Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.3.3.5 Bortseelse fra udenlandsk personlig indkomst - PSL § 13, stk. 5

Ved overførsel af underskud i den skattepligtige indkomst, som behandlet i C.3.3.1-4, og underskud i den personlige indkomst, jf. C.4, mellem ægtefællerne, ses der ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomst og personlige indkomst i denne forbindelse bort fra personlig indkomst der beskattes i udlandet og ikke her i landet, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5. Den personlige indkomst reduceres med fradragsberettigede udgifter, der vedrører denne indkomst, uanset om disse udgifter er omfattet af PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2.

Reglen bestemmer, hvorledes det underskud, der kan overføres til ægtefællen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2 eller 4, skal beregnes, idet det fastslås, at der skal ses bort fra udenlandsk personlig indkomst. Kapitalindkomst, der beskattes i udlandet, indgår derimod på normal vis ved beregningen af det underskud, der overføres til ægtefællen.

Reglen bevirker endvidere, at en ægtefælles underskud ikke skal modregnes i den anden ægtefælles udenlandske indkomst omfattet af bortseelsen, og at skatteværdien af en ægtefælles underskud ikke skal modregnes i den del af den anden ægtefælles bundskat, topskat eller udligningsskat, som kan henføres til denne anden ægtefælles udenlandske indkomst omfattet af bortseelsen efter fradrag af eventuelle ligningsmæssige fradrag, der knytter sig til den udenlandske indkomst omfattet af bortseelsen. Det vil sige, at der kan modregnes i bundskat, topskat eller udligningsskat, der ikke kan henføres til den udenlandske personlige nettoindkomst, og i skat af aktieindkomst over grundbeløb, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5, 2. punktum (se eksempel C-22).

Ved underskudsopgørelsen ses der bort fra udenlandsk personlig indkomst, for hvilken der kan opnås skattefritagelse eller skattelempelse i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller LL (ligningsloven) § 33. Det er uden betydning, om en skattefritagelse i en DBO beror på en exemptions- eller creditlempelse.

Det er en betingelse for, at der kan bortses fra udenlandsk personlig indkomst, at udlandet kan beskatte indkomsten i sin helhed. Er beskatningsretten f.eks. delt mellem Danmark og udlandet, er denne betingelse ikke opfyldt.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvor skatten af den udenlandske indkomst er nedsat i henhold til ligningslovens § 33 A eller efter § 5 eller § 8 i sømandsbeskatningsloven. I disse tilfælde medregnes indkomsten således ved beregningen af underskuddet.

Den udenlandske personlige indkomst, der kan bortses fra, er nettoindtægten, dvs. bruttoindtægten i vedkommende land reduceret med f.eks. fradrag for arbejde i udlandet. Beskæftigelsesfradraget er ikke et fradrag for udgifter forbundet med selve erhvervelsen af indkomsten, og det betyder, at beskæftigelsesfradraget ikke i noget tilfælde skal fragå i noget omfang i den personlige indkomst, der bortses fra.

Der kan ikke ske overførsel til ægtefællen af den del af underskuddet, der svarer til udgifter, som den skattepligtige får fradrag for i udlandet, jf. C.2.1.2.

I det følgende vises virkningerne af reglen i PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5, ved hjælp af eksempler. I alle eksemplerne er den anførte personlige indkomst, som er omfattet af bortseelsen efter § 13, stk. 5, forinden reduceret med eventuelt AM-bidrag og med eventuelle udenlandske obligatoriske sociale bidrag (det bemærkes, at der fra og med indkomståret 2011 er indført en særlig selvangivelsesrubrik, så skatteyder ikke længere selv skal foretage en eventuel reduktion med udenlandske obligatoriske sociale bidrag).

