Til forside
tax.dk - skat og afgift
Goodwill

Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende.1)

Erhverves goodwill, er der mulighed for at foretage afskrivning.2) Afstås goodwill, skal en fortjeneste beskattes, mens et tab kan fradrages.3)

Goodwill kan ikke overdrages særskilt, men kan kun overdrages sammen med en erhvervsvirksomhed.4)

Erhvervelse af goodwill

Ved erhvervelse af goodwill kan erhververen afskrive anskaffelsessummen med op til 1/7 årligt. Se hertil Afskrivning.

Der kan afskrives allerede i det indkomstår, hvor der er indgået endelig aftale om overdragelsen.5) Derimod kan der ikke afskrives i det indkomstår, i hvilken der måtte ske afståelse.6)

Afståelse af goodwill

Ved afståelse af goodwill beskattes en fortjeneste, mens et tab kan fradrages.

Fortjeneste/tab opgøres som forskellen mellem overdragerens anskaffelsessum fradraget samtlige foretagne afskrivninger og afståelsessummen.

Eksempel:

Afståelsessum

 

100.000 kr.

Anskaffelsessum

50.000 kr.

 

Afskrivninger foretaget af overdrager

5.000 kr.

 
 

45.000 kr.

45.000 kr.

Skattepligtig fortjeneste

 

55.000 kr.


1) Jf. cirkulære 97/1995 pkt. 2.1.
2) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1.
3) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 6.
4) Jf. cirkulære 97/1995 pkt. 2.1.
5) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1.
6) Jf. afskrivningslovens § 40, stk. 4.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.