Til forside
tax.dk - skat og afgift
Udlejning af ejerlejlighed

Såfremt man udlejer sin ejerlejlighed, er en lejeindtægt skattepligtig.1) Dette modsvares af, at der gives fradrag for en række udgifter i den modtagne leje.2)

For udlejning af en ejerlejlighed en del af året og for udlejning af værelser i en ejerlejlighed gælder særlige regler.3) Se hertil Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed).

Renter på lån i ejerlejligheden kan fradrages.4) Derudover kan fradrages ejendomsskatter.5) Endvidere kan f.eks. fradrages udgifter til vedligeholdelse.6)

Udlejning til under markedslejen

Såfremt man udlejer lejligheden til under markedslejen, vil man i visse tilfælde blive beskattet, som om man modtager betaling svarende til markedslejen.7)

Ejendomsværdiskat

Man skal ikke betale ejendomsværdiskat, når man ikke selv bebor ejerlejligheden.8)

Anvendelse af virksomhedskatteordningen eller kapitalafkastordningen

Ved udlejning, er man berettiget til at anvende Virksomhedsskatteordningen eller Kapitalafkastordningen, som betyder, at renteudgifterne kan få en større fradragsmæssig værdi.9)


1) Jf. statsskattelovens § 4, litra b.
2) Lejeindtægten, med fradrag af udgifter, beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3 og Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.1.
3) Jf. ligningslovens § 15 P.
4) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.1.
5) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.2.3.2.
6) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.2.3.4.1.
7) Jf. herved UfR 2003.150 H, hvor en skatteyder sammen med sin søster havde udlejet en ejerlejlighed til en datter. Højesteret lagde vægt på, at afvigelsen fra markedslejen ikke var uvæsentlig.
8) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 1, sidste punktum.
9) Jf. virksomhedsskatteloven.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.