Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.3.3.4 Anvendelse af fremført underskud - ægtefæller

Under dette punkt behandles situationer, hvor en af ægtefællerne eller begge ægtefæller kan udnytte et underskud i skattepligtig indkomst fra et tidligere indkomstår. Her behandles også kombinationen af underskud i indkomståret og underskud fra tidligere år.

Hvert år fradrages fremført underskud først i den skattepligtiges indkomst og i øvrigt efter samme regler, som gælder for underskudsåret, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2, 5. punktum. Dvs. modregning i rækkefølgen: Egen skattepligtig indkomst, egne statsskatter (bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over grundbeløb), ægtefællens skattepligtige indkomst og til sidst ægtefællens statsskatter (bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over grundbeløb).

Ifølge PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2, 6. (og sidste) punktum, modregnes - når begge ægtefæller har underskud fra tidligere år - den enkelte ægtefælles egne underskud først.

Eksempel C-13. Den ene ægtefælle har underskud fra tidligere år.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år 500.000 0
2. Personlig indkomst 200.000 100.000
3. Kapitalindkomst -20.000 -30.000
4. Ligningsmæssige fradrag 7.000 3.000
5. Skattepligtig indkomst før modregninger: (2)+(3)-(4) 173.000 67.000
6. Den del af Æ1´s underskud fra tidligere år (1), der kan rummes i Æ1´s skattepligtige indkomst (5) 173.000 -
7. Æ1´s restunderskud efter modregning (1)-(6) = 500.000 - 173.000 327.000 -
Skatteberegning mv.    
8. Statsskatter før modregninger; kun bundskat: 5,83% af (2) 11.660,00 5.830,00
9. Skatteværdi af Æ1´s restunderskud: 30,32% af (7) = 99.146,40, hvoraf der kan rummes 11.660,00 i Æ1´s statsskatter (8) 11.660,00 -
10. Bundskat efter modregning af underskudsværdi: (8)-(9) 0,00 5.830,00
11. Anvendt underskud ved modregning, jf. (9) = 11.660,00 / 30,32% 38.456,46 -
12. Æ1´s restunderskud efter modregning: (7)-(11) = 327.000 - 38.456,46 = 288.543,54 288.543,54 -
13. Den del af Æ1´s restunderskud (12), der kan rummes i Æ2´s skattepligtige indkomst (5) - 67.000
14. Æ1´s restunderskud efter modregning: 288.544 - 67.000, jf. (12) og (13) 221.544 -
15. Skattepligtig indkomst efter modregninger: (5)-(6)-(13) 0 0
16. Skatteværdi af Æ1´s restunderskud: 30,32% af (14) = 67.172,14, hvoraf der kan rummes 5.830,00 i Æ2´s statsskatter (10) - 5.830,00
17. Anvendt underskud ved modregning, jf. (16) = 5.830,00 / 30,32% 19.229 -
18. Underskud i skattepligtig indkomst til videre fremførsel: (14)-(17) 202.315 -
19. Skatter i alt (ekskl. evt. AM-bidrag): (10)-(16) 0,00 0,00

I dette eksempel C-13 antages, at ægtefælle 1 har et fremført underskud fra tidligere år på 500.000 kr. Heraf bliver 173.000 kr. brugt til modregning i egen skattepligtig indkomst, og skatteværdien af >38.456 kr.< bliver brugt til modregning i egne statsskatter (her bundskat).

De resterende >288.544 kr.< overføres til modregning hos ægtefælle 2, således at 67.000 kr. modregnes i ægtefællens skattepligtige indkomst, og skatteværdien af >19.229 kr.< modregnes i ægtefællens statsskatter (her bundskat).

Efter anvendelsen af underskuddet hos sig selv og ægtefællen tilbagestår der >202.315 kr.< til fremførsel.

Eksempel C-14. Den ene ægtefælle har underskud for år 2013, mens den anden ægtefælle har underskud fra tidligere år. I dette eksempel har ægtefælle 1 for 2013 et underskud i skattepligtig indkomst, hvoraf værdien fuldt ud kan anvendes i ægtefælle 1´s egen skat, således at der ikke skal overføres underskud til ægtefælle 2. Herefter modregnes ægtefælle 2´s underskud fra tidligere år i ægtefælle 2´s skattepligtige indkomst, hvorefter skatteværdien af resten bruges til modregning i ægtefælle 2´s statsskatter (bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over grundbeløb). Endelig anvendes den sidste del af ægtefælle 2´s underskud hos ægtefælle 1, og da denne ikke har nogen skattepligtig indkomst at modregne i, modregnes der skatteværdi i ægtefælle 1´s resterende statsskatter (bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over grundbeløb).
Indkomstoplysninger m.v.   Ægtefælle 1  Ægtefælle 2
1. Underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år 0 290.000
2. Personlig indkomst (f.eks. pension) 29.000 242.000
3. Kapitalindkomst -20.000 0
4. Ligningsmæssige fradrag 11.000 0
5. Skattepligtig indkomst før modregning: (2)+(3)-(4) -2.000 242.000
Skatteberegning mv.     
6. Bundskat før modregning: 5,83% af (2) 1.690,70 14.108,60
7. Skatteværdi af Æ1's underskud i årets skattepligtige indkomst: 30,32% af (5) = 606,40, der kan rummes i Æ1's bundskat (6) 606,40 -
8. Bundskat efter modregning af årets underskudsværdi i egne statsskatter: (6)-(7)   1.084,30 14.108,60
9. Den del af Æ2's underskud fra tidligere år (1), der kan rummes i Æ2's skattepligtige indkomst (5) - 242.000
10. Æ2's restunderskud efter modregning: (1)-(9) - 48.000
11. Skatteværdi af Æ2's restunderskud: 30,32% af (10) = 14.553,60, hvoraf der kan rummes 14.108,60 i Æ2's statsskatter, dvs. bundskat (8) - 14.108,60
12. Bundskat efter modregning af underskudsværdi, jf. (11): (8)-(11) 1.084,30 0,00
13. Resterende skatteværdi af Æ2's restunderskud: 14.553,60 - 14.108,60, jf. (11) = 445,00, der kan rummes i Æ1's resterende statsskatter, dvs. bundskat, jf. (12) 445,00 -
14. Skat efter anvendelse af underskud, men før personfradrag: (12)-(13) 639,30 0,00
15. Skatteværdi af personfradrag, i alt 2 x 36,15% af 42.000, hvoraf der (med værdi af Æ1´s personfradrag vedr. bundskat) kan rummes 639,30, jf. (14) 639,30 -
16. Skatter i alt (ekskl. evt. AM-bidrag): (14)-(15) 0,00 0,00