Eksempel C-16. Bortseelse fra udenlandsk personlig indkomst ved overførsel af underskud efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2, mellem ægtefæller, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5.
Indkomst m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelsen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 300.000 0
2. Dansk personlig indkomst 0 150.000
3. Dansk kapitalindkomst -200.000 0
4. Danske ligningsmæssige fradrag (inkl. beskæftigelsesfradrag) 10.000 5.000
5. Skattepligtig indkomst før underskudsoverførsel: (1)+(2)+(3)-(4) 90.000 145.000
6. Underskud der kan overføres fra Æ1: (2)+(3)-(4) = 210.000, svarende til (5)-(1), hvoraf der kan rummes 145.000 i ægtefælle 2´s skattepligtige indkomst (5) - 145.000
7. Skattepligtig indkomst efter underskudsoverførsel: (5)-(6) 90.000 0

I eksempel C-16 har Æ1 udenlandsk personlig indkomst og dansk kapitalindkomst, mens Æ2 har dansk personlig indkomst. Den del, der kan overføres til Æ2, er 90.000 kr. - 300.000 kr. = -210.000 kr., heraf kan 145.000 kr. modregnes i Æ2´s skattepligtige indkomst. I det omfang der resterer et uudnyttet underskud, her på 65.000 kr. (= 210.000 kr. - 145.000 kr.), kan dette ikke fremføres til efterfølgende indkomstår, da bestemmelsen kun vedrører overførsel af underskud mellem ægtefæller. Hvis Æ1 samtidig havde fradrag i udlandet for fx 111.000 kr. af den negative kapitalindkomst på 200.000 kr., ville der ikke være 210.000 kr., men kun 99.000 kr. til overførsel, hvorefter Æ2´s skattepligtige indkomst ville udgøre 46.000 kr.  

Eksempel C-17. Udenlandsk personlig indkomst og fradragsberettigede udgifter. Har den skattepligtige afholdt fradragsberettigede udgifter, der er medgået til erhvervelsen af den udenlandske skattepligtige indkomst, skal den personlige indkomst reduceres med disse udgifter.
Indkomst m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelsen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 100.000 0
2. Dansk personlig indkomst 0 150.000
3. Dansk kapitalindkomst 0 3.000
4. Udenlandske ligningsmæssige fradrag 10.000 0
5. Danske ligningsmæssige fradrag (inkl. beskæftigelsesfradrag) 8.500 5.000
6. Skattepligtig indkomst før underskudsoverførsel: (1)+(2)+(3)-(4)-(5) 81.500 148.000
7. Underskud der kan overføres fra Æ1: (2)+(3)-(5) = - 8.500, svarende til (6) - [(1)-(4)], hvoraf der kan rummes 8.500 i Æ2's skattepligtige indkomst (6) - 8.500
8. Skattepligtig indkomst efter underskudsoverførsel: (6) - (7) 81.500 139.500

I ovenstående eksempel skal de udenlandske ligningsmæssige fradrag fragå i den udenlandske personlige indkomst, før underskud således kan overføres til Æ2.

Eksempel C-18. Forholdsmæssig fordeling af ligningsmæssige fradrag. Er det tilfældet, at de fradragsberettigede udgifter ikke kan henføres til den udenlandske indkomst eller den danske indkomst, skal de fordeles forholdsmæssigt ved overførsel, jf. LVD, D.C.3.4. Fordelingen sker efter forholdet mellem den danske og den udenlandske bruttoindkomst.
Indkomst m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelsen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 100.000 0
2. Dansk personlig indkomst (løn eller dagpenge mv.) 50.000

150.000

3. Dansk kapitalindkomst -60.000 5.500
4. Ligningsmæssige fradrag: Fagligt kontingent (maksimum 3.000) 3.000 0
5. Øvrige ligningsmæssige fradrag: A-kasse- og efterlønsbidrag plus beskæftigelsesfradrag 6.000 2.500
6. Skattepligtig indkomst før underskudsoverførsel: (1)+(2)+(3)-(4)-(5) 81.000 153.000
7. Den del af ligningsmæssige fradrag, der henføres til den udenlandske indkomst: (4)x[(1)/((1)+(2))] 2.000 -
8. Underskud der kan overføres fra Æ1: (6) - [(1)-(7)] = - 17.000, svarende til 81.000 - 98.000, hvoraf der kan rummes 17.000 i Æ2's skattepligtige indkomst (6)  - 17.000
9. Skattepligtig indkomst efter underskudsoverførsel: (6)-(8) 81.000 136.000

