Til forside
www.tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-1
<< indholdsfortegnelse >>

S.E.1.1 Skatteprocenter

SkattesubjektivitetBeskatningsprocenten afhænger af, om den skattepligtige er selskabsbeskattet, dvs. omfattet af de i SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, og 3 a-6, og § 3, stk. 7, nævnte aktieselskaber og foreninger m.v., herunder om den skattepligtige er fuldt eller begrænset skattepligtig, eller om den skattepligtige er kooperationsbeskattet, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 3.

Fuldt skattepligtigeIndkomstskatten for selskaber og foreninger m.v., hjemmehørende her i landet, jf. SEL § 1, bortset fra andelsforeninger, udgør 25 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 17, stk. 1.

Begrænset skattepligtigeIndkomstskatten for udenlandske selskaber og foreninger m.v., der er begrænset skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra a, b og f, udgør 25 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 21.

Af udbytter og afståelsessummer, der er skattepligtige efter SEL § 2, stk.1, litra c, jf. afsnit S.A.2.6, herunder udbytter m.v., der tilgår et fast driftssted her i landet, svares en endelig skat på 27 pct. af hele udbyttet eller afståelsessummen. Denne skat indeholdes efter KSL § 65 eller betales i henhold til KSL § 65 A, stk. 1.

Af indtægter ved arbejdsudleje, som er skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra e, jf. afsnit S.A.2.7, svares en skat på 30 pct. af bruttoindtægten, jf. KSL § 65 B.

Af royaltyindtægter, som er skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra g, jf. afsnit S.A.2.9, indeholdes en skat på 25 pct. af den modtagne royalty, jf. KSL § 65 C, stk. 1. Ifølge KSL § 65 C, stk. 2, kan der fastsættes regler om, at der enten slet ikke skal foretages indeholdelse af skat, eller at der skal foretages indeholdelse med en sats, der er mindre end 25 pct., hvis Danmark og den stat, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende, i en DBO har aftalt, at royaltybetalinger fra kilder her i landet til modtagere i den pågældende stat ikke kan beskattes eller kun beskattes med en sats, der er lavere end 25 pct. Se herom LV Dobbeltbeskatning afsnit D.A.2.8.

Skatten på 27 pct. ved beskatningen i henhold til SEL § 2, stk. 1, litra c, samt skatten på 30 pct. i henhold til SEL § 2, stk. 1, litra e og skatten på 25 pct. i henhold til litra g, er en bruttobeskatning, således at det modtagende selskab m.v. ikke får fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelsen af de pågældende indtægter, ligesom der ikke kan fradrages udgifter ved anden begrænset skattepligtig virksomhed.

Den skat, som skal svares af udenlandske selskaber m.v., der er begrænset skattepligtige her til landet efter SEL § 2, stk. 1, kan nedsættes eller bortfalde, såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat, hvor det udenlandske selskab m.v. er hjemmehørende.

De i Danmark værende befuldmægtigede for selskaber m.v. med begrænset skattepligt efter SEL § 2, stk. 1, er efter SEL § 2, stk. 3, medansvarlige for skattens betaling.

KooperationsbeskattedeFor andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, hvis indkomst opgøres på grundlag af foreningens formue, jf. afsnit S.C.5, udgør skatten 14,3 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 19. For indkomst, der er omfattet af SEL § 32 (CFC-indkomst), jf. afsnit S.D.5 CFC-beskatning af selskaber, fonde, personer dødsboer samt kapitalfondspartnere, udgør skatten dog 25 pct., men det er samtidig bestemt, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal beskattes med 14,3 pct., ikke skal medregnes den del af andelsforeningens formue, som består af aktier i selskaber, der er omfattet af SEL § 32.

Skattepligtig formuetilvækst som nævnt i SEL § 5 B, stk. 4, beskattes med 50 pct., jf. SEL § 19, stk. 2.

FondsbeskattedeIndkomstskatten for fonde og foreninger m.v., som er omfattet af FBL § 1, udgør ligeledes 25 pct. af den skattepligtige indkomst, jf. FBL § 11.

Kilde: Skat

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

BEREGNER
Skatteberegning 2015 som Excel-regneark
Med denne skatteberegner, kan du beregne skatten for indkomståret 2015. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer.
Skatteberegning 2015...  

En kreds af dommere i Højesteret og landsretterne holder altid med staten i skattesager
,, I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
En kreds af dommere...  

Landsskatteretten tvunget til at fjerne kendelse fra afgørelsesdatabasen
,, Da kendelsen således giver en læser det indtryk, at min klient har erkendt at have gjort sig skyldig i et muligt strafbart forhold, anmodede jeg Landsskatteretten om at fjerne kendelsen fra Landsskatterettens afgørelsesdatabase.
Landsskatteretten tvunget...  

En beskidt eftertackling
,, At man alligevel forfulgte en så tvivlsom sag, hænger formentlig sammen med, at udfaldet af kontrolsagerne skulle bruges som løftestang for at få gennemført en ændring af skattekontrolloven, således at udlejningsbureauerne fremover skulle forpligtes til at indberette udlejernes lejeindtægter til SKAT. Se hertil lovforslag 75, 2010/1, fremsat af skatteministeren den 17. november 2010. Loven blev vedtaget som lov 1560/2010.
En beskidt eftertackling...  

Hvorfor får færre medhold i Landsskatteretten?
Er SKAT blevet bedre til at træffe rigtige afgørelser? Er det faglige niveau blandt dommerne i Landsskatteretten faldet? Har sagsbehandlerne i Landsskatteretten for travlt?
Hvorfor får færre medhold...  

Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?
,, Betragter man de tilfælde, i hvilke skattemyndighederne har skiftet kurs, synes der at være en overvægt af tilfælde, hvor disse kursændringer af skattemyndighederne er blevet betegnet som »praksisændringer«. Betegnelsen rammer ikke altid plet.
Praksisændring eller ren og skær lovlydighed?...  

Skatteministeren under EU-tøflen
,, Der var engang, hvor ministeren var herre i eget hus. Den tid er forbi. I dag må skatteministeren erkende, at EU-rettens regler til sikring af arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, skridt for skridt sætter stadigt snævrere grænser for, hvad han som minister kan tillade sig.
Skatteministeren under EU-tøflen...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2015?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.