Til forside
tax.dk - skat og afgift
Telefonudgifter

Både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage samtaleudgifter, som er afholdt i forbindelse med arbejdet under anvendelse af den private telefon.1)

Fradrag for telefonudgifter

Samtaleudgifter kan trækkes fra, hvis en lønmodtager eller en selvstændigt erhvervsdrivende har ringet erhvervsmæssigt fra sin private telefon.2) Abonnementsudgiften kan derimod ikke trækkes fra.3)

Godtgørelse af telefonudgifter

Betaler en arbejdsgiver for specificerede samtaler, skal der ikke betales skat af det modtagne beløb.4)

Hvis en arbejdsgiver derimod helt eller delvist betaler samtale- og abonnementsudgifter for den ansattes private telefon, skal den ansatte beskattes af det modtagne beløb.5)

Arbejdsgiverens betaling af den ansattes telefonregning op til et vist bestemt beløb anses som en telefon stillet til rådighed for privat brug og er omfattet af reglerne om Fri telefon.6)


1) Jf. statsskattelovens § 6, litra a. For lønmodtagere finder ligningslovens § 9, stk. 1, anvendelse, jf. Lønmodtagerfradrag.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 2.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 2, 1. pkt.
4) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.3.1.6.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
6) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.3.1.6.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.