Til forside
tax.dk - skat og afgift
Repræsentation

Udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, kan fradrages som repræsentation med 25%. af udgifterne.1) Repræsentationsudgifter vil typisk være udgifter til måltider, restaurationsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver samt opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier.2)

Det er en betingelse for fradrag, at udgifterne har en klar og entydig forretningsmæssig tilknytning til skatteyderens virksomhed.3)

Forretningsmæssig tilknytning

Kravet om forretningsmæssig tilknytning betyder, at der skal være tale om udgifter, som skatteyderen har afholdt for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser.4)

Klar og entydig

Kravet om at tilknytningen skal være klar og entydig betyder, at fradragsret kan være helt udelukket, hvis en disposition eller et arrangement har et privat islæt. Således vil fradrag for repræsentation kunne udelukkes, hvor der deltager familie eller private venner i et arrangement.5)

Tilfælde hvor udgiften betragtes som en fuldt fradragsberettiget driftsudgift

Når det gælder konferencer og lignende, vil udgifterne til konferencen i almindelighed kunne fradrages fuldt ud.6)

Hvor udgifterne afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder kan der være tale om Reklameudgifter, som kan fradrages med 100%.7)

Hvor der er tale om udgifter til personale, vil udgifterne også være fuldt fradragsberettigede.8)

Blandede sammenkomster

Hvor der er tale om sammenkomster, hvor der både deltager medarbejdere og forretningsforbindelser, vil der være fuld fradragsret for den del af udgifterne, der forholdsmæssigt vedrører de ansatte og delvis fradragsret på 25% for den forholdsmæssige del af udgifterne, der vedrører de deltagende forretningsforbindelser, såfremt sammenkomsten primært er arrangeret af hensyn til de ansatte.9)


1) Jf. ligningslovens § 8, stk. 4.
2) Jf. herved cirkulære 72/1996 pkt. 14.3.1.
3) Jf. herved det grundlæggende princip i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
4) Se hertil TfS 1987.91 LSR om en arkitekt, der havde aktiemajoriteten i et rådgivende ingeniørfirma. Ved annoncering i dagspressen i anledning af hans 60 års fødselsdag havde selskabet indbudt selskabets venner og forretningsforbindelser til en reception. Fødselsdagen var valgt som baggrund for et salgsfremstød på grund af ret strenge markedsføringsregler for den brancheforening, som virksomheden var tilsluttet. Der var endvidere tale om et generationsskifte, hvor man ville benytte receptionen til at fastholde kontakten til selskabets mange forretningsforbindelser. Selskabets fradrag for udgifterne til receptionen blev godkendt.
5) Se hertil SKD 54.236 HD om 2 savværksejere, som havde afholdt en frokost i forbindelse med deres 60-års fødselsdag. De pågældende, der var tvillinger, havde fratrukket 69/86 af den totale festudgift, idet der deltog 86 personer, hvoraf de 69 var personale og forretningsforbindelser. I festen deltog endvidere familie, private venner og bekendte. Skatteyderne ønskede under alle omstændigheder fradrag for den del af udgiften, der vedrørte bespisningen af personalet. Højesteret udtalte, at der i festen, der blev afholdt i anledning af fødselsdagen, foruden forretningsforbindelser og de ansatte på savværket, deltog et ikke ubetydeligt antal slægtninge og venner. Arrangementet havde herefter et sådant personligt islæt, at ingen del af udgifterne kunne trækkes fra. Se også Skat 1987.1.34 HD om en revisor, der i anledning af sin 50-års fødselsdag havde afholdt udgifter til en fest. Da sammenkomsten blev afholdt i anledning af fødselsdagen, da der ikke ved siden heraf var nogen naturlig forretningsmæssig anledning til festen, og da i hvert fald 4 personer uden forretningsmæssig tilknytning til skatteyderens virksomhed havde deltaget i festen, fandtes denne ikke at have haft en så klar og entydig forretningsmæssig tilknytning til skatteyderens virksomhed, at der kunne gives fradrag.
6) Jf. herved Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4. Se hertil også Vestre Landsrets dom i sagen SKM 2007.92 VLR og SKM 2012.336 LSR.
7) Jf. ligningslovens § 8, stk. 1.
8) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4.
9) Se hertil Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.2.2.5.4.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.