Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

D.4.5 Beregning af nedslag i aktieskat

Den udenlandske aktieindkomst, der indgår i lempelsesberegningen, er fordelt i samme forhold som den samlede aktieindkomst:

 27 % aktieskat x udenlandsk aktieindkomst

 samlet aktieindkomst

 42 % aktieskat x udenlandsk aktieindkomst 

 samlet aktieindkomst

 

Den 42 % aktieskat, der indgår i beregningen, er efter evt. modregning af resterende skatteværdi af personfradrag m.v.

Der kan ikke gives større nedslag end kildestaten er berettiget til efter en DBO.

For hver aktieskat svarer det beregnede lempelsesbeløb til den del af den beregnede danske skat, der forholdsmæssigt falder på udenlandsk lempelsesberettiget aktieindkomst.

Eksempel D-07. Nedslag.

1. Aktieudbytte, dansk

100.000

2. Aktieudbytte, udenlandsk

40.000

3. Samlet aktieindkomst

140.000

4. Betalt udenlandsk skat

6.000

Beregning af aktieskat og nedslag:

 

5. 27% aktieskatten beregnes af aktieindkomsten (3) op til et grundbeløb på 48.300 (der gælder det dobbelte for ægtefæller).

13.041,00

6. 42% aktieskatten beregnes af den aktieindkomst, der ligger over 48.300 (det dobbelte for ægtefæller): 42% af (3) - 48.300

38.514,00

 

7. Beregnet nedslag i 27%-aktieskat: (5)x(2)/(3)

3.726,00

 

8. Beregnet nedslag i 42%-aktieskat: (6)x(2)/(3)

11.004,00

9. Samlet beregnet nedslag (7)+(8)

14.730,00

Da den betalte udenlandske skat (4) i eksemplet er mindre end det beregnede nedslag (9), skal der lempes med den udenlandske skat, dvs. med 6.000, som fordeles forholdsmæssigt på nedslagene i henholdsvis 27% og 42%:

 

10. Nedslag i 27%-skat: (4)x(7)/(9)

1.517,72

11. Nedslag i 42%-skat: (4)x(8)/(9)

4.482,28

12. 27%-aktieskat efter nedslag: (5) - (10)

11.523,28

13. 42%-aktieskat efter nedslag: (6) - (11)

34.031,72 

14. Aktieskat efter nedslag, men før godskrivning af indeholdt dansk udbytteskat: (12)+(13)

45.555,00 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.