Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.3.3.2 Modregning i ægtefælles statsskatter

Hvis der stadig er et underskud i skattepligtig indkomst - efter modregning i egne statsskatter og ægtefælles skattepligtige indkomst - modregnes skatteværdien af dette resterende underskud i ægtefællens statsskatter (bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over grundbeløbet), jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2, 2. punktum.

Modregningen sker efter rækkefølgen: Bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over 48.300 kr.

I henhold til PSL (personskatteloven) § 13, stk. 2, 3. punktum, sker modregning, før ægtefællens egne uudnyttede underskud i skattepligtig indkomst fra tidligere år fremføres.

Eksempel C-10. Modregning i ægtefælles indkomst og skat.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Personlig indkomst 0 150.000
2. Kapitalindkomst -20.000 -118.000
3. Ligningsmæssige fradrag 5.000 20.000
4. Skattepligtig indkomst før modregning af underskud og underskudsværdi: (1)+(2)-(3) -25.000 12.000
5. Der er ingen statsskatter (bundskat, topskat og skat af aktieindkomst over grundbeløbet) hos Æ1 at modregne underskudsværdi i. Af Æ1´s underskud i skattepligtig indkomst på 25.000 (4) kan 12.000 rummes i (4) hos Æ2 12.000 -12.000
6. Skattepligtig indkomst efter modregning: (4)+(5) -13.000 0
Skatteberegning
7. Bundskat: 5,83% af (1) 0,00 8.745,00
8. Skatteværdi af Æ1´s underskud i skattepligtig indkomst: 30,32% af 13.000, jf. (6) = 3.941,60, der kan rummes i Æ2´s bundskat (7) - 3.941,60
9. Bundskat efter modregning af underskudsværdi: (7)-(8) - 4.803,40
10. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overført personfradrag vedr. bundskat: 2 x 5,83% af 42.000 = 4.897,20, hvoraf der kan rummes 4.803,40 i Æ2´s resterende bundskat (9); resten af skatteværdien går tabt (93,80) - 4.803,40
11. Bundskat efter modregning af personfradragsværdi: (9)-(10) - 0,00
12. Skatteværdi af Æ2´s og fra Æ1 overført personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 2 x 6% af 42.000 = 5.040,00, der går tabt  -  -
13. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 2 x 24,32% af 42.000 = 20.428,80, der går tabt - -
14. Nedslag for negativ kapitalindkomst (samlet negativ kapitalindkomst 138.000 > 100.000), jf. afsnit H.5: 2% hos Æ1 af 20.000 + 2% hos Æ2 af (100.000 - 20.000) = 400,00 + 1.600,00 = 2.000,00 nedslag, der ikke kan udnyttes hos nogen af ægtefællerne og derfor går tabt lige som kompensationsbeløb - -
15. Skatter i alt (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (11) 0,00 0,00

I eksempel C-10 kan ægtefælle 1 ikke udnytte sit underskud til modregning i egne skatter, da denne ikke har statsskatter (i form af bundskat, topskat, udligningsskat eller 42% skat af aktieindkomst). Den del af underskuddet, der kan rummes i ægtefælle 2's skattepligtige indkomst, skal først modregnes. Skatteværdien af det resterende underskud modregnes i ægtefælle 2's bundskat.