Hvis Æ1´s danske personlige indkomst i eksempel C-18 havde været andet end løn eller dagpenge mv., men fx honorarer (som fagligt kontingent ikke har tilknytning til), ville den del af ligningsmæssige fradrag, der henføres til udenlandsk indkomst, ikke udgøre 2.000 kr., men 3.000 kr. svarende til (4)x[(1)/(1)], fordi (2) ville udgå af brøkens nævner; Æ2´s skattepligtige indkomst ville herefter blive 137.000 kr. efter underskudsoverførsel, svarende til 153.000 kr. minus 16.000 kr.

Eksempel C-19. Begge ægtefæller har udenlandsk personlig indkomst.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelsen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 100.000 150.000
2. Dansk kapitalindkomst 0 17.332
3. Danske ligningsmæssige fradrag (inkl. beskæftigelsesfradrag) 10.000 11.332
4. Skattepligtig indkomst før underskudsoverførsel: (1)+(2)-(3) 90.000 156.000
5. Opgørelse af skattepligtig indkomst i forbindelse med underskudsoverførsel: (2)-(3), svarende til (4)-(1) -10.000 6.000
6. Den del af Æ1´s underskud (5), der kan rummes i (5) hos Æ2 - 6.000
7. Skattepligtig indkomst efter underskudsoverførsel: (4)-(6) 90.000 150.000
Skatteberegning
8. Bundskat og topskat før modregninger, her kun bundskat: 5,83% af [(1)+(2)] 5.830,00 9.755,46
9. Den del af (8), der kan modregnes i hos Æ2: (8) x [((1)+(2))-(1)] / ((1)+(2)) - 1.010,46
10. Skatteværdi af Æ1´s restunderskud: 30,32% af [-(5) hos Æ1 - (6) hos Æ2], dvs. 30,32% af 4.000 = 1.212,80, hvoraf der kan rummes 1.010,46 i (9) hos Æ2; resten på 202,34 går tabt - 1.010,46
11. Bundskat og topskat efter modregning af skatteværdi af underskud: (8)-(10) 5.830,00 8.745,00
12. Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat: 30,32% af (7) 27.288,00 45.480,00
13. Skatteværdi af personfradrag: 36,15% af 42.000 15.183,00 15.183,00
14. Skat i alt (ekskl. evt. AM-bidrag) før nedslag vedr. udenlandsk indkomst: (11)+(12)-(13) 17.935,00 39.042,00

I eksempel C-19 har begge ægtefæller udenlandsk personlig indkomst. Beløbet, der kan overføres til Æ2 er således 10.000 kr., men Æ2 kan ikke modregne hele de 10.000 kr., da det følger af PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5, at en ægtefælles underskud ikke skal modregnes i den anden ægtefælles udenlandske personlige indkomst. I eksemplet skal kun 6.000 kr. modregnes i Æ2's skattepligtige indkomst. Kun en del af skatteværdien af de resterende 4.000 kr. kan derefter modregnes i statsskatter hos Æ2, da dennes statsskatter er beregnet af et grundlag, som delvis består af udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelsen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5. Den uudnyttede del kan ikke fremføres til efterfølgende indkomstår.

Hvis der i eksempel C-19 desuden havde været en aktieindkomst på fx >96.700 kr.< hos Æ2, ville der blive beregnet 42% skat af 100 kr. (= 96.700 kr. - 2 x 48.300 kr. (grundbeløb)), dvs. en skat på >42,00 kr.<, som ville blive modregnet bort ved brug af det resterende underskud på >202,34 kr.<, jf. (10), hvorefter blot >160,34 kr.< ville gå tabt. 

