Til forside
tax.dk - skat og afgift
Kongres- og studierejser

Såfremt man har deltaget i en studierejse eller en kongresrejse, vil udgifterne kunne fradrages. Det er en betingelse for skattefradrag ved deltagelse i studierejser og kongresrejser, at deltagelsen indebærer, at man vedligeholder eller ajourfører en viden, som man gør brug af i sit nuværende arbejde. Se også Kursusudgifter.

Det taler for fradrag, at en arbejdsgiver har anbefalet deltagelse, at der er givet et økonomisk tilskud til deltagelse, og/eller at der er givet tjenestefrihed med løn.1) At en rejse sker på skatteyderens eget initiativ og ikke efter krav fra en arbejdsgiver udelukker imidlertid ikke fradrag.2)

Fradrag er udelukket i tre hovedtilfælde: Hvor der er tale om videreuddannelse, hvor en rejse indeholder for mange turistmæssige elementer og hvor det faglige indhold er for generelt.

Der er tale om videreuddannelse

Hvor deltagelsen ikke har til formål at vedligeholde eller ajourføre en viden, man anvender i sit nuværende arbejde, men har til formål at oparbejde kompetencer, som kan anvendes i en ny stilling, er der tale om videreuddannelse, og der kan ikke opnås fradrag.3)

Derimod vil man kunne få fradrag, hvor der blot er tale om at man holder sig ajour med udviklingen inden for det fag eller fagområde, inden for hvilket man aktuelt arbejder.4)

En rejse indeholder for mange turistmæssige elementer

Fradrag for udgifter til studierejser eller kongresrejser kan udelukkes, hvis en rejse indeholder for mange turistmæssige elementer i form af f.eks. udflugter til seværdigheder. Så må udgiften betragtes som en privatudgift.

At et kursus afholdes på et sædvanligt turiststed udelukker imidlertid ikke i sig selv, at der kan opnås fradrag.5)

Er der kun et begrænset turistmæssigt islæt i rejsen, kan fradrag godt gives.6)

Det faglige indhold er for generelt

Det faglige indhold kan have en så generel eller almen karakter - f.eks. at en advokat modtager undervisning i hukommelsesteknik - at det ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at sikre den aktuelle indkomsterhvervelse.7) I disse tilfælde kan der ikke gives fradrag.


1) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.1.4.
2) Jf. TfS 1994.878 HD, hvor en lektor på Geologisk Centralinstitut på Københavns Universitet fik anerkendt fradrag for sine udgifter til forskningsrejser til en række lande, hvor han kunne foretage undersøgelser og indsamling af sten på stedet.
3) Jf. f.eks. LSR 1973 nr. 50, hvor en premierløjtnant ved flyvevåbnet ikke fik fradrag for udgifter til et kursus til erhvervelse af et trafikflyvercertifikat, der gav ret til at gøre tjeneste som luftfartschef i al slags lufttrafik. Se hertil også SKM 2003.552 VLR om deltagelse i kurset "Procesorienteret Familierådgivning". Fradrag blev ikke anerkendt, da skatteyderen på tidspunktet for påbegyndelsen af kurset var ansat som leder af en "almindelig" daginstitution.
4) Jf. f.eks. UfR 1979.413 V om en damefrisør, der havde sin egen salon, og som fik fradrag for udgifter til en rejse til Wien, hvor hun overværede verdensmesterskaberne i frisørkunst. Formålet med rejsen var gennem overværelse af demonstrationer i klippeteknik og demonstrationer af præparater mv. at få kendskab til de sidste nyheder inden for faget. Se også LSR 1983 nr. 162 om en gas- og vandmester, som fik fradrag for udgiften til deltagelse i et 168 timers kursus om naturgasprojekter. Se endvidere LSR 1977 nr. 168 om en blikkenslager, der fik fradrag for udgiften til et 120 timers praktisk og teoretisk svejsekursus.
5) I TfS 1995.363 VLD fik en selvstændig revisor således fradrag for udgifterne til deltagelse i et kursus i dansk skatteret, med en dansk underviser, som blev afholdt på Kreta, selvom Vestre Landsret lagde til grund, at der ikke var nogen faglig begrundelse for at kurset blev afholdt på Kreta.
6) Jf. TfS 2000.508 LSR, hvor en overlæge fik fradrag for udgifter til deltagelse i en kongres i Sydney.
7) Jf. eksempelvis TfS 1985.102 LSR, hvor en advokat ikke fik fradrag for udgifterne til deltagelse i et kursus i dynamisk virksomhedsledelse. Kurset omfattede bl.a. forståelse af værdinormer, holdninger og menneskelig adfærd, effektiv kommunikation, fundamental talerteknik, analyseteknik, målsætningsteori samt mentale og fysiske ressourcer og effektive problemløsningsteknikker, hukommelsesteknik og salgsteknik.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.