stk. 3, ville den skattemæssige virkning af at lease bilen være:

Fradrag i virksomhedsordningen:

 

 

Førstegangsydelse ved indgåelse af leasingaftale

 

  40.000 kr.

Forudbetalt leasingydelse for 12 måneder

 

120.000 kr.

I alt

 

160.000 kr.

 

 

 

Beskatning af fri bil:

 

 

25 pct. (2020) af 300.000 kr.

75.000 kr.

 

20 pct. (2020) af 100.000 kr.

20.000 kr.

 

Miljøtillæg fx.

3.000 kr.

 

Værdi af fri bil i alt for ét år

98.000 kr.

 

Værdi af fri bil i en måned: 98.000 kr. / 12

 

8.167 kr.

Samlet fradrag i 2020

 

151.833 kr.

Efter VSL § 6, stk. 3, skal den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes af det beløb, som de fratrukne leasingydelser i virksomhedsordningen overstiger bilens værdiforringelse med fra indgåelsen af leasingaftalen til udgangen af indkomståret før, bilen bliver overført til privatøkonomien.

Leasingydelser før overførslen

 

160.000 kr.

 

 

 

Værdiforringelsen:

 

 

Handelsværdi ved indgåelse af leasingaftalen

400.000 kr.

 

Handelsværdi pr. 1. januar 2021

350.000 kr.

50.000 kr.

Skattepligtig fortjeneste i 2021

 

110.000 kr.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.