Eksempel C-20. Overførsel af underskud i skattepligtig indkomst.
Indkomst m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelsen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 40.000 0
2. Dansk personlig indkomst 60.000 0
3. Dansk kapitalindkomst -120.000 100.000
4. Danske ligningsmæssige fradrag (inkl. beskæftigelsesfradrag) 70.000 0
5. Skattepligtig indkomst før underskudsoverførsel: (1)+(2)+(3)-(4) -90.000 100.000
Skatteberegning mv.    
6. Bundskat før modregning af skatteværdi af underskud, jf. (5): 5,83% af [(1)+(2)] 5.830,00 0,00
7. Skatteværdi af Æ1´s underskud = 30,32% af (5) = 27.288,00, hvoraf der kan rummes 5.830,00 i Æ1´s statsskatter (her bundskat) 5.830,00 -
8. Anvendt underskud ved modregning (7): 5.830,00 / 0,3032 = 19.228 19.228 -
9. Underskud der kan overføres fra Æ1: (2)+(3)-(4)+(8) = -110.772, svarende til (5)-(1)+(8), hvoraf der kan rummes 100.000 i (5) hos Æ2; der er ingen statsskatter hos Æ2 at modregne skatteværdi af resten i - 100.000
10. Anvendt eget underskud i skattepligtig indkomst: (8)+[(5)-(8)] 90.000 -
11. Skattepligtig indkomst efter overførsel: (5)-(9)+(10) 0 0

Hvis Æ1 har underskud i skattepligtig indkomst, overføres denne, bortset fra den udenlandske personlige indkomst, til Æ2, der har positiv skattepligtig indkomst. Æ1 har i eksempel C-20 et underskud i skattepligtig indkomst på -90.000 kr. Den del af indkomsten, der kan overføres til Æ2, er >-110.772 kr.<, idet der bortses fra udenlandsk personlig indkomst på 40.000 kr. ved opgørelsen af underskud. Heraf kan 100.000 kr. modregnes, mens et resterende uudnyttet underskud på >10.772 kr.< ikke kan fremføres til efterfølgende indkomstår hos Æ2. Hvis Æ2 havde haft statsskatter (bundskat, topskat, udligningsskat eller aktieindkomst over grundbeløbet), skulle der have været modregnet i disse med skatteværdien af det uudnyttede underskud.

Eksempel C-21. Fremførsel af tidligere års og overførsel af aktuelle års underskud. Eksemplet belyser situationen, hvor den ene ægtefælle har et underskud i den skattepligtige indkomst fra tidligere år og aktuelle år.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere indkomstår 50.000 0
2. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelsen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 40.000 0
3. Dansk personlig indkomst 60.000 130.000
4. Dansk kapitalindkomst -160.000 0
5. Danske ligningsmæssige fradrag (inkl. beskæftigelsesfradrag) 10.000 15.000
6. Årets skattepligtige indkomst før anvendelse af underskud: (2)+(3)+(4)-(5) -70.000 115.000
Skatteberegning mv.    
7. Bundskat: 5,83% af [(2)+(3)] 5.830,00 7.579,00
8. Skatteværdi af årets underskud hos Æ1 = 30,32% af 70.000, jf. (6) = 21.224,00, hvoraf 5.830,00 kan rummes i Æ1´s statsskatter (her bundskat) 5.830,00 -
9. Bundskat efter modregning, jf. (8): (7)-(8) 0,00 7.579,00
10. Resterende underskud i årets skattepligtige indkomst hos Æ1, jf. (6) og (8): 70.000 - (5.830,00/0,3032) 50.772 -
11. Underskud fra aktuelt år, der kan overføres fra Æ1: (3)+(4)-(5)+(5.830,00/0,3032) = -90.772, svarende til (10)+(2), der kan rummes i (6) hos Æ2 - 90.772
12. Anvendt eget underskud fra aktuelt år, jf. (10) og (11) 70.000 -
13. Skattepligtig indkomst efter anvendelse af årets underskud: (6)-(11)+(12) 0 24.228
14. Den del af Æ1´s underskud fra tidligere år (1), der kan rummes i Æ2´s skattepligtige indkomst (13) - 24.228
15. Skattepligtig indkomst efter anvendelse af tidligere års underskud: (13)-(14) 0 0
16. Skatteværdi af Æ1´s resterende underskud fra tidligere år: 30,32% af [(1)-24.228, jf. (14)] = 7.814,07, hvoraf der kan rummes 7.579,00 i Æ2´s statsskatter (9) - 7.579,00
17. Statsskatter (ekskl. evt. AM-bidrag) efter modregninger: (9)-(16)

