Til forside
tax.dk - skat og afgift
Fri bolig

Er man ansat og får stillet en helårsbolig til rådighed af arbejdsgiveren, vil man blive beskattet af værdien af fri bolig (fri helårsbolig).1)

Skat på en fri helårsbolig afhænger af ens ansættelsesforhold. Hvis man er hovedaktionær eller har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er beskatningen skærpet i forhold til andre ansatte.2)

Hovedaktionærer

For hovedaktionærer og ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform opgøres grundlaget for beskatningen som det største beløb af3)

  • ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller
  • den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer, der er sket efter anskaffelsen, men inden 1. januar i det pågældende indkomstår.

Den skattepligtige værdi opgøres herefter som 5% af dette beregningsgrundlag. Til den skattepligtige værdi skal lægges den ejendomsværdiskat, man skulle have betalt i ejendomsværdiskat, hvis man selv havde ejet ejendommen, og ejendomsskatter, som afholdes af arbejdsgiveren.4)

Andre ansatte

Beskatningen af en fri bolig foretages på grundlag af boligens markedsleje.5) Ved værdiansættelsen tages der dog hensyn til en eventuel bopæls- og/eller fraflytningspligt.6)

Skatteministeriet har fra 1. januar 2013 afskaffet skemalejesatserne til brug for værdiansættelse af markedslejen for hel eller delvis fri bolig.7)

Den ansattes egenbetaling

Såfremt man selv betaler en del af udgiften til boligen, nedsættes den skattemæssige værdi af den fri helårsbolig med egenbetalingen.8)


1) Jf. ligningslovens § 16, stk. 1.
2) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 9.
5) Jf. ligningslovens § 16, stk. 3.
6) Jf. ligningslovens § 16, stk. 7-8.
7) Jf. SKM 2012.474 SKAT. Se tillige Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.13.1.1.1.
8) Se hertil ligningslovens § 16, stk. 7, 8 og 9.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.