Til forside
tax.dk - skat og afgift
Værelsesudlejning (andelsbolig)

En lejeindtægt fra udlejning af værelse i ens andelsbolig til beboelse, vil i mange tilfælde være skattefri. I nogle tilfælde vil en del af lejeindtægten dog skulle beskattes.1)

Man kan vælge mellem to forskellige metoder, når den eventuelle skattepligtige indtægt skal opgøres: Bundfradragsmetoden og den regnskabsmæssige metode.

Bundfradragsmetoden

Vælger man denne metode, er lejeindtægten skattefri, sålænge lejeindtægten ikke overstiger bundfradraget. Derimod sker der beskatning af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget.2)

Bundfradraget udgør 2/3 af den samlede årlige boligafgift.3)

Beregner
Årlig boligafgift kr.
Årlig lejeindtægt4) kr.
Bundfradrag (2/3 af årlig boligafgift) kr.

Til beskatning kr.

Den regnskabsmæssige metode

Vælger man denne metode, får man fradrag i lejeindtægten for de udgifter, man har haft i forbindelse med udlejningen.4) Disse udgifter kan bl.a. udgøres af de forholdsmæssige udgifter til el, gas og varme og til boligafgift.

Eksempel:

Årlig lejeindtægt5) er

 

34.000 kr.

Forholdsmæssig andel af boligafgift

12.000 kr.

 

Forholdsmæssig andel af varme

10.000 kr.

 

Forholdsmæssige udgifter

22.000 kr.

22.000 kr.

Til beskatning

 

12.000 kr.

Det er ikke muligt at skifte fra denne metode til bundfradragsmetoden.6)


1) En indtægt fra udlejning beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3.
2) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 1, 1. og 2. pkt.
3) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 1, 1. og 2. pkt.
4) Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige bruttolejeindtægten, jf. ligningslovens § 15 P, stk. 3, 2. pkt.
5) Det er den samlede betaling, som udlejer modtager ved udlejningen, der indgår i lejeindtægten. Særskilt betaling for el, gas, varme og telefon indgår således, jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.H.3.4.1.1.
6) Jf. ligningslovens § 15 P, stk. 3, 3. pkt.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.