Til forside
tax.dk - skat og afgift
Hjemme-PC-ordning

Regler fra og med indkomståret 2012: Fri computer.

Regler i indkomståret 2010 og 2011: Multimedieskat.

En arbejdsgiver kan skattefrit stille en computer til rådighed for en ansat i dennes hjem som led i en hjemme-PC-ordning. Derudover kan en arbejdsgiver skattefrit betale for de løbende udgifter til en internetforbindelse i en arbejdstagers hjem.

Hjemme-PC-ordningen

Såfremt en arbejdsgiver helt eller delvist vederlagsfrit stiller en computer til rådighed for en arbejdstager i dennes hjem til brug for arbejdet, skal der ikke betales skat, selvom computeren også anvendes til private formål.1)

Skattefriheden gælder også eventuelt tilbehør i form af f.eks. software og hardware, såsom scanner, modem, DVD-drev og CD-brænder.2) Som tilbehør anses også udgiften til etablering af bredbånd (ADSL).3)

Selv en beskeden erhvervsmæssig anvendelse af computeren er tilstrækkelig.4)

Computeren med tilbehør kan finansieres på følgende måder:

1. Arbejdsgiveren betaler hele udgiften

2. Lønmodtageren betaler en del af udgiften

Er dette tilfældet, vil arbejdstageren kunne fradrage op til 3.500 kr. årligt af sin betaling, såfremt arbejdsgiveren har betalt mindst 25% af udgiften.5)

3. Lønmodtageren betaler en del af udgiften ved reduktion i sin bruttoløn

Valget af denne løsning har lovgiver søgt at undgå6) ved at nægte skattefrihed og bestemme, at der skal medregnes et beløb svarende til 50% af udstyrets nypris til den skattepligtige indkomst, så længe udstyret er til rådighed.7)

Skattefri internetforbindelse - bredbånd (ADSL)

Det er skattefrit, såfremt en arbejdsgiver helt eller delvist betaler for en ansats internetforbindelse fra computer i hjemmet. Det er alene en betingelse, at der via netværksforbindelsen kan opnås adgang til arbejdsgiverens netværk.8) Det er ikke et krav, at den ansatte har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer, sålænge der blot kan siges at være etableret en reel Hjemmearbejdsplads.9)

Skattefritagelsen omfatter arbejdsgiverens betaling af de løbende abonnements- og transmissionsudgifter. Skattefritagelsen omfatter ikke engangsudgiften til etableringen af netværksforbindelsen.10) Etableringen af netværksforbindelsen vil imidlertid, som nævnt ovenfor, kunne betales af arbejdsgiveren uden skat for lønmodtageren, såfremt netværksforbindelsen etableres som led i en hjemme-PC-ordning.

Skattefritagelsen omfatter også almindelig telefoni, når dette sker via dataforbindelsen.11) Dette gælder også, hvor der anvendes en mobiltelefon til at etablere dataforbindelsen.12)


1) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12.
2) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.9.13.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12, 2. pkt.
4) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.9.13.
5) Fradraget er ikke omfattet af begrænsningen af fradraget i ligningslovens § 9, stk. 1, jf. stk. 2.
6) Reglen omtales således i forarbejderne til lovforslag L 55, fremsat af skatteministeren den 17. januar 2002, som en "værnsregel".
7) Jf. ligningslovens § 16, stk. 12, in fine.
8) Jf. ligningslovens § 16, stk. 13.
9) Jf. Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.9.13.
10) Jf. de specielle bemærkninger til § 1, nr. 5, i lovforslag L 55, fremsat af skatteministeren den 17. januar 2002.
11) Jf. de specielle bemærkninger til § 1, nr. 5, i lovforslag L 55, fremsat af skatteministeren den 17. januar 2002, samt Ligningsvejledningen pkt. A.B.1.9.13.
12) Jf. SKM2003.323.TSS.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.