0,00

0,00
18. Æ1´s resterende underskud fra tidligere år til fremførsel: [(7.814,07 - 7.579,00) / 0,3032], jf. (16) 775 -

Eksempel C-21 viser, hvorledes der først modregnes skatteværdi af det aktuelle års underskud i egne statsskatter (bundskat, topskat, udligningsskat eller aktieindkomst over grundbeløbet), hvorefter der under hensyntagen til PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5, sker overførsel til Æ2 af resterende underskud fra det aktuelle år. Æ2 har efter overførsel af Æ1's aktuelle underskud, hvor der bortses fra den udenlandske personlige indkomst, en skattepligtig indkomst på >24.228 kr.< Herefter udnyttes Æ1's fremførte underskud fra tidligere år til modregning i Æ1´s egne statsskatter, før resterende underskud modregnes i Æ2´s skattepligtige indkomst. Af det herefter resterende underskud modregnes skatteværdi i Æ2´s statsskatter, og endelig er der et uudnyttet underskud i skattepligtig indkomst på >775 kr.< til videre fremførsel.

Eksempel C-22. Modregning af skatteværdi af underskud i den del af ægtefælles statsskatter, der ikke kan henføres til den udenlandske personlige nettoindkomst.

Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år 385.000 0
2. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelsen efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 0 500.000
3. Dansk personlig indkomst 0 190.000
4. Dansk kapitalindkomst 0 29.800
5. Beskæftigelsesfradrag    0 22.300
6. Ligningsmæssigt fradrag vedrørende (2) 0 102.500
7. Årets skattepligtige indkomst før anvendelse af underskud: (2)+(3)+(4)-(5)-(6) 0 595.000
Skatteberegning mv.    
8. Bundskat: 5,83% af [(2)+(3)+(4)] 0,00 41.964,34
9. Topskat: 15% af [(2)+(3)-421.000] 0,00 40.350,00
10. Da Æ1 ikke selv kan bruge underskud (1), modregnes der i den danske del af Æ2´s skattepligtige indkomst (7), dvs. i (3)+(4)-(5) - 197.500
11. Skattepligtig indkomst efter modregning af underskud: (7)-(10) 0 397.500
12. Resterende underskud fra tidligere år hos Æ1 = (1) - 197.500, jf. (10) 187.500 -
13. Skatteværdi af resterende underskud hos Æ1 = 30,32% af (12) 56.850,00 -
14. Den del af Æ2´s bundskat (8), der kan modregnes i med skatteværdi (13), udgør (8) x [((2)+(3)+(4))-(2)+(6)) / ((2)+(3)+(4))] = 41.964,34 x (322.300 / 719.800) = 18.790,09    - 18.790,09
15. Bundskat efter modregning: (8)-(14) 0,00 23.174,25
16. Resterende skatteværdi af tidligere års underskud hos Æ1 = 56.850,00 - 18.790,09, jf. (13)+(14) 38.059,91 -
17. Den del af Æ2´s topskat (9), der kan modregnes i med resterende skatteværdi (16), udgør (9) x [((2)+(3)-(2)+(6)) / ((2)+(3))] = 40.350,00 x (292.500 / 690.000) = 17.104,89 - 17.104,89
18. Topskat efter modregning: (9)-(17)

0,00

23.245,11
19. Resterende skatteværdi af tidligere års underskud hos Æ1 = 38.059,91 - 17.104,89, jf. (16)+(17)

20.955,02

-
20. Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat: 30,32% af (11)

0,00

120.522,00
21. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overførte personfradrag vedr. hhv. bundskat, sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat: 2 x (5,83+6,00+24,32)% af 42.000 = 30.366,00

-

30.366,00
22. Skatter (ekskl. AM-bidrag) efter modregninger, men før eventuelt nedslag vedr. udenlandsk indkomst: (15)+(18)+(20)-(21)

0,00

136.575,36
23. Æ1´s resterende underskud fra tidligere år til fremførsel: (19) / 0,3032 69.112 -
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.