Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

F.3.4.2 Ændring af skattekortfradrag

Skattekortfradraget beregnes efter samme princip som beskrevet ovenfor under F.3.3.3, men med udgangspunkt i resterende A-indkomst pr. ændringsdatoen og resterende samlet forskudsskat pr. ændringsdatoen. Resterende A-indkomst opgøres som:

Årets samlede A-indkomst - A-indkomst indtil ændringsdato.

A-indkomst indtil ændringsdato kan opgøres automatisk ud fra oplysningerne på den oprindelige forskudsregistrering. Opgørelsen kan også ske ud fra oplysningerne på lønsedler, hvor den faktiske A-indkomst pr. en given dato er oplyst.

Resterende forskudsskat opgøres som:

Årets samlede forskudsskat - betalt forskudsskat indtil ændringsdato.

Opgørelsen af betalt forskudsskat kan også opgøres automatisk eller manuelt. Ved opgørelsen af betalt forskudsskat indtil ændringsdato skal følgende indgå:

  • Indeholdt A-skat
  • Betalt B-skat >(inkl. pålignet AM-bidrag og ejendomsværdiskat)<
  • Indeholdt AM-bidrag 
  • Frivillig indbetaling
  • Frivillig betalt restskat
  • Evt. tidligere udbetalt § 55-beløb
  • Evt. udbytteskat indeholdt i ikke skattepligtig indkomst. (Dette kan dels være skattefri udlodninger fra >investeringsinstitutter<, dels udlodninger fra et selskab, omfattet af LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 1, hvor der efterfølgende er givet dispensation efter LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 3 nr. 2 , og dels salgssummer ved salg af aktier m.v. til det udstedende selskab, jf. LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 1, hvor der efterfølgende er givet dispensation efter LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2 nr. 6. Se endvidere F.2.2.)
Eksempel F-10. Beregning af ændring i skattekortfradrag. Enlig person.
Oprindelig forskudsregistrering  
1. Lønindkomst 190.000
2. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (1) 15.200
3. A-indkomst: (1) - (2) 174.800
4. Honorar 10.000
5. AM-bidrag af honorar: 8% af (4) 800
6. B-indkomst: (4) - (5) 9.200
7. Skattepligtig indkomst efter beskæftigelsesfradrag (13.900) 170.100
8. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag 47.118,52
9. Ejendomsværdiskat 5.000,00
10. Grøn check, inkl. tillæg på 280: 1.300,00 + 280,00 1.580,00
11. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag og efter grøn check: (2) + (5) + (8) + (9) - (10) 66.538,52
12. Trækprocent 37

13. Skattekortfradrag med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (2): (3) - [(11) - (2)) x 100/36,15] = 174.800 - 51.338,52 x 100/36,15 

32.784
14. Fradrag pr. måned: (13)/12 = 32.784/12 2.732

 

Ændring pr. 1/5-2013: Personen oplyser, at lønindkomsten vil stige med 5.000 kr. pr. måned fra den 1/5-2013, og at der for 2013 vil være en renteudgift på 30.000 kr.
Ny ansættelse:  
15. Lønindkomst 230.000
16. AM-bidrag af lønindkomst: 8% af (15) 18.400
17. A-indkomst: (15) - (16) 211.600
18. Honorar 10.000
19. AM-bidrag af honorar: 8% af (18) 800
20. B-indkomst: (18) - (19)  9.200
21. Kapitalindkomst -30.000
22. Skattepligtig indkomst efter beskæftigelsesfradrag (16.680) 174.120
23. Skat af forskudsregistreret indkomst ekskl. AM-bidrag 49.882,82
24. Ejendomsværdiskat (uændret) 5.000,00
25. Grøn check (ikke tillæg, da topskattegrundlaget (211.600+9.200) overstiger 212.000) 1.300,00
26. Samlet forskudsskat inkl. AM-bidrag: (16) + (19) + (23) + (24) - (25) 72.782,82

 

Ved beregning af det nye skattekortfradrag er det nødvendigt at vide, hvor meget forskudsskat inkl. AM-bidrag der resterer at blive betalt pr. 1/5-2013. Ligeledes er det nødvendigt at vide, hvor meget A-indkomst der resterer pr. 1/5-2013. Det vil sige den A-indkomst, hvori den resterende forskudsskat kan indeholdes.
Automatisk opgørelse af A-indkomst indtil ændring: Antal dage 1/1 - 30/4: 120  
27. A-indkomst indtil ændring (3) x 120/365 57.468
28. Resterende A-indkomst pr. 1/5-2013: (17) - (27) 154.132
Automatisk opgørelse af betalt A-skat inkl. AM-bidrag indtil ændring:  
29. Udnyttet fradrag: (14) x 12 x 120/365 10.778
30. Indeholdt A-skat inkl. AM-bidrag af B-indkomst: ((27) - (29)) x 37/100

17.275

31. Resterende forskudsskat inkl. AM-bidrag pr. 1/5-2013: (26) - (30) = 72.782 - 17.275 55.507

32. Resterende forskudsskat med hensyntagen til AM-bidrag, der indeholdes hos arbejdsgiver, jf. (28): 
(31) - (16) = 55.507 - 18.400 = 37.107

37.107

 

Med udgangspunkt i resterende A-indkomst (154.132), resterende forskudsskat (37.107) og uafrundet indeholdelsesprocent på 36,15 (der er ingen topskat) kan det nye skattekortfradrag nu udregnes efter princippet i F.3.3.3.
33. Nyt skattekortfradrag: (28) - [(32)x100/36,15] = 154.132 - (37.107 x 100/36,15) = 154.132 - 102.647 51.485
34. Nyt månedsfradrag pr. 1/5-2013: (33) x 365/((365-120)x12) 6.391

Omregningen af skattekortfradraget til månedsfradrag sker ved først at omregne skattekortfradraget til et helårsfradrag og herefter dividere med 12.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.