Til forside
tax.dk - skat og afgift
Arbejde i udlandet

Såfremt man er fuldt skattepligtig til Danmark, men har indtægt fra arbejde i udlandet, vil indtægten fra arbejdet i udlandet skulle beskattes i Danmark.1) Man vil dog kunne få lempelse i den danske skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, efter ligningslovens § 33 eller efter ligningslovens § 33 A.

Lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverensskomst

Såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, i hvilket man har arbejdet, vil der kunne ske lempelse som fastsat i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Denne lempelse vil i reglen ske efter creditmetoden, således at den danske skat bliver lempet med den skat, der er betalt i udlandet, men vil i enkelte tilfælde også kunne ske efter den mere fordelagtige eksemptionsmetode, hvor der ved den danske skatteberegning i realiteten ses bort fra udenlandske indkomst.

Lempelse efter ligningslovens § 33

Selvom Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, har en skattepligtig, der har betalt skat i udlandet, mulighed for at få nedslag i den danske skat efter creditmetoden, således at den danske skat nedsættes med den skat, der er betalt i udlandet.2)

Lempelse efter ligningslovens § 33 A ved udlandsarbejde af mindst 6 måneders varighed

Såfremt arbejdet i udlandet har været af mindst 6 måneders varighed, vil der kunne ske lempelse efter eksemptionsmetoden, således at der i realiteten helt ses bort fra den udenlandske indkomst ved den danske skatteberegning.3)


1) Jf. Statsskattelovens § 4.
2) Jf. ligningslovens § 33.
3) Jf. ligningslovens § 33 A og Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.4.2.1.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.