Til forside
tax.dk - skat og afgift
Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Både lønmodtagere og selvstændigt næringsdrivende kan få kørselsfradrag for transport mellem hjem og arbejde. Størrelsen af dette kørselsfradrag afhænger alene af, hvor lang transportvejen er. Måden hvorpå man transporterer sig har således ingen betydning for, hvor stort et kørselsfradrag, man er berettiget til.1) Man er således også berettiget til et kørselsfradrag, hvis man kører til og fra arbejde på cykel.

Man behøver ikke at vælge den korteste vej

Når transportvejen, som danner grundlag for beregningen af kørselsfradraget, skal gøres op, er man forholdsvist frit stillet. Man behøver således ikke nødvendigvis vælge den korteste vej.

Transportvejen beregnes som udgangspunkt som den normale transport ved kørsel i bil2). Hvis man på cykel kommer frem og tilbage til arbejde ad stier, der gør den tilbagelagte strækning væsentligt kortere end den normale transportvej ved bilkørsel, er dette imidlertid uden betydning for kørselsfradraget, der alligevel skal beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel med bil.3)

Ved fastlæggelsen af den normale transportvej ved kørsel med bil kan der tages hensyn til

  • de givne geografiske forhold,
  • det tidsmæssige forbrug og
  • økonomisk rimelighed4)

Skattemyndighederne har pligt til at lægge betydelig vægt på den skattepligtiges eget valg af transportvej.5)

Man vil kunne vælge en længere transportvej, fordi den valgte rute er mere trafiksikker end den korteste rute.6)

Man vil også kunne vælge en længere transportvej, hvis man ad denne rute kommer hurtigere frem, fordi den eksempelvis er mindre trafikeret.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor lang en transportvej, man vil kunne få kørselsfradrag for.7) Er der tale om længere strækninger skærpes kravene til beviset dog for, at man vitterligt har befordret sig.

Arbejdsgiverbetalt befordring

En arbejdsgiver kan i stedet vælge at betale for den ansattes befordring mellem hjem og arbejde. Dette kan ske enten ved at arbejdsgiveren betaler for at den ansatte kan lade sig transportere med offentlige eller private transportmidler8) eller ved at arbejdsgiveren stiller en Firmabil til rådighed for den ansatte. Er der derimod tale om erhvervsmæssig transport, vil arbejdsgiveren kunne udbetale skattefri Kørselsgodtgørelse.

Satser kørselsfradrag

Kilometersatsen, som anvendes ved beregning af kørselsfradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, er for indkomståret 2016:9)

Sats kørselsfradrag 2016

0 - 24 km inkl.

intet fradrag

25 - 120 km inkl.

1,99 kr. pr. km

over 120 km

1,00 kr. pr. km

Kilometersatsen, som anvendes ved beregning af kørselsfradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, er for indkomståret 2015:10)

Sats kørselsfradrag 2015

0 - 24 km inkl.

intet fradrag

25 - 120 km inkl.

2,05 kr. pr. km

over 120 km

1,03 kr. pr. km

Se nedenfor vedr. forhøjet kørselsfradrag for lavindkomstgrupper, særligt fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen, færgetransport, forhøjet kørselsfradrag, hvis man bor i udvalgte kommuner, samt særligt kørselsfradrag for personer med varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom.

Beregner
Indkomstår  2016  2015
Daglig befordring i (hele) kilometer?
Antal arbejdsdage i indkomståret?
Bopælskommune?
Daglig udgift til færge-/flytransport?
Daglig antal passager af Storebæltsbroen med bil mv.?
Daglig antal passager af Storebæltsbroen med kollektiv trafik?
Daglig antal passager af Øresundsbroen med bil mv.?
Daglig antal passager af Øresundsbroen med kollektiv trafik?
  km á =
  km á =
  km á =

kr.
Daglig udgift til færge-/flytransport (nedsat hvis daglig befordring mindre end 24 km)

Kilometerfradrag pr. dag kr.
Passage af Storebæltsbroen med bil mv. á =
Passage af Storebæltsbroen med kollektiv trafik á =
Passage af Øresundsbroen med bil mv. á =
Passage af Øresundsbroen med kollektiv trafik á =

Dagsfradrag kr.
gange  dage = kr.

Samlet kørselsfradrag i indkomståret kr.

