Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.4.2.3.2 Overgangsregler

Indhold

Dette afsnit handler om overgangsreglerne for lovændringen ved lov nr. 925 af 18. december 2012 om ændring af VUL og SFL (skatteforvaltningsloven), der ændrede de regler om genoptagelse af vurdering af fast ejendom, der var gældende frem til den 1. januar 2013, og som er beskrevet i afsnit A.A.8.4.2.3.3 Regler til og med den 31. december 2012.

De for lovændringen ved lov nr. 925 af 18. december 2012 gældende overgangsregler er i dette afsnit beskrevet i nutidsform.

Overgangsregler

De for lovændringen ved lov nr. 925 af 18. december 2012 gældende overgangsregler går ud på, at lovændringen ikke gælder for genoptagelser, hvor:

  • anmodning om genoptagelse er modtaget i SKAT før den 1. januar 2013 eller
  • SKAT før den 1. januar 2013 har besluttet at foretage en genoptagelse.

For disse sager vil de hidtil gældende regler skulle anvendes. Se ændringslovens § 3, stk. 10, og afsnit A.A.8.4.2.3.3 Regler til og med den 31. december 2012.

Der er ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love med virkning fra den 1. januar 2018 sket ændringer i skatteforvaltningsloven, herunder vedrørende genoptagelse og revision i SFL §§ 33 og 33 a. De regler, der gælder fra og med den  1. januar 2018 til og med den 31. oktober 2020, er beskrevet i afsnit A.A.8.4.2.2 Regler fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. oktober 2020.

Praksis

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2016.377.LSR

En anmodning om ansættelse af fradrag for forbedringer var modtaget hos SKAT den 23. februar 2014, og det ansås følgelig at være med rette at SKAT havde nægtet at genoptage ejendomsvurderingen og ansætte fradrag for forbedringer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.