Til forside
tax.dk - skat og afgift
Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for, at en personligt ejet erhvervsvirksomhed kan blive underkastet en beskatning, der minder om den, som anpartsselskaber og aktieselskaber underkastes. Se hertil Skat ved forskellige virksomhedsformer.

Virksomhedsskatteordningen indebærer således tre ændringer i den måde, hvorpå man ellers vil blive beskattet, såfremt man driver en personligt ejet virksomhed:

  1. Anvendes virksomhedsskatteordningen, kan en del af virksomhedens overskud blive beskattet som kapitalindkomst hos skatteyderen i stedet for som personlig indkomst.1)
  2. Det er muligt at foretage opsparing af overskud i virksomheden, som kun beskattes med en foreløbig skat på (2016: 22%; 2015; 23,5%).2)
  3. Man kan få fuldt fradrag for sine renteudgifter.

Såfremt man anvender virksomhedsskatteordningen, vil det være muligt at få firmabil. Se hertil Firmabil (fri bil) som selvstændig.

Virksomhedsskatteordningen kan anvendes af personer, der driver egentlig selvstændig virksomhed, men kan derudover også anvendes af personer, der udlejer fast ejendom, idet udlejning af et hus og udlejning af en ejerlejlighed skattemæssigt betragtes som erhvervsmæssig virksomhed.

Beskatning af overskud som kapitalindkomst

Når en del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst, får det til følge, at skatteyderen kommer til at betale arbejdsmarkedsbidrag af en mindre del af virksomhedens overskud, idet der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af kapitalindkomst.3)

Den del af virksomhedens overskud, der bliver beskattet som kapitalindkomst, beregnes som en fast procentdel af virksomhedens aktiver med fradrag af gæld.4)

Opsparing af overskud i virksomheden

Skatteyderen kan vælge at opspare en del af virksomhedens overskud, der ikke betragtes som kapitalindkomst. Af det opsparede beløb skal der kun betales en foreløbig skat på (2016: 22%; 2015; 23,5%).5)

Det opsparede overskud beskattes først hos skatteyderen, når det trækkes ud af virksomheden, og skatteyderen godskrives da den foreløbigt betalte skat.6)

Fuld fradrag for renteudgifter

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen kan renteudgifter fradrages ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst,7) og får derfor fuld skattemæssige værdi, idet udgifterne kan nedbringe skatteyderens personlige indkomst.


1) Den del af virksomhedens overskud som betragtes som kapitalafkast er kapitalindkomst, jfr. personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 3.
2) Jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2.
3) Jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag § 10, stk. 1, modsætningsvis.
4) Jf. virksomhedskattelovens § 7.
5) Jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2.
6) Jf. virksomhedskattelovens § 10, stk. 3.
7) Jf. virksomhedsskattelovens § 6, stk. 1.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.