Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

Hvad er skatteloftet?

B.6 Skatteloft

Der er loft (skatteloft I) over hvor høj beskatningsprocenten af personlig indkomst må være. Hvis summen af skatteprocenterne for bundskattopskat og sundhedsbidrag samt den skattepligtiges kommunale skatteprocent henholdsvis for begrænset skattepligtige procenten for skat svarende til kommunal indkomstskat overstiger  >51,7< %, nedsættes topskatten af personlig indkomst med forskellen mellem summen af de nævnte skatteprocenter og  >51,7< %, jf. PSL (personskatteloven) § 19, stk. 1. Den beregnede forskel udgør nedslagsprocenten for personlig indkomst.

Der er endvidere loft (skatteloft II) over hvor høj beskatningsprocenten af kapitalindkomst må være. Hvis summen af skatteprocenterne for bundskat, topskat og sundhedsbidrag samt den skattepligtiges kommunale skatteprocent henholdsvis for begrænset skattepligtige procenten for skat svarende til kommunal indkomstskat overstiger >43,5 % (2013)<, nedsættes topskatten af kapitalindkomst med forskellen mellem summen af de nævnte skatteprocenter og >43,5 % (2013)<, jf. PSL (personskatteloven) § 19, stk. 2. Den beregnede forskel udgør nedslagsprocenten for kapitalindkomst. I >2014 nedsættes procenten for skatteloftet til 42,0 %<

Der beregnes også nedslag i tilfælde, hvor der for den skattepligtige beregnes topskat af personlig og/eller kapitalindkomst, men ikke en eller flere af de øvrige indkomstskatter. Kirkeskatten holdes uden for skatteloftet og skal for medlemmer af folkekirken svares ud over de  >51,7< %. AM-bidraget og udligningsskatten holdes også uden for skatteloftet.

Som led i "Forårspakken 2.0", blev skatteloftet (PSL (personskatteloven) § 19, stk. 1) fra og med indkomståret 2010 nedsat fra 59 %. til 51,5 pct. >Procenten er dog forhøjet til 51,7% fra og med 2013 i forbindelse med finansloven for samme år. Forhøjelsen var et led i finansieringen af afskaffelsen af den såkaldte fedtafgift.< 

Med vedtagelse af lov om "Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatning af kapitalindkomst", blev der med virkning fra og med indkomståret 2010 indført yderligere et skatteloft, jf. PSL (personskatteloven) § 19, stk. 2 (skatteloft II). Det nye skatteloft betyder, at positiv nettokapitalindkomst højst kan beskattes med >43,5 % i indkomståret 2013<. Satsen for det nye skatteloft sænkes gradvist fra 49,5 % i 2010 til 42 % i 2014. Som konsekvens af det nye skatteloft, opsplittes beregningen af topskat i henholdsvis topskat af personlig indkomst og topskat af kapitalindkomst.

 

Eksempel B-04. Skatteberegning for en enlig skatteyder, som får nedslag efter PSL § 19, stk. 1 og 2 (skatteloft I og II). Den skattepligtige er fuldt skattepligtig her i landet og over 18 år. Der er brugt Rødovre kommunes skatteprocenter.
1. Bruttoløn 520.000
2. Indskud på arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetaling 20.000
3. AM-bidrag: 8% af (1)-(2) 40.000
4. Skattepligtig lønindkomst: (1)-(2)-(3) 460.000
5. Indskud på privattegnet >ratepension< 26.000
6. Anden kapitalindkomst 13.500
7. Renteindtægter 62.000
8. Renteudgifter 25.000
9. Befordringsfradrag 3.000
10. Bidrag til A-kasse m.v. 4.500
11. Fagligt kontingent m.v. 3.000
12. Beskæftigelsesfradrag: 6,95% af [(1)-(2) -(5)], max. 22.300

22.300

Indkomstopgørelse  
13. Personlig indkomst: (4)-(5) 434.000
14. Kapitalindkomst: (6)+(7)-(8) 50.500
15. Ligningsmæssige fradrag: (9)+(10)+(11)+(12) 32.800
16. Skattepligtig indkomst: (13)+(14)-(15) 451.700
Skatteberegning  
17. Kommunal indkomstskat og kirkeskat, grundlag: Skattepligtig indkomst, jf. (16): 26,42% af (16) 119.339,14
18. Sundhedsbidrag: 6% af (16)  27.102,00
19. Bundskat, grundlag: (13)+(14): 5,83% af (13)+(14)   28.246,35
20. Topskattegrundlag i alt for personlig indkomst+positiv nettokapitalindkomst, jf. (13)+(14): 15% af (434.000+(50.500-40.000)-421.000)1) 3.525,00
21. Topskattegrundlag for personlig indkomst før skatteloft, jf. (13): 15% af (434.000-421.000)1) 1.950,00
22. Topskat af positiv nettokapitalindkomst før skatteloft: (20)-(21) 1.575,00
23. Topskat af personlig indkomst nedslag for skatteloft I: (21) x [14,17% / 15%]2) 1.842,10
24. Topskat af positiv nettokapitalindkomst efter nedslag for skatteloft II: (22) x [5,97% / 15%]3) 626,85
25. Samlet indkomstskat før personfradrag: (17)+(18)+(19)+(23)+(24) 177.156,44
26. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommunal indkomstskat og kirkeskat: 26,42% af 42.000  11.096,40
27. Skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 6% af 42.000  2.520,00
28. Skatteværdi af personfradrag vedr. bundskat: 5,83% af 42.000 2.448,60
29. Indkomstskat efter personfradrag: (25)-(26)-(27)-(28)+(3) 201.091,44

Noter:

1) 421.000 kr. bundfradrag vedr. topskat 2013 og 40.000 kr. i grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst
2) (25,7%+6%+5,83%+15%)-51,7%=0,83%. Skatteloft I: 15%-0,83%=14,17%
3) (25,7%+6%+5,83%+15%)-43,5%=9,03%. Skatteloft II: 15%-9,03%=5,97%

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.