Til forside
tax.dk - skat og afgift
Børneopsparing

Der er ikke skattefradrag for de indbetalinger, som foretages på en børneopsparing. Derimod er renter af en børneopsparingskonto skattefri. Såfremt midlerne i stedet er placeret i værdipapirer, er renter, udbytte og kursgevinster også skattefri.1)

En børneopsparingskonto skal senest oprettes i det år, hvor barnet fylder 14 år.2) Ved oprettelsen skal der aftales en bindingsperiode. Denne periode skal mindst være på 7 år, og kan tidligst udløbe, når barnet fylder 14 år.3) Perioden kan senere forlænges.4) Bindingen på en børneopsparing skal senest udløbe i det år, hvor barnet fylder 21 år.5)

Der kan maksimalt indskydes 3.000 kr. om året på en børneopsparingskonto. I alt må der højst indskydes 36.000 kr. på en børneopsparingskonto.6)

Indskud på en børneopsparing betragtes som en gave til barnet, og et indskud tæller derfor med i det beløb på (2016: 61.500 kr.; 2015: 60.700 kr.) om året, som en forælder maksimalt kan give sit barn uden afgift.7) Se hertil Gaveafgift.


1) Jf. bekendtgørelse 1059/2011 § 3, stk. 2.
2) Jf. bekendtgørelse 1059/2011 § 2, stk. 2.
3) Jf. bekendtgørelse 1059/2011 § 4, stk. 1.
4) Jf. bekendtgørelse 1059/2011 § 4, stk. 2.
5) Jf. bekendtgørelse 1059/2011 § 4, stk. 1 og 2.
6) Jf. bekendtgørelse 1059/2011 § 3, stk. 1.
7) Jf. boafgiftslovens § 22.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.