Eksempel C-11. Modregning i egen skat og i ægtefælles indkomst og skat.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Personlig indkomst (ikke pensionsudbetalinger, dvs. ikke omfattet af udligningsskat) 110.000 424.000
2. Kapitalindkomst -200.000 -324.000
3. Ligningsmæssige fradrag 35.000 31.000
4. Skattepligtig indkomst før modregning af underskudsværdi og underskud: (1)+(2)-(3) -125.000 69.000
Skatteberegning mv.    
5. Bundskat: 5,83% af (1) 6.413,00 24.719,20
6. Topskat hos Æ2: 15% af [(1)-421.000]  450,00
7. Skatteværdi af underskud i skattepligtig indkomst: 30,32% af 125.000, jf. (4), = 37.900,00, hvoraf der kan rummes 6.413,00 i Æ1´s statsskat, dvs. bundskat (5) 6.413,00 -
8. Æ1´s bundskat efter modregning af underskudsværdi i egne statsskatter: (5)-(7)   0,00  -
9. Æ1´s underskud hvoraf værdi er modregnet i Æ1´s statsskat: (7) / 30,32% = 21.151,06 21.151,06 -
10. Skattepligtig indkomst efter modregning af underskudsværdi (4)+(9) -103.849 69.000
11. Af Æ1´s underskud i skattepligtig indkomst på 103.849, jf. (10), kan 69.000 rummes i (10) hos Æ2 69.000 -69.000
12. Skattepligtig indkomst efter modregning i underskud: (10)+(11) -34.849 0
13. Skatteværdi af Æ1´s resterende underskud i skattepligtig indkomst: 30,32% af 34.849, jf. (12) = 10.566,21, der kan rummes i Æ2´s bundskat (5) - 10.566,21
14. Æ2´s bundskat efter modregning af underskudsværdi i ægtefælles statsskatter: (5)-(13) - 14.152,99
15. Skatteværdi af Æ2´s personfradrag vedr. bundskat: 5,83% af 42.000 = 2.448,60, der kan rummes i Æ2´s resterende bundskat (14) - 2.448,60
16. Æ2´s bundskat efter modregning af personfradragsværdi: (14)-(15) - 11.704,39
17. Skatteværdi af Æ2´s personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 6% af 42.000 = 2.520,00, der kan rummes i Æ2´s resterende bundskat (16)    - 2.520,00
18. Æ2´s bundskat efter modregning af personfradragsværdi: (16)-(17) - 9.184,39
19. Skatteværdi af Æ2´s personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 24,32% af 42.000 = 10.214,40, hvoraf der kan rummes 9.184,39 i Æ2´s resterende bundskat (18); resterende personfradragsværdi = 10.214,40 - 9.184,39 = 1.030,01   - 9.184,39
20. Æ2´s bundskat efter modregning af kommunal personfradragsværdi: (18)-(19) - 0,00
22. Æ2´s topskat efter modregning af resterende kommunal personfradragsværdi: (6) - 450,00, jf (19) = 0,00, og den resterende kommunale personfradragsværdi hos Æ2 går tabt (= 1.030,01 - 450,00 = 580,01, der går tabt) - 0,00
23. Nedslag for negativ kapitalindkomst og kompensationsbeløb, jf. afsnit H.5: 2% hos Æ1 af 50.000 + 2% hos Æ2 af 50.000 = 1.000,00 + 1.000,00 = 2.000,00 nedslag, der ikke kan udnyttes hos nogen af ægtefællerne og derfor går tabt lige som kompensationsbeløb. - -
24. Skatter i alt (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (8)+(20)+(22) 0,00 0,00

I det omfang den skattepligtige skal betale statsskat (i form af bundskat, topskat, udligningsskat eller 42% skat af aktieindkomst), skal skatteværdien af underskuddet først modregnes heri, jf. eksempel C-11. Resterer der herefter et underskud, skal den del af underskuddet, der kan rummes i ægtefællens skattepligtige indkomst modregnes heri. Er der herefter et yderligere underskud, skal underskuddets skatteværdi modregnes i ægtefællens statsskat.

Eksempel C-12. Modregning fuldt ud i ægtefælles skat.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Personlig indkomst 0 23.000
2. Kapitalindkomst 0 -4.000
3. Ligningsmæssige fradrag 1.500 20.000
4. Skattepligtig indkomst før modregning af underskudsværdi: (1)+(2)-(3) -1.500 -1.000
Skatteberegning mv.
5. Bundskat før modregning af skatteværdi: 5,83% af (1) 0,00 1.340,90
6. Skatteværdi af Æ2´s underskud i skattepligtig indkomst: 30,32% af 1.000, jf. (4) = 303,20, der kan rummes i Æ2´s bundskat (5) - 303,20
7. Bundskat før modregning hos Æ2 af underskudsværdi fra Æ1: (5)-(6) 0,00 1.037,70
8. Æ2´s underskud hvoraf værdi er modregnet i Æ2´s statsskat (5): (6) / 30,32% = 1.000 - -1.000
9. Skattepligtig indkomst efter modregning af Æ2´s underskudsværdi i Æ2´s statsskat: (4)-(8) -1.500 0
10. Skatteværdi af Æ1´s underskud i skattepligtig indkomst: 30,32% af 1.500, jf. (9) = 454,80, der kan rummes i Æ2´s bundskat (7) - 454,80
11. Bundskat efter modregning hos Æ2 af underskudsværdi fra Æ1: (7)-(10) 0,00 582,90
12. Æ1´s underskud hvoraf værdi er modregnet i Æ2´s statsskat: (10) / 30,32% = 1.500 1.500 -
13. Skattepligtig indkomst efter modregning af Æ1´s underskudsværdi i Æ2´s statsskat: (9)+(12) 0 0
14. Den del af skatteværdi af personfradrag, der kan rummes i skatten (11); resten af personfradragsværdi går tabt, lige som nedslag for negativ kapitalindkomst og kompensationsbeløb, jf. afsnit H.5 0,00 582,90
15. Skatter i alt  (ekskl. eventuelt AM-bidrag): (11)-(14) 0,00 0,00

Eksempel C-12 belyser tilfældet, hvor skatteyderen ikke kan udnytte sit underskud, hvorefter skatteværdien af underskuddet bliver modregnet i ægtefællens statsskat, fordi denne ikke har nogen skattepligtig indkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.