Til forside
tax.dk - skat og afgift
Firmabil (fri bil)

Såfremt arbejdsgiveren stiller en bil til rådighed for en ansat, hvor den ansatte har lov til også at anvende bilen privat, beskattes den ansatte af et fast beløb, som alene afhænger af bilens pris, og hvornår bilen er anskaffet.1) Må en firmabil anvendes til privat kørsel, har det ingen skattemæssig betydning, hvor mange private kilometer, den ansatte kører i bilen.

Selvstændige vil i visse tilfælde også kunne få firmabil. Se hertil Firmabil som selvstændig.

En ansat med firmabil har mulighed for at undgå beskatning ved at afskære sig muligheden for at anvende sin firmabil til privat kørsel.2)

Beskatningsreglerne for en firmabil finder ikke anvendelse for biler med gule plader, hvor der ikke skal betales tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven.3) Se hertil Privat anvendelse af biler på gule plader.

Det beløb den ansatte indehaver af en firmabil årligt bliver beskattet af opgøres således:4)

25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og

20% af resten,

således at bilens værdi dog mindst ansættes til 160.000 kr.

Fra indkomståret 2010 medregnes til det skattepligtige beløb et miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven.5) Fra og med indkomståret 2013 forhøjes dette miljøtillæg med 50%.6)

Fastsættelsen af bilens værdi afhænger af, hvornår den pågældende firmabil er anskaffet af arbejdsgiveren:

  • Firmabil anskaffet højst tre år efter første indregistrering: Bilens værdi opgøres til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget og herefter til 75% af nyvognsprisen.7)
  • Firmabil anskaffet mere end tre år efter første indregistrering: Bilens værdi opgøres til arbejsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.
Beregner
Bilens værdi (ansættes mindst til 160.000 kr.) kr.
25% af bilens værdi indtil 300.000 kr. kr.
20% af bilens værdi over 300.000 kr. kr.

Til beskatning (ekskl. miljøtillæg) kr.

Hvor en firmabil kun er til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed.

Udgangspunktet for beskatningen er, at arbejdsgiveren afholder alle omkostninger vedrørende en firmabil. Herunder udgifter til benzin. Betaler den ansatte et beløb til arbejdsgiveren, reduceres den skattepligtige værdi med det erlagte.8)

Kørselsgodtgørelse som alternativ til firmabil

I visse tilfælde vil det bedre kunne betale sig at anvende egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Køres erhvervsmæssigt i egen bil for arbejdsgiveren, vil der kunne modtages Skattefri kørselsgodtgørelse.


1) Der skal tillige betales Arbejdsmarkedsbidrag af den skattepligtige værdi af den fri bil.
2) Det kræves som minimum, at der er en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde, jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.11.
3) Jf. ligningslovens § 16, stk. 4.
4) Jf. ligningslovens § 16, stk. 4. Såfremt bilen er anskaffet af arbejdsgiveren inden 29. marts 2000, har disse regler først virkning fra og med indkomståret 2003, jfr. lov 458/2000 § 6, stk. 2. En ansat, der har en firmabil til rådighed kan vælge at anvende reglerne allerede fra indkomståret 2001. Ellers udgør den skattemæssige værdi af fri bil 25% af bilens værdi, hvor bilens værdi ansættes til mindst 160.000 kr. og højst 450.000 kr.
5) Jf. lov 519/2009 § 1, nr. 56.
6) Jf. lov 921/2012 § 1, nr. 4.
7) Jf. lov 921/2012 § 1, nr. 5.
8) Jf. Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.8.

Læs også:

Skatteankestyrelsen afskærer klagere fra retsmøder i strid med loven
,, Det er et almindeligt princip i dansk retspleje, at man har mulighed for at tale sin sag i et retsmøde, forinden dommerne træffer afgørelse.
Skatteankestyrelsen afskærer...  

Politisk aftale om omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er den 3. maj 2016 blevet enige om, at selskaber fremover igen skal kunne få omkostningsgodtgørelse i skattesager.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2016 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2016, kan du beregne skatten for indkomståret 2016. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2015, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2015.

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle
 
Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.