Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

E.3.1.2 Afsluttende skatteansættelse

SKAT og boet kan efter DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 1, kræve afsluttende ansættelse. I tilfælde, hvor afdøde efterlader sig et fællesbo og et særbo, der skiftes hver for sig, kan hvert af boerne uafhængigt af hinanden kræve afsluttende skatteansættelse for sit vedkommende. Krav fra det ene bo vil have virkning for begge boer. Afsluttende skatteansættelse kan derimod ikke kræves af afdødes længstlevende ægtefælle på egen hånd.

Frister
Fristen for dødsboets fremsættelse af krav om afsluttende skatteansættelse findes i DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 2, hvorefter dødsboets krav skal fremsættes senest 6 måneder efter dødsfaldet og ledsages af en selvangivelse for mellemperioden for afdøde. Hvis boet først bliver udleveret fra skifteretten mere end 4 måneder efter dødsfaldet, har boet dog altid en frist på 2 måneder til at fremsætte kravet.

6-måneders-fristen er suppleret med regler om, at en eventuel mellemperiodebeskatning ophæves, hvis boet enten efterfølgende skulle vise sig ikke at være skattefritaget, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 18, eller hvis boet overgår til insolvensbehandling, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 52, stk. 5, eller overtages af den længstlevende ægtefælle til uskiftet bo el.lign., jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 58, stk. 2.

Insolvente dødsboer beskattes efter reglerne om skattefritagne dødsboer, jf. § 52, stk. 1. Som udgangspunkt kan hverken boet eller SKAT kræve afsluttende skatteansættelse for mellemperioden. Se nærmere om reglerne i DJV afsnit C.E.3.6.

SKATs frist for fremsættelse af krav om afsluttende skatteansættelse fremgår af DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 3. SKAT har en frist på 3 måneder fra modtagelsen af opgørelsen over afdødes aktiver og passiver på dødsdagen til at fremsætte krav om afsluttende ansættelse.

Der er ikke hjemmel til at kræve afsluttende skatteansættelse, hvis den anførte frist overskrides, jf. dog nedenfor.

Der gælder ikke nogen frist, hvis der foreligger et forhold som nævnt i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27 vedrørende mellemperioden, dvs. et forhold, hvor den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at SKAT har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 3, jf. § 87, stk. 2. Dette indebærer, at forholdet i disse tilfælde fristmæssigt reguleres af reglerne i forældelsesloven, lov nr. 522 af 6. juni 2007.

Der gælder også en undtagelse fra 3-måneders-fristen, hvis boet ikke har opfyldt en anmodning fra SKAT om oplysninger efter § 6 C, stk. 1, i SKL (skattekontrolloven) senest 2 måneder før udløbet af 3-måneders-fristen. Undtagelsen betyder, at 3-måneders-fristen udskydes således, at fristen først udløber 2 måneder efter, at SKAT har modtaget oplysningerne.

I tilfælde, hvor SKAT har krævet afsluttende skatteansættelse, har boet en frist på 3 måneder til at selvangive for mellemperioden for afdøde, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 3.

KSL (kildeskatteloven) §§ 48 E og 48 F
Der kan ikke kræves afsluttende skatteansættelse vedrørende indkomst, som afdøde har valgt beskattet efter KSL (kildeskatteloven) §§ 48 E og 48 F, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 4. Ifølge KSL (kildeskatteloven) §§ 48 E og 48 F kan visse personer, der flytter til Danmark i forbindelse med et ansættelsesforhold af begrænset varighed, vælge at få arbejdsvederlaget beskattet med en fast endelig skat på 26 pct. Skat vedrørende en sådan indkomst bliver endelig ved den skattepligtiges død.

Obligatorisk afsluttende ansættelse
I nogle tilfælde er det obligatorisk at foretage afsluttende skatteansættelse for mellemperioden, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 5-7. Det drejer sig om selvstændig erhvervsvirksomhed, hvor afdøde og/eller afdødes længstlevende ægtefælle har anvendt virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen på en virksomhed, der tilhørte afdøde, og om tilfælde, hvor der efter DBSL (dødsboskatteloven) § 9, stk. 1, nr. 6 eller 7, skal overføres beløb mellem ægtefællerne, fordi den ene ægtefælle i mellemperioden har drevet den andens virksomhed eller i væsentligt omfang deltaget i driften heraf.

Der er obligatorisk afsluttende skatteansættelse for mellemperioden, hvis afdøde ved dødsfaldets indtræden har ubenyttede etableringskontoindskud, der ikke overtages af en længstlevende ægtefælle efter DBSL (dødsboskatteloven) § 43, stk. 3, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 5, nr. 5.

Virksomhedsordningen
Der skal foretages afsluttende skatteansættelse, hvis afdøde ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret anvendte virksomhedsordningen, og indeståendet på konto for opsparet overskud med tillæg af hertil svarende virksomhedsskat ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret overstiger et beløb på 152.200 kr. (2010-niveau), jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 10, stk. 1.

Kapitalafkastordningen
Der skal også foretages afsluttende skatteansættelse, hvis afdøde ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret anvendte kapitalafkastordningen og indestående på konjunkturudligningskontoen med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret overstiger 152.200 kr. (2010-niveau), jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 5, nr. 2.

Arbejdsvederlag
Der skal foretages afsluttende skatteansættelse, når boet bestemmer, at den længstlevende ægtefælle skal beskattes af et vederlag for arbejde ydet i afdødes virksomhed i mellemperioden, eller når den længstlevende ægtefælle omvendt bestemmer, at der i afdødes mellemperiodeindkomst skal medtages et vederlag for arbejde ydet i den længstlevende ægtefælles virksomhed i mellemperioden,jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 5, nr. 3 og 4.

Den efterlevende ægtefælle har brugt virksomhedsordning eller kapitalafkastordning
Hvis den længstlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret før dødsåret anvendte virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen på en erhvervsvirksomhed, der indgår i boet efter afdøde, skal ægtefællens opsparede overskud eller henlæggelse til konjunkturudligning med tillæg af den dertil hørende virksomhedsskat eller den dertil hørende konjunkturudligningsskat medregnes ved afgørelsen af, om der skal foretages afsluttende skatteansættelse efter DBSL (dødsboskatteloven) § 13, stk. 5. Der skal således foretages afsluttende skatteansættelse, hvis ægtefællerne hver for sig eller sammen når op over beløbsgrænsen 152.200 kr. (2010-niveau).

Beløbsgrænsen gælder også, hvis den ene ægtefælle har anvendt virksomhedsordningen og den anden kapitalafkastordningen. I denne situation anvendes beløbsgrænsen således på summen af den ene ægtefælles opsparede overskud og den anden ægtefælles henlæggelse til konjunkturudligning. Hermed ligestilles ægtefæller, der har anvendt hver sin ordning, med ægtefæller, der begge har anvendt virksomhedsordningen eller begge har anvendt kapitalafkastordningen.

Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto
Der skal foretages afsluttende skatteansættelse, når afdøde ved sin død har ubenyttede indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto, som en længstlevende ægtefælle ikke overtager efter DBSL (dødsboskatteloven) § 43, stk. 3. Om de nærmere regler henvises til DJV afsnit C.E.11.1

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.