Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

D.4.9.1 Beregning af lempelse ved selvstændig erhvervsvirksomhed

Driver den skattepligtige selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, skal der tillige beregnes lempelse for virksomhedsskatten. Lempelserne beregnes efter alle metoderne med udgangspunkt i den brøk, der i generel form ser således ud:

dansk skat x udenlandsk indkomst

beskatningsgrundlag

Når lempelsen er beregnet, må man i credit tilfældene herefter se, om den udenlandske skat eventuelt er mindre end den lempelse, der er beregnet efter ovenstående brøk. Det er det mindste af de to beløb, den danske skat skal lempes med. Er der tale om virksomhedsindkomst, og indgår der i virksomhedsindkomsten såvel udenlandske som danske indkomster, opgøres den udenlandske indkomst som den del af den skattepligtige virksomhedsindkomst, der kan henføres til den udenlandske virksomhed. Den ovenfor anførte brøk ser herefter således ud:

dansk skat x skattepligtig virksomhedsindkomst x (udenlandsk indkomst/overskud)

beskatningsgrundlag

Lempelse efter PSL (personskatteloven) skal beregnes særskilt for hver af de skatteberegninger, som er angivet i PSL (personskatteloven) §§ 6-8 a. Desuden beregnes en lempelse for virksomhedsskatten. Med hensyn til nedslag i AM-bidrag henvises til afsnit D.4.8.

Når der udelukkende er tale om udenlandske indkomster fra samme land, er udgangspunktet for lempelsesberegningerne som anført nedenfor under punkterne A-E. Hvis der er positiv udenlandsk virksomhedsindkomst fra flere lande, skal lempelsen fordeles forholdsmæssigt.

A. Beregning af nedslag i kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag

kommune- og kirkeskatter x skattepligtig hævning x (udenlandsk indkomst/overskud)

samlet skattepligtig indkomst

sundhedsbidrag x skattepligtig hævning x (udenlandsk indkomst/overskud)

samlet skattepligtig indkomst

Med kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag menes i brøken skatter efter fratrukket skatteværdi af personfradrag. Med skattepligtig hævning menes i brøken hævning af årets overskud efter AM-bidrag.

B. Beregning af nedslag i bundskat

bundskat x skattepligtig hævning x (udenlandsk indkomst/overskud)

personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Med bundskat menes i brøken bundskat efter fratrukket skatteværdi af personfradrag vedrørende bundskat. Med skattepligtig hævning menes i brøken hævning af årets overskud efter AM-bidrag.

 

C. Beregning af nedslag i topskat

topskat x skattepligtig hævning x (udenlandsk indkomst/overskud)

personlig indkomst  + positiv nettokapitalindkomst udover grundbeløb

Med topskat menes i brøken topskat minus eventuelt resterende skatteværdi af personfradrag. Med skattepligtig hævning menes hævning af årets overskud til beskatning som personlig indkomst efter AM-bidrag og tillagt hævning af årets kapitalafkast, i det omfang dette indgår i topskattegrundlaget.

D. Beregning af nedslag i virksomhedsskat

virksomhedsskat x udenlandsk indkomst

samlet virksomhedsindkomst

Ved opgørelsen af den udenlandske indkomst, der skal lempes for, tages der hensyn til den del af den udenlandske indkomst, der indgår i beregningen af de personlige indkomstskatter.

E. Rentekorrektion

Det er derfor i overensstemmelse med rentekorrektionens formål, såfremt denne fordeles efter nettorenteudgifterne forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er skattepligtige efter KGL (kursgevinstloven). Den del af rentekorrektionen, der henføres til den udenlandske virksomhed, skal svare til den del af de samlede nettorenteudgifter (forhøjet med fradragsberettigede kurstab og nedsat med skattepligtige kursgevinster), der henføres til den udenlandske virksomhed. Ved at anvende nettorenteudgifterne som fordelingsnøgle opnås, at korrektionen sker, hvor der er givet fradragsret for renteudgifterne, jf. TfS 1997, 830 (skm).

F. Arbejdsmarkedsbidrag 

Nedslaget i arbejdsmarkedsbidraget beregnes under hensyntagen til den del af den udenlandske virksomhedsindkomst, som indgår i AM-bidragsgrundlaget vedrørende virksomhed.

 

beregnet AM-bidrag af virksomhed x udenlandsk AM-bidragsgrundlag

samlet AM-bidragsgrundlag i virksomhed

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.