Forhøjet kørselsfradrag for lavindkomstgrupper

Skattepligtige med en indkomst på under (2016: 260.400 kr.; 2015: 257.000 kr.) kan trække yderligere (2016: 47%; 2015: 42%) af det beregnede befordringsfradrag fra, men dog højst yderligere (2016: 11.300 kr.; 2015: 10.100 kr.) årligt.11)

Særligt fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen

Skattepligtige som passerer Storebæltsforbindelsen, når de transporterer sig mellem hjem og arbejde, kan yderligere mod dokumentation fradrage et beløb på 90 kr. pr. passage ved benyttelse af bil og et beløb på 15 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik.12) Man er således også tillige berettiget til det sædvanlige kørselsfradrag beregnet på grundlag af det antal kilometer hele strækningen udgør.13)

Særligt fradrag for passage af Øresundsbroen

Skattepligtige som passerer Øresundsbroen er også berettiget til et yderligere fradrag i forbindelse med rejser over Øresundsbroen, hvor der er tale om rejser mellem hjem og arbejde. Fradraget udgør 50 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel og med 8 kr. pr. passage for brugere af kollektiv trafik.14)

Færge- eller flytransport

Såfremt man på en del eller hele strækningen er nødt til at anvende færge eller fly, kan man for denne del af strækningen ikke få det sædvanlige kilometerfradrag, men kan til gengæld få fradrag for de faktiske udgifter til færge- eller flytransport. Desuden vil man kunne få det sædvanlige kilometerfradrag for transport til og fra færgen eller flyet. Man vil endvidere kunne få fradrag for de faktiske udgifter til at få en bil, en motorcykel eller et andet køretøj med færgen til brug for transport til og fra færgen.15)

Forhøjet kørselsfradrag, hvis man bor i udvalgte kommuner

For indkomståret 2007-2018 beregnes kørselsfradrag for befordring over 120 km også med den høje sats (25-120 km satsen), hvis man bor i en af nedenstående kommuner:16)

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø.

Fra indkomståret 2015-2018 beregnes kørselsfradrag for befordring over 120 km også med den høje sats (25-120 km satsen), hvis man bor i en af nedenstående kommuner:17)

Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.

Særligt kørselsfradrag for personer med varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom

Godtgør den skattepligtige, at den pågældende som følge af invaliditet eller kronisk sygdom, har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, kan den skattepligtige i stedet for at anvende det sædvanlige kørselsfradrag, fratrække sine faktiske befordringsudgifter efter fradrag af kr. 2.000. Det er en forudsætning, at den normale befordringsudgift overstiger kr. 2.000.18)


1) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 1.
2) En vejledende afstandsberegning kan foretages på Google Maps.
3) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
4) Jf. bekendtgørelse 1044/2012.
5) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
6) Jf. eksempelvis SKM.2006.669.LSR.
7) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3.
8) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7.
9) Jf. bekendtgørelse 1320/2015.
10) Jf. bekendtgørelse 1247/2014.
11) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 4, og L 519/2009 § 1, nr. 45. Procentsatsen og maksimumbeløbet på 6.000 kr. reduceres med henholdsvis (2015: 0,84 procentpoint; 2014: 0,74 procentpoint) og med 2,0% pr. 1.000 kr., som indkomsten overstiger grundbeløbet.
12) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 9.
13) Jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag L 41 fremsat den 31. oktober 2002 af skatteministeren.
14) Jf. ligninglovens § 9 C, stk. 9.
15) Jf. bekendtgørelse 1044/2012 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.1.3. Fradraget begrænses med et beløb svarende til det beregnede kørselsfradrag for 24 kilometers daglig befordring. Se beregner.
16) Jf. ligningslovens § 9 C, stk. 3, med de ændringer der følger af L 32 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 14. december 2006 og lov 519/2009 § 1, nr. 42.
17) Jf. lov 1374/2014 § 1, nr. 2.
18) Jf. ligningslovens § 9 D og Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.3.2.4.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, SKAT vidste udmærket, at kravene var forældede, men alligevel måtte jeg hele turen igennem Skatteankestyrelsen for at få medhold i det, der var åbenbart indlysende. Det er ekstremt frustrerende og totalt spild af tid og penge. Man er som almindelig borger elendigt stillet over for SKAT

Selvstændig i Berlingske 8. september 2015

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.