Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ejendomsbeskatning

Ejendomsbeskatning af en ejendom afhænger af, om ejendommen 1) udelukkende tjener til bolig for ejeren, 2) alene anvendes erhvervsmæssigt eller 3) både anvendes erhvervsmæssigt og tjener til bolig for ejeren.

1. Ejendomsbeskatning når ejendommen udelukkende tjener til bolig for ejeren

Der skal betales Ejendomsværdiskat og Ejendomsskat. Det sidstnævnte kaldes også for grundskyld.

2. Ejendomsbeskatning når ejendommen alene anvendes erhvervsmæssigt

Der skal ikke betales Ejendomsværdiskat for en erhvervsejendom.1) Når en ejendom anvendes erhvervsmæssig, kan Ejendomsskat fradrages.2)

Kommunalbestyrelsen kan for visse erhvervsejendommes vedkommende beslutte, at der skal opkræves Dækningsafgift.

Beskatningen modsvares af, at der kan foretages fradrag for udgifter til vedligeholdelse af ejendommen.3) Forbedringsudgifter kan derimod ikke fradrages (men der kan evt. foretages Afskrivning).4)

Endvidere modsvares en ejendomsbeskatning af, at der kan afskrives på erhvervsejendomme, som anvendes erhvervsmæssigt af enten ejeren eller af en lejer.5) Der kan dog ikke afskrives på ejendomme, der anvendes til kontor, virksomhed som pengeinstitut mv., drift af postvirksomhed mv., beboelse mv., hoteller mv. og hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker, tandlægeklinikker mv.6)

Der kan foretages afskrivning med indtil 5% årligt af anskaffelsessummen.7) Afskrivningssatsen kan dog forhøjes, når det må antages, at ejendommen er udsat for en sådan fysisk forringelse, at den trods normal vedligeholdelse vil have mistet sin værdi senest 25 år efter opførelsen.8) Ombygnings- og forbedringsudgifter kan fradrages straks, i det omfang, indkomstårets udgift til vedligeholdelse, ombygning eller forbedring ikke overstiger 5% af afskrivningsgrundlaget.9)

3. Ejendomsbeskatning hvor ejendommen både anvendes erhvervsmæssigt og tjener til bolig for ejeren (blandede ejendomme)

Såfremt en erhvervsmæssigt anvendt ejendom også anvendes til bolig for ejeren, men den erhvervsmæssige anvendelse af ejendommen er væsentlig, skal der ikke betales ejendomsværdiskat for den del af ejendommen, som anvendes erhvervsmæssigt. Der skal derimod betales ejendomsværdiskat for den del af erhvervsejendommen, som anvendes til bolig for ejeren.10) For erhvervsejendomme, hvor der er tale om en væsentlig erhvervsmæssig anvendelse (i almindelighed mindst 25% erhvervsmæssig anvendelse11)), foretager vurderingsmyndighederne en vurdering af, hvor stor en del af ejendomsværdiskatten, der skal hvile på den privat anvendte del af ejendommen.12) Ejendomsskatter (grundskyld) kan fradrages for den dels vedkommende, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af erhvervsejendommen.13)

Der kan foretages fradrag for udgifter til vedligeholdelse for den del af ejendommen, der anvendes erhvervsmæssigt.14) Forbedringsudgifter kan derimod ikke fradrages (men der kan evt. foretages afskrivning).15)

Der kan foretages afskrivning, jfr. ovenfor, på ejendommen for den dels vedkommende, der anvendes erhvervsmæssigt.16) Det er dog en betingelse for at der kan foretages afskrivning, at mindst 25% af ejendommens etageareal anvendes til et afskrivningsberettiget formål, medmindre etagearealet udgør mindst 300 kvadratmeter.17)


1) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 4 modsætningsvis.
2) Jf. ligningslovens § 14.
3) Jf. statsskattelovens § 6, litra e.
4) Jf. statsskattelovens § 6, in fine.
5) Jf. afskrivningslovens § 14, stk. 1, og Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.4.4.1.
6) Jf. afskrivningslovens § 14, stk. 2.
7) Jf. afskrivningslovens § 17, stk. 1.
8) Jf. afskrivningslovens § 17, stk. 2.
9) Jf. afskrivningslovens § 18, stk. 2.
10) Jf. ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 5.
11) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.5.5.4.
12) Jf. vurderingslovens § 33, stk. 5.
13) Jf. ligningslovens § 14. Der kan dog ikke foretages fradrag, hvis der er tale om en uvæsentlig erhvervsmæssig anvendelse. I praksis anses en erhvervsmæssig anvendelse på under 10% i almindelighed for uvæsentlig, jf. Den Juridisk Vejledning afsnit C.H.3.2.3.
14) Jf. statsskattelovens § 6, litra e.
15) Jf. statsskattelovens § 6, in fine.
16) Jf. afskrivningslovens § 18, stk. 1.
17) Jf. afskrivningslovens § 19, stk. 4.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.