Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.4.2.2.4 Hvem kan foranledige en ændring af en vurdering eller en del af en vurdering

Indhold

Dette afsnit handler om de muligheder, Vurderingsstyrelsen har efter skatteforvaltningsloven for at ændre en foretaget vurdering.

En vurdering kan ændres helt eller delvist ved genoptagelse eller revision eller som en afledt ændring af nyere vurderinger, der er foranlediget af en afgørelse af en klagesag. Dette afsnit beskriver de forskellige kriterier for, hvem der kan foranledige ændringerne.

Afsnittet indeholder: 

·       Hvem kan foranledige ændring af en vurdering eller en del af en vurdering ved genoptagelse

·       Hvem kan foranledige ændring af en vurdering eller en del af en vurdering ved revision

·       Hvem kan foranledige afledte ændringer af nyere vurderinger.

Hvem kan foranledige ændring af en vurdering eller en del af en vurdering ved genoptagelse

En genoptagelsessag kan efter SFL § 33 foranlediges af en anmodning om genoptagelse fra fysiske og juridiske personer, der er klageberettigede efter SFL § 35 a, stk. 2. Se for så vidt angår kredsen af klageberettigede afsnit A.A.10.2.1. En genoptagelsessag, der er foranlediget af en anmodning fra en klageberettiget, skal afsluttes med, at Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse om ændring af vurderingen eller afgørelse om afslag på genoptagelse. Vurderingsstyrelsens afgørelse kan i begge tilfælde påklages efter reglerne i afsnit III i skatteforvaltningsloven.  

Vurderingsstyrelsen kan også af egen drift beslutte at genoptage en vurdering eller en del af en vurdering efter SFL § 33. En sådan genoptagelsessag gennemføres kun, hvis Vurderingsstyrelsen ændrer vurderingen. Genoptagelsessagen vil derfor i så fald blive afsluttet med, at Vurderingsstyrelsen træffer en afgørelse om genoptagelse, der kan påklages efter reglerne i afsnit III i skatteforvaltningsloven.

Skulle den situation opstå, at Vurderingsstyrelsen over for ejendomsejer varsler ændring af en vurdering med henblik på genoptagelse, men efterfølgende ændrer opfattelse og beslutter, at der ikke er grundlag for genoptagelse, vil ejendomsejer ikke modtage en afgørelse om afslag på genoptagelse, men en meddelelse fra Vurderingsstyrelsen om, at de varslede ændringer ikke vil blive gennemført. En sådan meddelelse vil ikke være en forvaltningsretlig afgørelse, der kan påklages. Er ejendomsejer uenig i beslutningen, vil ejendomsejer således som udgangspunkt skulle fremsætte anmodning om genoptagelse af vurderingen. Vurderingsstyrelsen vil dog i forbindelse med en meddelelse om henlæggelse vejlede om muligheden for at bede om genoptagelse, og Vurderingsstyrelsen vil af egen drift skulle overveje, om bemærkninger mv. fra ejendomsejer må anses som en anmodning om genoptagelse med henblik på gennemførelse af en række af de oprindeligt foreslåede eller andre ændringer af den pågældende vurdering.

Hvem kan foranledige ændring af en vurdering eller en del af en vurdering ved revision

Ejendomsejer har ikke et retskrav på ændring af en vurdering eller en del af en vurdering, hvis ændringen ikke kan foretages efter reglerne i SFL § 33 om genoptagelse.

Det er alene Vurderingsstyrelsen, der kan foranledige revision efter SFL § 33 a. Vurderingsstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om revision efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 a, når en vurdering revideres, men Vurderingsstyrelsen skal ikke træffe afgørelse om nægtelse af revision, uanset at der er modtaget en anmodning om ændring af vurderingen. Se også afsnit A.A.8.4.2.2.6.

Hvem kan foranledige afledte ændringer af nyere vurderinger

Efter formuleringen af SFL § 34 tilkommer det Vurderingsstyrelsen at foretage afledte ændringer af nyere vurderinger, der er foranlediget af en afgørelse af en klagesag.

Hvis Vurderingsstyrelsen ikke foretager afledte ændringer af nye vurderinger inden for fristerne i SFL § 34, afhænger adgangen til at ændre vurderingen og det skattemæssige virkningstidspunkt af, om ændringen kan gennemføres og bliver gennemført efter reglerne i SFL §§ 33 eller 33 a.     

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.