I dette eksempel C-14 antages, at ægtefælle 1 har et underskud på 2.000 kr. i >2013<, mens ægtefælle 2 har et fremført underskud på >290.000 kr.<

Værdien af ægtefælle 1´s underskud bliver modregnet fuldt ud i ægtefælle 1´s egne statsskatter (her bundskat).

Af ægtefælle 2´s fremførte underskud bliver 242.000 kr. brugt til modregning i ægtefælle 2´s skattepligtige indkomst. Restunderskuddet på >48.000 kr.< har en skatteværdi på >14.553,60 kr.<, hvoraf mest muligt, nemlig >14.108,60 kr.<, modregnes i ægtefælle 2´s egne statsskatter (her bundskat). Den herefter resterende skatteværdi på >445,00 kr.< bliver modregnet i ægtefælle 1´s resterende bundskat, hvorefter der modregnes skatteværdi af personfradrag med >639,30 kr.<, så skatten forsvinder helt (og resten af personfradragets skatteværdi går tabt, lige som >nedslag for negativ kapitalindkomst<).  

Eksempel C-15. Begge ægtefæller har underskud fra tidligere år.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Underskud i skattepligtig indkomst fra 2010 120.000 -
2. Underskud i skattepligtig indkomst fra 2011 - 100.000
3. Underskud i skattepligtig indkomst fra 2012 970.000 80.000
4. Personlig indkomst 800.000 9.000
5. Kapitalindkomst (ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst er negativ og indgår derfor ikke i beregningsgrundlagene for bundskat og topskat) 10.000 -64.000
6. Ligningsmæssige fradrag 15.000 15.000
7. Skattepligtig indkomst før modregninger: (4)+(5)-(6) 795.000 -70.000
Beregning af statsskatter og behandling af underskud:
8. Bundskat: 5,83% af (4) 46.640,00 524,70
9. Topskat hos Æ1: 15% af [(4) - 421.000] 56.850,00 -
10. Skatteværdi af Æ2´s underskud i året: 30,32% af (7) = 21.224,00, hvoraf der kan rummes 524,70 i Æ2´s bundskat (8)   - 524,70
11. Æ2´s underskud hvoraf værdi er modregnet i Æ2´s statsskat: (10) / 30,32% - 1.730,54
12. Resten af Æ2´s underskud i året: (11)+(7) = 68.269, der kan rummes i (7) hos Æ1  -68.269 -68.269
13. Skattepligtig indkomst efter anvendelse af årets underskud: (7)+(11)+(12)  726.731 0
14. Modregning hos Æ1 af eget underskud (1) + (2) + (3): 120.000 + 0 + 970.000 = 1.090.000, men der kan kun rummes 726.731, jf. (13)  -726.731 -
15. Modregning hos Æ2 af eget underskud (1) + (2) + (3): 0 + 100.000 + 80.000 = 180.000, men ingen del kan rummes, jf. (13)   -0
16. Skattepligtig indkomst efter anvendelse af tidligere års underskud: (13)+(14)+(16) 0 0
17. Resterende underskud fra tidligere år: (1)+(2)+(3)+(14)+(15)  363.269  180.000
18. Skatteværdi af resterende underskud hos Æ1: 30,32% af (17) = 110.143,16, hvoraf der kan rummes 103.490,00 i Æ1´s statsskatter (= (8)+(9))  103.490,00 -
19. Skatteværdi af resterende underskud hos Æ2: 30,32 % af (17) = 54.576,00, men ingen del kan rummes i skatter, jf. (8)+(9)-(10) = 0   -  0
20. Skat i alt (ekskl. evt. AM-bidrag): (8)+(9)-(10)-(18), der er ingen kommunale skatter, jf. (17) 0,00 0,00
21. Resterende underskudsværdi efter modregning i skatter: 30,32% af (17) - [(18)+(19)]  6.653,16 54.576,00
22. Underskud til fremførsel: (21) / 30,32% 21.943 180.000

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.