Til forside
tax.dk - skat og afgift
Sundhedsbehandlinger og sundhedsforsikringer

For visse sundhedsbehandlinger mv. betalt af arbejdsgiveren, er der skattefrihed for lønmodtageren. Tilsvarende kan en selvstændig fradrage udgifter til egne sundhedsbehandlinger mv. Skattefrihed og fradragsret gælder også, hvor der er tegnet en forsikring til dækning af sundhedsbehandlinger mv.

Fra og med indkomståret 2012 er der alene skattefrihed/fradragsret for så vidt angår behandlinger mv. vedr. misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning.1)

Lønmodtagere - skattefrihed

En lønmodtager skal ikke betale skat af udgifter til sundhedsbehandlinger, som afholdes af arbejdsgiveren til lægefagligt begrundet behandling af medarbejderen ved sygdom eller ulykke, herunder behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater, til tilsvarende sygdomsforebyggende behandling, til behandling hos en kiropraktor eller til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler.2) Tilsvarende gælder for arbejdsgiverens betaling af udgifter til medarbejderens rygeafvænning.3)

Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring til dækning af disse sundhedshedsbehandlinger mv., sker der heller ingen beskatning af medarbejderen i den anledning.4)

Det er en betingelse for skattefriheden, at alle medarbejdere i virksomheden er omfattet af ordningen med skattefri arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger mv.5) Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring for disse sundhedsbehandlinger mv., skal samtlige medarbejdere i virksomheden være tilbudt en sådan forsikring.6)

Selvstændige - fradragsret

En selvstændigt erhvervsdrivende har fradragsret for udgifter til lægefagligt begrundet behandling ved sygdom eller ulykke, herunder behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater, til tilsvarende sygdomsforebyggende behandling, til behandling hos en kiropraktor eller til behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler.7) Fradragsretten omfatter ligeledes ydelser til rygeafvænning.8) Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har tegnet en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med sådanne sundhedsbehandlinger mv., er forsikringspræmien fradragsberettiget.9)

Det er en betingelse for fradragsretten, at eventuelle medarbejdere i virksomheden er tilbudt en tilsvarende ordning med skattefri arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger mv.10)


1) Jf. L 31, 2011-12, § 1, nr. 10, 20 og 21.
2) Jf. ligningslovens § 30, stk. 1.
3) Jf. L 125 § 2, nr. 1, vedtaget af Folketinget den 17. december 2004. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2005.
4) Jf. ligningslovens § 30, stk. 1, og L 125 § 2, nr. 3, vedtaget af Folketinget den 17. december 2004. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2005.
5) Jf. ligningslovens § 30, stk. 2. Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer. Der kan ikke fastsættes begrænsninger efter andre kriterier, som for eksempel efter stillingskategori eller uddannelse, jf. bemærkninger i Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. maj 2002.
6) Jf. ligningslovens § 30, stk. 2. Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer. Der kan ikke fastsættes begrænsninger efter andre kriterier, som for eksempel efter stillingskategori eller uddannelse, jf. bemærkninger i Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. maj 2002.
7) Jf. ligningslovens § 30 A, stk. 2. Generelle "health care"-ordninger, hvor forebyggende undersøgelser og behandlinger sker uden konkret lægefaglig begrundelse er ikke omfattet, jf. de almindelige bemærkninger til L 77, fremsat den 7. november 2002 af skatteministeren, pkt. 4.1.
8) Jf. L 125 § 2, nr. 12, vedtaget af Folketinget den 17. december 2004. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2005.
9) Jf. ligningslovens § 30 A, stk. 2.
10) Jf. ligningslovens § 30 A, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.