Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.4.3.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift efter metode 1, 2 og 3

Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af lønsumsafgift efter metode 1, 2 og 3.

Opgørelse af lønsumsafgiften efter metode 1, 2 og 3 er beskrevet i afsnit D.B.4.3 Undtagelse metode 1: Organisationer, fonde, foreninger, spil og visse offentlige virksomheder LAL § 4, stk. 2, nr. 2-3 og § 5, stk. 5, D.B.4.4 Undtagelse metode 2: Den finansielle sektor LAL § 4, stk. 2, nr. 1 og D.B.4.5 Undtagelse metode 3: Udgivelse og import af aviser LAL § 4, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Angivelsespligt
  • Opgørelsesperiode
  • Angivelsesfrist
  • Betalingsfrist

Angivelsespligt

Virksomheder skal angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse efter udløbet af hver opgørelsesperiode. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6, stk. 3.

Opgørelsesperiode

Opgørelsesperioden er kvartalet, hvis lønsumsafgiften er opgjort efter metode 1 og 3.

Opgørelsesperioden er kalendermåneden, hvis afgiften er opgjort efter metode 2. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6, stk. 1-2 og OPKL § 2, stk. 1.

Angivelsesfrist

Angivelsen af lønsumsafgift skal indgives til SKAT senest den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden. Se OPKL § 2, stk. 2.

Hvis den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag. Se OPKL § 2, stk. 3.

Betalingsfrist

Lønsumsafgift forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Se OPKL § 2, stk. 4.

Betalingen sker via skattekontoen. Reglerne for skattekontoen er beskrevet i afsnit A.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.