Til forside
tax.dk - skat og afgift
Medarbejderaktier (medarbejderaktieordninger)


 

Medarbejderaktieordninger, som kan gælde for udvalgte medarbejdere

Ordning

§ 28

§ 7 H1)

Typer af papirer

Købe- og tegningsretter til aktier

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier

Tildelingsbegrænsninger

Ingen

Maksimalt 10% af årslønnen pr. år2)

Rådighedsbegrænsninger

Ingen

Der må ikke kunne ske overdragelse af modtagne købe- og tegningsretter. Kun købte aktier må afhændes efter denne ordning3)

Beskatning

På udnyttelses- eller afståelsestidspunktet som løn

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning

De tidligere gældende regler

Der gjaldt 3 forskellige særordninger for aflønning af medarbejdere med aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier. Disse medarbejderaktieordninger kan inddeles i ordninger, som skal være åbne for alle medarbejdere og ordninger, som kun behøver at gælde for udvalgte medarbejdere. Såfremt en tildeling af aktier til en medarbejder ikke falder ind under en af disse 3 særordninger, vil en tildeling af aktier mv. blive beskattet som løn på tildelingstidspunktet.4) Et alternativ til disse ordninger var tidligere Medarbejderobligationer.

Ordningen efter § 7 H er ophævet for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere.5) Ordningen efter § 7 A er ophævet for tildelinger, der sker den 1. januar 2012 eller senere. For aftaler mellem den ansatte og virksomheden om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, finder de hidtil gældende regler dog fortsat anvendelse, hvis aftalen er indgået inden den 21. november 2011 og tildelingen sker senest den 31. december 2012.6)

 

Medarbejderaktieordninger, som kan gælde for udvalgte medarbejdere

Medarbejderaktieordninger, som skal være åbne for alle medarbejdere

Ordning

§ 28

§ 7 H

§ 7 A

Typer af papirer

Købe- og tegningsretter til aktier

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier

Aktier samt købe- og tegningsretter til aktier

Tildelingsbegrænsninger

Ingen

Maksimalt 10% af årslønnen pr. år7)

Før 1. januar 2010: Alternativt tildeling af købe- og tegningsretter til aktier uden begrænsning, hvor udnyttelseskursen er maksimalt 15% lavere end aktiernes kursværdi samt aktier til maksimalt 10% af årslønnen pr. år8)

Køberetter og tegningsretter (køb af aktier til favørkurs):

Værdi maksimalt 10% pr. år af årslønnen9)

Aktier modtaget uden vederlag:

Maksimalt (2012: 22.800 kr.) årligt10)

Rådighedsbegrænsninger

Ingen

Der må ikke kunne ske overdragelse af modtagne købe- og tegningsretter. Kun købte aktier må afhændes efter denne ordning11)

Aktier (købt til favørkurs): Må først sælges efter 5 år12)

Aktier som den ansatte har fået uden vederlag: Må først sælges efter 7 år13)

Beskatning

På udnyttelses- eller afståelsestidspunktet som løn

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning

Beskatning ved salg af aktier som aktieavance. Se hertil Aktiebeskatning


1) Jf. L 149 B, vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. maj 2016.
2) Jf. ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2.
3) Jf. ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 6.
4) Jf. ligningslovens § 16.
5) Jf. L 31, 2011-12, § 16, stk. 4.
6) Jf. L 31, 2011-12, § 16, stk. 3.
7) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra a. Nu § 7 H, stk. 2, jfr. lov 519/2009 § 1, nr. 13.
8) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b. Reglen er ophævet med lov 519/2009 § 1, nr. 13.
9) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1.
10) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.
11) Jf. ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 6.
12) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1.
13) Jf. ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.